Ćwiczenia zgrywające OSP

Ćwiczenia zgrywająceW dniu 06 lipca 2019 roku w Leśnictwie Słupski Młyn odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek OSP z terenu gminy Gruta. Ćwiczenia te zrealizowano w ramach zadań obronnych gminy pod hasłem „Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych i zabytkowych na terenie gminy Gruta”. Założeniem do ćwiczeń był wybuch pożaru na terenie oddziału Leśnictwa Słupski Młyn – pożarem zagrożony był las od strony zachodniej oraz pobliskie pola uprawne od wschodu.

Głównym celem ćwiczenia było zgranie gminnych jednostek OSP w sytuacji zagrożenia, podniesienie  umiejętności strażaków i skoordynowanie działań w obliczu sytuacji kryzysowej. W szkoleniu brało udział prawie 40 strażaków ochotników i 7 pojazdów pożarniczych.

Wszystkie założenia przyjęte w planie ćwiczeń zgrywających Jednostek OSP gminy Gruta zostały zrealizowane.

Po zakończeniu ćwiczeń druhowie mieli okazję zapoznać się z obiektem Młyna (warto podkreślić, że jest to obiekt zabytkowy).

Wszyscy ćwiczący wykazali się dużym zaangażowaniem, co zostało skomentowane podczas omówienia ćwiczeń przez Komendanta OSP i przedstawiciela KM PSP w Grudziądzu.

Tekst/foto: MM

Mikropożyczki na rozwój dla małych firm

Zakup nowych maszyn i rozbudowanie stanowisk pracy, wybudowanie własnego lokalu handlowego, zakup przyczepy gastronomicznej, wyposażenia do kwiaciarni czy mobilnej myjki parowej – między innymi takie inwestycje zrealizowali przedsiębiorcy z naszego regionu, którzy skorzystali z mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorstw oferowanej przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – spółkę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n/mikropozyczki-na-rozwoj-dla-malych-firm

Informacja na temat obozu letniego

maxresdefaultWójt Gminy Gruta serdecznie zaprasza młodzież z terenu Naszej Gminy na obóz letni.

W tym roku zapraszamy do Jarosławca w terminie od 21 sierpnia do 30 sierpnia.
Karty uczestnictwa dziecka w obozie należy odbierać w Urzędzie Gminy Gruta pokój nr 12. Odpłatność za uczestnictwo dziecka w obozie wynosi 250 zł.

Uwaga, awaria!

W wyniku awarii sieci wodociągowej w miejscowości Boguszewo, nastąpiła przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości: Boguszewo, Kitnowo, Gołębiewko. Pracownicy przystąpili do usuwania awarii, która może potrwać kilka godzin. Przepraszamy za utrudnienia.

„Zawsze w naszej pamięci”
2000px-Black_Ribbon.svg
Ze smutkiem i wspomnieniami mile spędzonych lat
żegnamy naszą Drogą Koleżankę
 Barbarę Drewnicz
Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
Dyrektor
Grono Pedagogiczne
Pracownicy
Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Bł.Ks.S.W. Frelichowskiego w Nicwałdzie

Ostrzeżenie o upałach

Zjawisko: upał
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: Dotyczy wszystkich powiatów.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 25.06.2019 do godz. 18:00 dnia 26.06.2019
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 31°C do 33°C.  Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 19°C

 

Ogłoszenie w sprawie wyboru przez Radę Gminy Gruta ławników do Sądu Rejonowego w Grudziądzu na okres kadencji 2020-2023

Informuję, że 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników Sądu Rejonowego  w Grudziądzu. Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu pismem nr A-600-8/19 z dnia 20.05.2019 r. podał Radzie Gminy Gruta liczbę ławników, którzy powinni być wybrani do Sądu Rejonowego w Grudziądzu na kadencję 2020-2023:

1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2019 r. Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Rady Gminy Gruta.

            Sprawę wyboru ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania Radom Gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty.

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 2. jest nieskazitelnego charakteru
 3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy
 6. duchowni
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej
 9. radni gminy, powiatu i województwa
 10. nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa  w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – dokument ten powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                                                                                            (-) Piotr Dyś

Ogłoszenie dot. terminu sesji

OGŁOSZENIE

Informuję o zmianie terminu sesji, na której rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Gruta za rok 2018, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, a także na której odbędzie się debata nad raportem. Sesja odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Gruta.

W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców, którzy chcą zabrać głos wraz z listą poparcia należy złożyć w Urzędzie Gminy w Grucie w Biurze Rady, pok. 6 do dnia  26 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

Raport o stanie Gminy Gruta oraz formularz zgłoszenia do debaty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także w Biurze Rady Gminy, pok. 6.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

(-) Piotr Dyś

Burze z gradem – 13.06.2019

Aktualizacja:

Ważność: od godz. 12:00 dnia 13.06.2019 do godz. 24:00 dnia 13.06.2019

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz
porywami wiatru do 110 km/h. Miejscami grad.


Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:   Dotyczy powiatów: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i żniński.

Ważność: od godz. 10:50 dnia 13.06.2019 do godz. 15:30 dnia 13.06.2019

Przebieg: Występują i prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do    30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 80%

Otwarcie Biblioteki w Grucie po kompleksowym remoncie

W piątkowe południe 31 maja  przy pięknej pogodzie uroczyście otworzyliśmy podwoje naszej Biblioteki w Grucie po kompleksowym remoncie zewnętrznym i wewnętrznym.
Przybyło sporo gości- pan Wójt naszej Gminy, Radni, Sołtysi, dyrektorzy szkół, GCK, Żłobka, kierownik zaprzyjaźnionych WTZ, panie Dyrektorki z Bibliotek w naszym Powiecie, a także pani Kierownik z panią Tereską z Filii nr 13 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu, z którą to Filią układa nam się dobra współpraca.
Przybyły także wszystkie dzieci z Dyskusyjnego Klubu Książki MOLIKI z opiekunką Panią Mirelą oraz dwie przedstawicielki DKK dla dorosłych.
Po części oficjalnej, zabraniu głosu przez Pana Wójta i podziękowaniach skierowanych do WSZYSTKICH bardzo licznych wolontariuszy, darczyńców i ludzi dobrej woli, którzy pomagali w jakikolwiek sposób przy przeprowadzkach i remoncie, nadszedł czas na część artystyczną.
Tutaj wystąpiły nasze mega zdolne dzieci i młodzież z SP Gruta- zespół Babuszki oraz JUMP Style Gruta (nasz słynny już grucki boysband!). Zespoły przygotowała pani Marzena Samborska. Na koniec wystąpił zespół z WTZ Gruta w składzie Karolina, Łukasz, Mikołaj i Franek pod opieką pani Moniki Chyły z piosenką Sławomira „Miłość w Zakopanem”. Występy bardzo się podobały zebrały ogromne brawa. A my bardzo dziękujemy za przygotowanie tak atrakcyjnych występów!
Następnie goście zostali zaproszeni do zwiedzania galerii prac w dopiero co zakończonym konkursie „Ogrody w literaturze” oraz do zwiedzania i podziwiania naszej nowej Biblioteki. Na końcu na wszystkich czekał poczęstunek.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, za liczone i piękne prezenty. To był naprawdę piękny dzień w historii naszej i Waszej Biblioteki.

Ostrzeżenie o upałach 2 stopnia

Zjawisko: UPAŁ

Stopień zagrożenia: 2

Obszar:  dotyczy wszystkich powiatów – aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.

Ważność: od godz. 13:00 dnia 10.06.2019 do godz. 21:00 dnia 12.06.2019

Przebieg: prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Zobacz ulotkę „jak przygotować się na upał” – kliknij tutaj

Ogłoszenie

W dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00  na Sesji Rady Gminy w Grucie rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Gruta za rok 2018, obejmujący podsumowanie działalności  Wójta w roku poprzednim, a także odbędzie się debata nad raportem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabrać głos na poniższych zasadach:

 • złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy Gruta pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób (lista powinna zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca);
 • w zgłoszeniu powinno się znaleźć imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie;
 • zgłoszenie wraz z listą poparcia należy złożyć w Urzędzie Gminy w Grucie w Biurze Rady, pok. 6 do dnia 26 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu;
 • liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15;
 • mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Raport o stanie Gminy Gruta oraz formularz zgłoszenia do debaty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także w Biurze Rady Gminy, pok. 6.


Załączniki

Finał IV edycji gminnego konkursu literacko – plastycznego „Ogrody w literaturze” 2019

W środę 29 maja, o godz. 10.00 odbył się finał kolejnej edycji lubianego konkursu. Lubianego, gdyż co rok zwiększa się znacznie liczba nadsyłanych prac: w 2017 roku było ich 71 (wcześniej 60 i 50), w tym roku było ich aż 84! Konkurs organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. W. Kulerskiego w Grucie oraz Szkołę Podstawową im. kpt.pl. F. Laskowskiego-Bibliotekę Szkolną w Grucie, pod patronatem Wójta Gminy Gruta.
Jak przyznała przewodnicząca jury we wszystkich czterech edycjach konkursu- Elżbieta Fabińska- poziom prac znacząco wzrasta, przez co wyłonienie laureatów staje się coraz trudniejszym zadaniem. Ale to tylko dobrze świadczy o uczestnikach!
Dzisiejszy finał uświetniły dwa zespoły taneczne ze Szkoły Podstawowej w Grucie, przygotowane przez panią Marzenę Samborską: z klasy IV BABUSZKI oraz z klasy VIIIb JUMP STYL GRUTA. Ich występy zebrały gorące oklaski 😍Dziękujemy pani Marzenie i wspaniałym Wykonawcom 😍

Laureatami tegorocznej edycji zostali:
kategoria 1 : przedszkole i klasy 0 – wpłynęło 12 prac
1. Kornelia Kurzyńska -Przedszkole w Mełnie
2. Alicja Kruczek – Przedszkole w Mełnie
3. Julia Nasieniewska  – SP Gruta klasa 0
oraz przyznano 4 wyróżnienia: Igor Maciejewski (Sp Gruta), Julia Suszek, Zofia Kosiorowska i Dominik Orgacki (wszyscy z SP Nicwałd).

kategoria 2: klasy I-III – wpłynęło 27 prac
1. Agata Pieniek – SP Gruta
2. Mikołaj Kowalczyk – SP Gruta
3. Julia Kruca – SP Gruta
oraz przyznano 5 wyróżnień: Brajan Piotrowski (SP Boguszewo), Zuzanna Kosiorowska (SP Nicwałd), Zofia Pylak, Ewa Długosz i Maria Cieszyńska (wszyscy z SP Gruta).

kategoria 3: klasy IV- VII – wpłynęło 13 prac
1. Kacper Nadworny – SP Boguszewo
2. Jakub Nasieniewski – SP Gruta
3. Alina Rafalska- SP Boguszewo
oraz przyznano 4 wyróżnienia: Szymon Urban i Maria Chyła (SP Boguszewo), Zofia Osuch i Mateusz Krzysztofik (SP Gruta).

kategoria 4: klasy VIII i gimnazjum – wpłynęły 3 prace
1. Paulina Jaranowska
2. Paulina Gogolin
3. Julita Waszewska

kategoria 5: klasy ponadgimnazjalne – brak zgłoszeń

kategoria 6: dorośli – wpłynęło 21 prac
1. Andrzej Pawlik – WTZ Gruta
2. Marcin Szperling – WTZ Gruta
3. Franciszek Sławiński – WTZ Gruta
oraz przyznano 11 wyróżnień: Barbara Rochnowska (ŚDS Dąbrówka), Zbigniew Duma, Rajmund Treichel, Mateusz Klarkowski, Anna Parys, Krzysztof Zaworski, Karolina Kurnik, Dawid Szyszkowski, Gabriela Keller, Łukasz Szeliga i Joanna Kędzior (wszyscy z WTZ Gruta)

kategoria 7: prace wykonane inną techniką – wpłynęło 8 prac
1. Kazimierz Drożela – ŚDS Dąbrówka
2. Teresa Pokora – ŚDS Dąbrówka
3. Jacek Szałecki – WTZ Gruta
oraz przyznano 5 wyróżnień: Urszula Maliszewska i Janina Dembek (ŚDS Dąbrówka), Julia Steciuk (SP Boguszewo), Marcin Drzystek (SP Gruta) i Zuzanna Lange (SP Nicwałd)

Nagrody w konkursie ufundowała Biblioteka w Grucie. Pozostali Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział oraz zakładki do książek. BARDZO DZIĘKUJEMY wszystkim Uczestnikom i oczywiście zapraszamy za rok na jubileuszową piątą edycję!

Coroczny Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi

Sobota 1 czerwca 2019 r. boisko sportowe w Mełnie – kolejny już Konkurs Zaprzęgów Parokonnych. W tym roku zorganizowany przez Grudziądzkie Koło Hodowców Koni, któremu prezesuje Mieczysław Jarzębski. Powożący przez ponad dwie godziny rywalizowali między sobą. To były już szóste z kolei zawody w gminie Gruta.

O godz. 14 widowiskową imprezę otworzył wójt gminy Gruta Waldemar Kurkowski i wspomniany wyżej prezes. Chwilę później nastąpiła prezentacja ekip. I tak w naszej gminie powitaliśmy zaprzęgi między innymi ze stajni Wądzyn, Święte, Przywitowo, Nowy Młyn, Wielgie, Skurpie.

Teraz, po wcześniejszej rozgrzewce koni i powożących rozpoczęły się zawody, które jak zawsze niosły ze sobą sporo emocji. Sędzią był Tomasz Laskowski.

Po pięknej jeździe, były dwa etapy, okazało się, że zwycięzcą tegorocznych zawodów została para powożący Rafał Paszyński i luzak Joanna Paszyńska (osoba jadąca na tyle bryczki i balansująca ją, pełniąca rolę pilota) ze Stajni Wielgie. Drugie miejsce zajęli Karol Zielaziński i Natalia Daszkowska z Przywitowa, a trzecia lokata przypadła parze Pawłowi Gorczyca i Radosławowi Sobocińskiemu ze Stajni Zbójno.

Statuetki i nagrody wręczali Mieczysław Jarzębski, Hanna Szumotalska i Adam Schmidt. Natomiast kotyliony flo sędzia zawodów.

« 1 z 3 »

(ars)

Festyn i gest wójta

Dopisała aura, dopisali mieszkańcy. W niedzielę 2 czerwca w Nicwałdzie na szkolnym placu odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców i pedagogów z tej placówki. A wszystko nie tylko z okazji Dnia Dziecka, ale także – tradycyjnie zresztą – dla mieszkańców tej miejscowości.

Barwną, pełną muzyki i tańców imprezę otworzyła dyrektor szkoły Aleksandra Materka, która powitała uczniów, rodziców i gości, w tym wójta gminy Waldemara Kurkowskiego. Prowadzący samorząd złożył dzieciom najlepsze życzenia, dodając, by cieszyli się z każdego dnia zanim… wejdą w niełatwe dorosłe życie. Wójt wyraził też podziękowanie organizatorom oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
tak udanego festynu. Zupełną niespodzianką dla pedagogów, a przede wszystkim uczniowskiej braci był prezent od wójta – telewizor, który pozwoli dzieciom na lepsze oglądanie szkolnych programów.

Organizatorzy za symboliczną złotówkę serwowali gościom całą gamę świetnych potraw, były też lody i… dużo, dużo dobrej zabawy (z Grudziądza przybył DJ Artur).
Dzieci mogły skorzystać m.in. z usług fryzjerki wykonującej barwne kosmyki, była budka fotograficzna (błyskawiczna) i szereg innych atrakcji. Bawiono się znakomicie.

« 1 z 2 »

Brawo Nicwałd!

(r)

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 24 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Gruta odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z mieszkańcami Powiatu Grudziądzkiego. W spotkaniu uczestniczył także Józef Ramlau, wicewojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Kosma Złotowski, kandydat do Europarlamentu. Minister szczegółowo przedstawił sytuację polskiego rolnictwa, zaznaczył jakie są możliwości rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich m. in. w obszarze sprzedaży wyrobów własnych. Opowiedział również o dostępnych środkach i dopłatach dla sektora rolnictwa. W trakcie spotkania zaproszeni goście szczegółowo odpowiadali na pytania mieszkańców całego Powiatu Grudziądzkiego. Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za obecność.

Czas na studia podyplomowe II

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu: „Czas na studia podyplomowe II” z Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, przekazujemy Państwu informacje o projekcie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r.ż znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r.ż, osób z niepełnosprawnościami.

Nasz projekt kierujemy do osób, które:

• ukończyły 29 rok życia
• mają wykształcenie co najmniej pierwszego stopnia studiów i tytuł licencjata lub inżyniera
• są nieaktywne zawodowo (nie pracują i nie są zarejestrowane w PUP)
• zamieszkują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Dodatkowe punkty rekrutacyjne otrzymają:

• kobiety (+1 pkt)
• osoby z niepełnosprawnością (+1 pkt)
• osoby powyżej 50. roku życia (+1 pkt)
• osoby z doświadczeniem zawodowym mniejszym niż jeden rok (+1 pkt)
• osoby zamieszkujące tereny wiejskie (+1 pkt)
• osoby, które były uczestnikiem projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO (+2 pkt)

Czas trwania projektu obejmuje okres od 01.06.2019 r. do 31.07.2020 r. Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem ukierunkowanym na aktywizację zawodową:

• opracowanie IPD (2 godziny/ na osobę) – działanie będzie realizowane w sierpniu i wrześniu 2019 r.
• doradztwo zawodowe (3 godziny/ na osobę) – działanie będzie realizowane w sierpniu i wrześniu 2019 r.
• pośrednictwo pracy (5 godzin/ na osobę) – działanie będzie realizowane od listopada 2019 r.
• staże zawodowe trwające od 3. do 6. miesięcy – działanie będzie realizowane od listopada 2019 r.
• sfinansowanie studiów podyplomowych – działanie będzie realizowane od października 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w następującym terminie:

• od 03.06 2019 r do 28.06. 2019 r.

osobiście: w Biurze projektu: Fundacja Gospodarcza “Pro Europa”, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń (w godzinach: 08:00 – 16:00, od poniedziałku do piątku)
pocztą: na adres Biura projektu: Fundacja Gospodarcza “Pro Europa”, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń

Informacje o projekcie dostępne są również na stronie: www.fundacja-proeuropa.org.pl.

Znaleziono psa

W miejscowości Gruta znaleziono psa. Właściciela prosimy o kontakt pod numerem 784 579 748

20190427_124601

tekstSzanowni Mieszkańcy!

Pragniemy Państwa poinformować, iż od 1 maja 2019 roku zmienia się metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawowa stawka opłaty będzie wynosiła 17 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na danej nieruchomości za odpady segregowane oraz z 34 zł miesięcznie w przypadku odpadów niesegregowanych.  Nowe  opłaty zostały ustalone uchwałą Nr VII/44/19  Rady Gminy Gruta z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Należy także pamiętać, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina nie może do tego systemu dopłacać ze środków budżetowych – całość opłat zbieranych od mieszkańców ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów. Dlatego wiąże się to z obowiązkiem dostosowania stawki za odbiór odpadów komunalnych do kosztów ich wywozu.

Analiza rynku odpadów oraz rozstrzygniętych ostatnio przetargów w samorządach wskazuje na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całym kraju.  Jednym z istotnych czynników wpływających na wzrost kosztów są wysokie opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej, której wysokość jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a także rosnące ceny energii, transportu (cena paliwa), wzrost kosztów osobowych (wzrost płacy minimalnej), obniżone ceny za selektywnie zebrane odpady (brak popytu na surowce wtórne).

Przedstawionymi powyżej zagadnieniami zajęli się radni na komisjach przed sesją ustalona na dzień 30 kwietnia 2019 r. Debatowano m.in. nad zmianą sposobu naliczania opłaty śmieciowej, częstotliwościami odbioru odpadów komunalnych. Na wniosek Wójta Gminy Gruta poddano szerokiej dyskusji zmianę metody ustalania stawki od gospodarstwa domowego na metodę od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Należy zauważyć, że wpływ na koszt usługi ma min. liczba mieszkańców i gospodarstw domowych objęta systemem, częstotliwość odbioru odpadów, wyposażenie posesji w pojemniki, dojazd po odpady do nieruchomości (ilość kilometrów do przejechania), ilość odpadów wytwarzanych w gminie, koszt zagospodarowania i odzysku odpadów, koszt obsługi (kierowcy, pracownicy). Należy jednak zaznaczyć, że w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego żadna z metod ustalania stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami nie jest w pełni sprawiedliwa i obiektywna. Ustawodawca nie dopuścił możliwości stosowania różnych metod naliczania opłat, co by pozwoliło na bardziej indywidualne podejście. Dlatego też, po przeanalizowaniu wszystkich argumentów za i przeciw, ostatecznie radni zadecydowali o zmianie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami od osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

Zostaną również przeprowadzone kontrole w zakresie obowiązku składania deklaracji, szczególnie na nieruchomościach gdzie liczba osób zameldowanych jest inna niż liczba osób zadeklarowanych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przypomniał także, że jednym z obowiązków gmin, w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu narzuconych przez UE i prawo krajowe. Nieosiągnięcie określonego przepisami prawa poziomu oznacza dla gminy wysokie kary finansowe, które muszą być pokryte ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku naszej gminy poziomy recyklingu są osiągane. Za 2018 rok osiągnęliśmy wskaźnik roku, jaki powinniśmy spełnić.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji w terminie od dnia 15 maja 2019 do dnia 5 czerwca 2019 r. w 

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Gruta oraz ze strony internetowej www.gruta.pl.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Gruta w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa, w godz. 7.00 – 15.00, czwartek w godz. 7.00 – 16.00, piątek w godz. 7.00 – 14.00.

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych Wójt Gminy Gruta w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Określając wysokość opłaty należy uwzględnić ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

16.07.2019 w godz. 0800-1300 Gruta 5 obw. 100