Cykl spotkań informacyjnych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Sieć punktów Informacyjnych funduszy europejskich serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące pomocy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkań zostaną omówione założenia wsparcia spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w ramach instrumentów finansowych oraz aktualnych konkursów ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Będzie można również pozyskać informacje na temat mechanizmu funkcjonowania instrumentów zwrotnych, czyli niskooprocentowanych pożyczek unijnych przeznaczonych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z regionu.

Data i miejsce spotkania: 26 lutego 2019 r. w godz. 11-14, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu (budynek Wojewódzkiego Os’rodka Ruchu Drogowego), ul. Waryńskiego 4, sala B-25;

Uczestnicy: Spotkanie skierowane jest do spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania

Zgłoszenia: Zgłoszenia na spotkania przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod numerami telefonów: 56 62 15 820 lub 797 304 124

Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu ul. Waryńskiego 4, tel. 56 62 15 820; mejl: ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl

Spotkanie informacyjne na temat projektu pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu realizują projekt pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 19 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Gruta odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, powyżej 29 roku życia, zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

– osoby powyżej 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Zaplanowane działania w ramach projektu:
– identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego uczestnika projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy,
– opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia danej osoby na rynku pracy,
– kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
– zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,
– zatrudnienie subsydiowane,
– staże,
– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,
– zwrot kosztów dojazdu na planowane spotkania z doradcą zawodowym, zatrudnienie subsydiowane i staż,
– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Najbliższe spotkanie informacyjne na temat projektu odbędzie się 19 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno (sala narad).

Szczegółowe informacje na temat projektu:

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty
Klasztorna 6 86-300 Grudziądz pokój nr 26
telefon: 517 773 082 e-mail: grudziadz@caritas.pl
http://www.grudziadz.caritas.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
Parkowa 22 86-300 Grudziądz
telefon: 56 643 84 09 e-mail: togr@praca.gov.pl
http://grudziadz.praca.gov.pl

A3_plakat

Spotkanie w Ząbkach

 22 stycznia dyrektorzy gminnych placówek oświatowych wraz z Wójtem Gminy Gruta udali  się do miasta Ząbki, gdzie odbyło się spotkanie z tamtejszymi władzami samorządowymi oraz dyrektorami placówek oświatowych. Lokalizacja spotkania miała tu ogromne znaczenie, bowiem  to właśnie w Ząbkach mieści się jedno z największych przedszkoli samorządowych w całym kraju,  a dyrektor szkoły podstawowej nr 3 prowadzi innowacyjny sposób nauczania dzięki nowoczesnym technologiom.

 – Placówki, które mogliśmy odwiedzić dzięki życzliwości gospodarzy miasta Ząbki, pokazują jak mogą wyglądać szkoły dzięki systematycznemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Lekcje robotyki dla wszystkich uczniów, nowoczesne roboty, tablety do pracy dla dzieci w wieku szkolnym, a dla najmłodszych amfiteatr w przedszkolu, ścianka wspinaczkowa, siłownia dostosowana do potrzeb przedszkolaków – wylicza dyrektor SP w Plemiętach Iwona Węcławska.

Wyjazd zorganizowany przez Wójta Gminy Gruta Waldemara Kurkowskiego miał za zadanie pokazać jak szkoły mogą rozwijać się dzięki pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych. Jakie kierunki rozwoju dla naszych gminnych placówek wybrać, by zapewnić młodym ludziom  podobne  możliwości i start w przyszłość.

Tekst: OK

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2018 r.

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2018 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe, np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną.

Deklaracje PIT otrzymają też osoby, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie PIT-y zostaną przekazane w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2019 r.

Wśród rozsyłanych formularzy znajdą się:

  • PIT-40A – roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty,
  • PIT-11A – informacja o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę,
  • PIT-11 – informacja o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącane z świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Szczegółowe informacje o tym, którzy emeryci i renciści zostali przez Kasę rozliczeni i nie muszą składać dodatkowego zeznania podatkowego oraz którzy (na podstawie otrzymanego formularza PIT) zobowiązani są złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37 we właściwym urzędzie skarbowym (bądź drogą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. podano w komunikacie Kasy z dnia 17 grudnia 2018 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent.

Jednocześnie Kasa przypomina, że każdy emeryt/rencista, który chce skorzystać z ulg podatkowych lub z rozliczenia podatku razem z małżonkiem bądź z dzieckiem (w przypadku osób samotnych) – mimo obliczenia podatku przez Kasę sam składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym w ww. terminie. Natomiast emeryt/rencista, który chce przekazać 1% podatku na rzecz, innej niż wybrana w roku ubiegłym, organizacji pożytku publicznego powinien złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Ponadto Kasa informuje, że Ministerstwo Finansów zachęca do skorzystania z usługi Twój
e-PIT dostępnej na stronie www.podatki.gov.pl. Od dnia 15 lutego br. na tej stronie zamieszczone zostaną automatycznie przygotowane indywidualne zeznania podatkowe dla każdego emeryta i rencisty (PIT-37).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Nowe godziny pracy Urzędu Gminy

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Gruta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, Wójt Gminy Gruta Zarządzeniem Nr 4/2019 z dnia 21.01.2019 r. podjął decyzję      o zmianie godzin pracy Urzędu, które od 01 marca 2019 r. będą wyglądać następująco:

Poniedziałek, wtorek, środa  – godz. 7.00 – 15.00

Czwartek   – godz. 7.00 – 16.00

Piątek godz.  7.00 – 14.00.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich do załatwiania swoich spraw w Urzędzie w godzinach podanych jw.

Karta Dużej Rodziny – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie informuję, że od dnia 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (niezależnie od tego, ile te dzieci mają lat w chwili składania wniosku).

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Wnioski o przyznanie karty dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie od poniedziałku do czwartku w godz. 700 do 1530, w piątek od 700 do 1300 oraz w załączeniu.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie  www.rodzina.gov.pl oraz www.gruta.pl

Informacja dot. ASF

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu przekazuje w załączeniu pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy o sygnaturze WIWz.913.7.2.2019 dotyczące działań związanych ze zminimalizowaniem ryzyka rozprzestrzeniania wirusa ASF, określono w nim zasady postępowania podczas planowanych w dniach 31 stycznia 2019r. do 28 luty 2019 r. wielkoobszarowych polowaniach zbiorowych.


Załączniki

Informacja nt. odpadów

pojemnikiInformujemy, że w związku z faktem, iż pracownicy MWiO Grudziądz nie są uprawnieni do wejścia na teren nieruchomości, z której odbierane są odpady – uprzejmie prosimy Mieszkańców Gminy Gruta o wystawianie pojemników z odpadami przed posesję od godziny 6:00 rano w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem. Niewystawienie pojemnika z odpadami przed odbiorem może skutkować nieodebraniem odpadów.

Jednocześnie wskazujemy, że w sytuacjach szczególnych (np. w przypadku osób starszych, schorowanych, etc.) istnieje możliwość odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Gruta.

Nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Grucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny.

  1. Stanowisko: pracownik socjalny
  2. Liczba stanowisk : 1
  3. Miejsce wykonywania pracy:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie oraz teren gminy Gruta,
  4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę/pełen etat

Szczegóły znajdą państwo w załączeniu.


Załączniki

W tym roku zagraliśmy rekordowo! Nasza kwota to ponad 20 tysięcy złotych!

Pewnie niewielu było optymistów, którzy wierzyli w to, że w tym roku grucka WOŚP ustanowi kolejny rekord w wysokości uzbieranej kwoty. Wspólnie z Orkiestrą J. Owsiaka zagraliśmy 13 stycznia 2019 roku, zaczęliśmy o godz. 14, skończyliśmy po dwudziestej.

Oj, sporo się działo w remizie w gruckiej OSP. Już początek tej ważnej imprezy ogólnokrajowej pozwalał sądzić, że zbierzemy sporą kwotę. Pierwsza licytacja tortu od razu powiększyła konto Orkiestry, za kilkaset złotych nabył go wójt gminy Waldemar Kurkowski (notabene podobnie było z kolejnym tortem).

Ciekawe jest to, że chociaż stół Orkiestry nie uginał się od darów przeznaczonych na licytację, to jednak poszczególne souveniry uzyskiwały wysokie ceny. O takim efekcie przesądzała na pewno inwencja prowadzącej licytację Hanny Szumotalskiej (szefa sztabu WOŚP), ale… bez hojności nabywców nie udałoby się pozyskać istotnych kwot, w sumie prawie 3.600 złotych. Oczywiście, największą pracę wykonali wolontariusze, to w ich
puszkach znalazło się ponad 11 tysięcy złotych.

Niedzielne GRANIE to – oczywiście oprócz licytacji i zbiórki pieniędzy do puszek,
w kawiarenkach stowarzyszeń i strażaków (ogółem ponad 4 tysiące 700 złotych) – także świetna zabawa! Były występy młodzieży szkolnej i dzieci, tańce (chociażby zumba z instruktorem Aleksandrem Zabłockim w roli głównej, w wykonaniu najmłodszych i starszych mieszkańców naszej gminy). Działo się naprawdę wiele. Na stołach było ciasto, frytki, bigos, napoje, a druhowie strażacy przez cały czas serwowali kiełbaskę z grilla.

Przed licznie zebraną publicznością wystąpili: dzieci z Harcowni z Mełna, Klaudia Dziubkowska (i to kilkakrotnie, Klaudio bardzo Ci dziękujemy!). Były tańce animacyjne Akademii Spryciarza, prowadzonej przez Natalię Szumotalską. Znakomicie zaprezentowała
się męska grupa taneczna ze szkoły w Grucie. Swój kącik miała Gminna Biblioteka Publiczna, były najróżniejsze gry i quizy.

H.Szumotalska dziękuje za wykonaną pracę sztabowi ORKIESTRY (w tym paniom przez kilka godzin liczących pieniądze), a za dobre serce wszystkim darczyńcom z lokalnych film produkcyjnych i handlowych. Szefowa sztabu wyraża też podziękowanie stowarzyszeniom z Mełna Cukrowni, Nicwałdu, Salna i Okonina. Wdzięczna jest żonom strażaków OSP Gruta za ciasto i pracownikom oraz uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie za piękne souveniry na licytację.

Nasze kolejne GRANIE zakończyło ŚWIATEŁKO DO NIEBA.

Szanowni Państwo, wszyscy mamy prawo być dumni z wykonanej pracy, z tak dużej kwoty pieniężnej, która – jak na wstępie imprezy powiedział wójt W. Kurkowski przeznaczona będzie na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.        

                                                                                                                                                               RAS

Harmonogram odczytu wodomierzy

W załączonej tabeli prezentujemy harmonogram odczytów wodomierzy w pierwszej połowie 2019 roku.

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Boguszewo Annowo Boguszewo Annowo Boguszewo Annowo
Gołębiewko Dąbrówka Królewska Gołębiewko Dąbrówka Królewska Gołębiewko Dąbrówka Królewska
Kitnowo Gruta Kitnowo Gruta Kitnowo Gruta
Mełno Jasiewo Mełno Jasiewo Mełno Jasiewo
Nicwałd Orle Nicwałd Orle Nicwałd Orle
Okonin Salno Okonin Salno Okonin Salno
Plemięta Słup Plemięta Słup Plemięta Słup
Pokrzywno   Pokrzywno   Pokrzywno  
Wiktorowo   Wiktorowo   Wiktorowo  

 

Koniec realizacji zadania

Informujemy, że zakończyła się realizacja zadania „Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest – łącznie 82,98 ton. Płyty azbestowe odebrane zostały z 32 nieruchomości z terenu Gminy Gruta. Przedsięwzięcie w 70% dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

05.02.2019r. w godz. 0800-1300 –  Nicwałd 1,2,3,6,7,9
07.02.2019r. w godz. 0730-0900 – Słup 4,5,6,7,8,9
08.02.2019r. w godz. 0830-1430 – Słup  3