Ważne informacje dla osób pobierających świadczenia dla opiekunów

Ważne informacje dla osób pobierających świadczenia dla opiekunów, za które wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – zmiany od
1 stycznia 2024 r.

Z dniem 1 stycznia 2024 r., zmieniają się przepisy dotyczące osób podlegających na wniosek ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna, za które składki do KRUS opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta.*

Od 1 stycznia 2024 r., rolnicy oraz domownicy ubiegający się po raz pierwszy o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna nie będą zobowiązani do zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym. Wobec czego, po przyznaniu im któregokolwiek z tych świadczeń, będą nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, tj. zarówno ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, jak i wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, przy czym sami będą opłacać składki z tytułu tego ubezpieczenia do KRUS.

Dotychczas osoby pobierające świadczenia dla opiekunów musiały zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej (pracy w gospodarstwie rolnym – w przypadku domowników) i podlegały w KRUS wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek, za które składki na to ubezpieczenie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Niemniej, obowiązuje zasada praw nabytych. Osoby, które nabyły bądź nabędą do 31 grudnia 2023 r. – prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogły zachować prawo do wymienionych świadczeń na dotychczasowych warunkach. Jednakże do kontynuowania ubezpieczenia w KRUS, osoby te nadal nie będą mogły podejmować zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym prowadzenia działalności rolniczej. Wówczas pozostaną one w ubezpieczeniu w KRUS na wniosek, a składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będzie opłacał za nie wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 

Podstawa prawna

*) zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz.1429), która w art. 35 uchyla przepisy art. 3 ust. 5–7, art. 4 ust. 3, art. 16 ust. 2 pkt 4, art. 39a ust. 5, art. 64 ust. 5 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Strzelnica w powiecie

Strzelnica w powiecie

Minister Obrony Narodowej ogłasza Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic pneumatycznych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, zwanych dalej łącznie zadaniami.

Więcej informacji: 

Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 1/2024/CWCR – Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 1/2024/CWCR – Ministerstwo Obrony Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 2/2024/CWCR – Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 2/2024/CWCR – Ministerstwo Obrony Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Informacje: Strzelnica w powiecie – CWCR (wojsko-polskie.pl)

Zastrzeż swój PESEL!

Zastrzeż swój PESEL!

Warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych.

Od 17 listopada br. można zastrzec swój numer PESEL.

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM tzw. SIM swappingu, która może być potem użyta do autoryzowania transakcji wykonanych przez złodzieja w instytucji finansowej.

W skrócie, nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy !

Od 17 listopada 2023 r.  możliwe jest zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL także elektronicznie – przy użyciu strony internetowej www.mobywatel.gov.pl lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy. Numer PESEL zastrzec będzie można też w placówce bankowej oraz na poczcie. Możliwość zastrzegania lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL w aplikacji na telefon mObywatel będzie możliwe jak tylko zostaną wdrożone odpowiednie rozwiązania techniczne – zgodnie z przewidywaniami najpóźniej do końca bieżącego roku.

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna  będzie mogła dokonać:

  1. Zastrzeżenia numeru PESEL.
  2. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
  3. Ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL.
  4. Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne.
  5. Podglądu historii zmian statusu.

Jak to zrobić?

  1. Elektronicznie poprzez  stronę obywatel.gov.pl
  2. Wykorzystując aplikację mObywatel
  3. Osobiście w dowolnym urzędzie gminy:

W przypadku zastrzegania numeru osobiście w urzędzie gminy należy mieć ze sobą dowód osobisty, wnioski, uzupełnione Państwa danymi, będą drukowane dla Państwa bezpośrednio z systemu. Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.

Uwaga!

– w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich, którym został nadany numer PESEL, osoby niepełnoletnie nie maja możliwości zastrzegania numeru PESEL przed ukończeniem 18 roku życia.

– w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości. Pełnomocnictwo takie podlega ustawie o opłacie skarbowej.

– w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

-zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą  z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

W Urzędzie Gminy Gruta można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL we wszystkie dni robocze w godzinach :

Poniedziałek  0700-1500

Wtorek 0700-1500

Środa 0700-1500

Czwartek 0700-1500

Piątek 0700-1500

pokój nr 4, na parterze

Zarządzenie nr 109/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 listopada w sprawie powołania komisji przetargowej i sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR P244L z podwoziem pożarniczym Jelcz 005M

Zarządzenie nr 109/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 listopada w sprawie powołania komisji przetargowej i sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR P244L z podwoziem pożarniczym Jelcz 005M

W załączeniu przedstawiamy zarządzenie nr 109/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 listopada w sprawie powołania komisji przetargowej i sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR P244L z podwoziem pożarniczym Jelcz 005M

Poniżej przedstawiamy fotografie auta:

Kolejna droga skończona :)

Kolejna droga skończona :)

Mamy ogromną radość ogłosić, że dobiegają końca prace nad przebudową drogi gminnej w Kitnowie! 🛣️ Prawie kilometrowy odcinek teraz elegancko łączy dwie asfaltowe drogi powiatowe, a cały ten projekt był możliwy dzięki hojności Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz wsparciu finansowemu udzielonemu przez Lasów Państwowych. 🌳

Ta inwestycja to nie tylko poprawa infrastruktury, od teraz podróże staną się łatwiejsze 🌐✨

Niech te nowe drogi otworzą przed nami nowe możliwości i przyszłość pełną sukcesów! 💪🌟

#Kitnowo #InfrastrukturaLokalna #RozwójObszaru #DrogiDoPrzyszłości 🌟