Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Przedszkola, Żłobka, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Administracji i Obsługi

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.

Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

  Przewodniczący Rady

Piotr Dyś

Wójt Gminy

Waldemar Kurkowski

„Sprzątanie świata” z udziałem uczniów SP w Grucie

Wczoraj, 16 września br., z zachowaniem szczególnej ostrożności w czasie okresu epidemii uczniowie klas I – III oraz starszych (VII b i VIII) gruckiej podstawówki dołączyli do akcji „Sprzątanie świata” w 2020 r. Klasy młodsze wyszły na teren wokół szkoły i w parku. Klasy starsze przeszły ścieżką do Mełna i oczyściły pobocze. Worki do śmieci zapełniły się odpadami, co podkreśla konieczność organizowania tej akcji, aby przypominała o nawyku dbania o czystość otoczenia. Dziękujemy wychowawcom i nauczycielowi świetlicy za opiekę nad uczniami, a Panu Witoldowi Kaczmarkowi za koordynację działań. Nadmienić należy, że w piątek, 18 września br., uczniowie wysłuchają audycji przez szkolny radiowęzeł na temat ochrony środowiska i samej akcji.

Ostrzeżenie meteo o burzach z gradem

Zjawisko: Burze z gradem/1
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: dotyczy wszystkich powiatów.

Ważność: od godz. 11:00 dnia 18.08.2020 do godz. 23:00 dnia 18.08.2020

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Komunikat

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 

Pomoc udzielana jest zgodnie z  § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).

 1. Beneficjent pomocy: producent rolny,
   • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
    o przyznanie płatności,
   • który zaprzestał produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855z późn. zm.) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 1. Wysokość pomocy: iloczyn średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt. dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł za każdy dzień obowiązywania zakazu oraz liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.

Średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane
w gospodarstwie.

 1. Przyznanie pomocy: na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowanym
  i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej, w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji.
 2. Miejsce składania wniosków: Biuro Powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.
 3. Nabór wniosków: w trybie ciągłym.
 4. Obszar pomocy: teren całego kraju.

 

Informacja

Informujemy, iż z dniem 6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2019, poz. 2010) na podstawie, których dokonano zmian w prawie miejscowym (obowiązujące od 1 lipca br.). Nowelizacja ustawy wprowadziła min. prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych oraz wprowadzenie zwolnień w części za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy poosiadają kompostownik i kompostują na nim bio odpady. W związku z powyższym od dni 1 lipca br. osoby zainteresowane w/w ulgą mogą zgłosić się do Urzędu Gminy w Grucie pokój nr 5 w celu złożenia nowej deklaracji. Ponadto informujemy, że zwolnienie, o którym mowa w § 1 Uchwały Nr XVII/104/20 Rady Gminy Gruta z dnia 25 maja 2020 r., stanowi miesięczną kwotę w wysokości 1,00 zł podlegającą odliczeniu od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 mieszkańca przebywającego na wskazanej nieruchomości.

Komunikat w sprawie płukania wodociągu Boguszewo.

W związku z płukaniem wodociągu publicznego Boguszewo może nastąpić spadek ciśnienia wody lub jej całkowity brak w miejscowościach: Boguszewo, Kitnowo oraz Gołębiewko.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu: 564683121 lub 537205108

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. 

100 ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

18 maja 2020 był wyjątkowym dniem dla nas wszystkich. Tego dnia bowiem nasz kochany Jan Paweł II obchodził swoje 100 urodziny. Niestety nie ma Go już z nami. Piętnaście lat temu odszedł do Domu Ojca. Wierzymy, że teraz czuwa nad nami z nieba.

Tego dnia planowane były uroczyste obchody urodzin Papieża w naszej szkole. Niestety nie mogliśmy zrealizować naszych pragnień ze względu na pandemię.

W nasze szkolnej społeczności do obchodów 100 rocznicy urodzin zaczęliśmy przygotowywać się już w listopadzie 2019 r. Dnia 4 listopada z okazji imienin Jana Pawła II odbyła się uroczystość w szkole. Był piękny montaż słowno-muzyczny oraz wystawa poświęcona temu Wielkiemu Polakowi. Wierzymy, że Jan Paweł II nad nami czuwa, jest z nami i opiekuje się wszystkimi. Opatrzność sprawiła, że był w listopadzie w naszej szkole tak blisko w wierszu, piosence i pamiątkach, które po sobie pozostawił.

Wystawa, którą mieliśmy w listopadzie w szkole na dzień 18 maja 2020 r. trafiła do kościoła w Okoninie. Tam wierni, choć nieliczni, mogli się z wystawą zapoznać. Mamy nadzieję, że dzięki łączom internetowym obejrzało ją więcej osób.

Lekcje religii w maju także mieliśmy poświęcone Janowi Pawłowi II. Także najmłodsi swoją miłość do drogiego Ojca Świętego wyrazili wykonanymi przez siebie serduszkami. Nie zabrakło także osób, które odpowiedziały na gminny konkurs wykonując flagi papieskie. Dzięki temu wszystkiemu czuliśmy obecność Jana Pawła II wśród nas.

Nasza szkolna społeczność prosi, abyś był z nami i sprawił, byśmy jak najszybciej zdrowi powrócili w mury naszej szkoły.

D.K.

“Kamienie pamięci”

logo-kamienie-pamie-ci

Projekt „Kamienie pamięci”  realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej ma na celu upamiętnienie zwyczajnych ludzi, dzięki którym jesteśmy krajem suwerennym i niezawisłym.  Tegoroczna edycja projektu ma na celu upamiętnienie osób, które broniły niepodległej Polski w czasie wojny z bolszewikami w latach 1919-1921. Z tej okazji uczniowie ze szkół w Grucie i Boguszewie razem ze swoim opiekunem Tomaszem Piwowarskim  odszukali bohaterów tamtych czasów i z pojedynczych „śladów pamięci” przedstawili historię dwóch mieszkańców miasta, z którego wywodzi się patron gruckiej szkoły płk. pil. Florian Laskowski.  Osobami tymi są uczeń, harcerz i żołnierz Stefan Cierplikowski, który poległ w bitwie warszawskiej, o której ambasador brytyjski lord Edgar Vincent D’Abernon powiedział, że była to  osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. Drugą postacią, o której opowiedzieli nasi uczniowie to Ignacy Nogala, który w pogoni za bolszewikami dotarł aż pod Żytomierz.

Zapraszamy do poznania ich losów.

“Dziewczynka z Zapałkami”

Kilkuminutową owacją na stojąco i burzą oklasków zakończyło się wczorajsze przedstawienie teatralne przygotowane przez Teatr Dziecięcy działający przy SP w Plemiętach. “Dziewczynka z Zapałkami” tak się spodobała, że sam Hans Christian Andersen postanowił zmienić zakończenie baśni na bardziej pozytywne! Tym samym, radosnym akcentem, wraz z licznie zgromadzoną społecznością lokalną i zaproszonymi gośćmi, pożegnaliśmy Żłóbek.
Na zakończenie uroczystości gospodarze wręczyli upominki nie tylko Małym – Wielkim aktorom, lecz także dyrekcji szkoły oraz opiekunom kółka teatralnego.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy – i już czekamy na kolejne przedstawienia!


Poniżej krótka foto-relacja dla tych, którzy nie mogli byś z nami w dniu wczorajszym!