Zarządzanie Kryzysowe w Gminie

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Urząd Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno

Pracownik do kontaktu: Dariusz Skupiński
Telefon w godzinach pracy: 56 46 831 21 / 570 410 430
e-mail: gruta@gruta.pl , d.skupinski@gruta.pl

Zakres przekazywania informacji dotyczy w szczególności:
1. poważnych awarii instalacji komunalnych,
2. utrudnień w ruchu drogowym,
3. katastrof komunikacyjnych,
4. przewozu substancji niebezpiecznych,
5. zagrożeń pożarowych,
6. skażeń chemicznych i katastrof ekologicznych,
7. zagrożeń epidemiologicznych,
8. epidemii chorób ludzi,
9. epizoocji chorób zwierzęcych,
10. klęsk żywiołowych,
11. występowania niewypałów i niewybuchów,
12. zbiorowego naruszania ładu i porządku publicznego,
13. niepokojów i protestów społecznych,
14. imprez masowych stwarzających potencjalne zagrożenia porządku publicznego,
15. przestępstw przeciwko organom administracji publicznej,
16. awarii telekomunikacyjnych,
17. skażeń radiacyjnych,
18. aktów terroru kryminalnego,
19. nielegalnej migracji ludności,
20. innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Gruta.

TELEFONY ALARMOWE
112 – Telefon Ratunkowy
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
994 – Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 – Pogotowie Ciepłownicze
992 – Pogotowie Gazowe
991 – Pogotowie Energetyczne

Wykaz dzielnicowych dla Gminy Gruta

Mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

 • Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich,
 • Podstawowe poradnictwo prawne,
 • Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw,
 • Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
 • Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym /alkoholizm, narkomania/
 • Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją,
 • Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznych zabezpieczenia mienia
 • Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnieniu przestępstw i wykroczeń.

 

Gruta, Jasiewo, Słup, Słupski Młyn, Orle, Boguszewo, Gołębiewko, Mełno, Mełno ZZD, Kitnowo

 

Rozszerzoną listę dzielnicowych dla terenu powiatu, numery telefonów oraz rejony działania znajdą państwo po przejściu w link : KLIKNIJ TUTAJ

PIERWSZA POMOC

Po czterech minutach bez tlenu ludzki mózg zaczyna umierać. Szansa, że karetka przyjedzie przed tym czasem na miejsce wypadku jest mała, dlatego niezbędna jest pierwsza pomoc.

01pierwsza_pomoc

02_pierwsza_pomoc

03_pierwsza_pomoc

Zachowanie się ludności po sygnałach alarmowych

Zachowanie się ludności po sygnałach alarmowych

Rodzaj alarmu Mieszkańcy miast Mieszkańcy wsi
Alarm
o zagrożeniach czasu rzeczywistego
 • Włączyć sprzęt RTV i nasłuchiwać komunikatów
 • Nawiązać kontakt (powiadomić znajomych)
 • Stosować się do zaleceń ratowników
 • Włączyć sprzęt RTV i nasłuchiwać komunikatów
 • Nawiązać kontakt (powiadomić znajomych)
 • Stosować się do zaleceń ratowników
Alarm powietrzny
 • Przerwać pracę
 • Zabrać koc, dokumenty, żywność, rzeczy osobiste itp.
 • Wyłączyć urządzenia grzewcze i oświetleniowe, zamknąć dom
 • Powiadomić sąsiadów
 • Udać się do schronu
 • Słuchać poleceń ratowników
 • Zabrać z pola inwentarz żywy
 • Zamknąć lub ukryć go za przeszkodami terenowymi
 • Wyłączyć urządzenia grzewcze i oświetleniowe, zamknąć dom
 • Powiadomić sąsiadów
 • Schować się za przeszkodami terenowymi lub w schronie
Alarm
o skażeniach
 • Nałożyć środek ochrony dróg oddechowych
 • Omijać kałuże i wysokie trawy
 • Nic nie dotykać
 • Nie pić wody
 • Nie spożywać pokarmów
 • Zaopatrzyć się w dokumenty
 • Przed opuszczeniem strefy skażonej poddać się badaniom
 • Nałożyć środek ochrony dróg oddechowych
 • Zabezpieczyć zwierzęta
 • Omijać kałuże i wysokie trawy
 • Nic nie dotykać
 • Nie pić wody
 • Nie spożywać pokarmów
 • Zaopatrzyć się w dokumenty
 • Przed opuszczeniem strefy skażonej poddać się badaniom
Powódź
 • Wyłączyć prąd i gaz
 • Przygotować dokumenty
 • Uciekać wyżej
 • Przygotować źródło światła
 • Ocenić siły
 • Słuchać poleceń ratowników
 • Nie spożywać brudnej wody
 • W razie zranienia poradzić się lekarza
 • Wyłączyć prąd i gaz
 • Przygotować dokumenty
 • Uciekać wyżej
 • Przygotować źródło światła
 • Ocenić siły
 • Słuchać poleceń ratowników
 • Nie spożywać brudnej wody
 • W razie zranienia poradzić się lekarza
Pożar
 • Słuchać poleceń ratowników
 • Osłonić drogi oddechowe
 • Opuścić strefę pożaru
 • Nie zbliżać się do konstrukcji grożących zawaleniem
 • Słuchać poleceń ratowników
 • Osłonić drogi oddechowe
 • Opuścić strefę pożaru
 • Nie zbliżać się do konstrukcji grożących zawaleniem
 • Zwierzęta ze stodoły wyprowadzić z głową zasłoniętą szmatą