Zarządzanie Kryzysowe w Gminie

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Urząd Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno

Pracownik do kontaktu: Mateusz Kozłowski
Telefon w godzinach pracy: 56 46 831 21 / 570 410 430
e-mail: gruta@gruta.pl , m.kozlowski@gruta.pl

Zakres przekazywania informacji dotyczy w szczególności:
1. poważnych awarii instalacji komunalnych,
2. utrudnień w ruchu drogowym,
3. katastrof komunikacyjnych,
4. przewozu substancji niebezpiecznych,
5. zagrożeń pożarowych,
6. skażeń chemicznych i katastrof ekologicznych,
7. zagrożeń epidemiologicznych,
8. epidemii chorób ludzi,
9. epizoocji chorób zwierzęcych,
10. klęsk żywiołowych,
11. występowania niewypałów i niewybuchów,
12. zbiorowego naruszania ładu i porządku publicznego,
13. niepokojów i protestów społecznych,
14. imprez masowych stwarzających potencjalne zagrożenia porządku publicznego,
15. przestępstw przeciwko organom administracji publicznej,
16. awarii telekomunikacyjnych,
17. skażeń radiacyjnych,
18. aktów terroru kryminalnego,
19. nielegalnej migracji ludności,
20. innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Gruta.

TELEFONY ALARMOWE
112 – Telefon Ratunkowy
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
994 – Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 – Pogotowie Ciepłownicze
992 – Pogotowie Gazowe
991 – Pogotowie Energetyczne

Wykaz dzielnicowych dla Gminy Gruta

Mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

  • Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich,
  • Podstawowe poradnictwo prawne,
  • Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw,
  • Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
  • Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym /alkoholizm, narkomania/
  • Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją,
  • Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznych zabezpieczenia mienia
  • Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnieniu przestępstw i wykroczeń.

 

Gruta, Jasiewo, Słup, Słupski Młyn, Orle, Boguszewo, Gołębiewko, Mełno, Mełno ZZD, Kitnowo

 

Rozszerzoną listę dzielnicowych dla terenu powiatu, numery telefonów oraz rejony działania znajdą państwo po przejściu w link : KLIKNIJ TUTAJ

PIERWSZA POMOC

Po czterech minutach bez tlenu ludzki mózg zaczyna umierać. Szansa, że karetka przyjedzie przed tym czasem na miejsce wypadku jest mała, dlatego niezbędna jest pierwsza pomoc.

01pierwsza_pomoc

02_pierwsza_pomoc

03_pierwsza_pomoc

12