Kontakt

Adres:
Gruta 244,
86-330,
województwo kujawsko-pomorskie,

Telefon: +48 56 46 83 121, +48 56 46 83 931,

Fax: +48 56 46 83 188,

gruta@gruta.pl

https://gruta.pl

Elektroniczne skrzynki podawcze – ePUAP:
/c2oh9v0o97/skrytka
/c2oh9v0o97/SkrytkaESP