„Klub Seniora sposobem na aktywność”

Data dodania: 31.10.2019 r.
godz. 9:29

logo

Gminne Centrum Kultury w Grucie   od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. realizuje
Projekt objęty grantem  pn. „Klub Seniora sposobem na aktywność”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję„ Sztynwag

Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej i osamotnienia osób starszych na terenie Gminy Gruta wśród 20 osób starszych w okresie od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu objętego grantem wynosi 40.788,50zł  i obejmuje środki z EFS  w postaci grantu w wysokości 38.749,07zł , wkład własny 2.039,43zł.

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie uczestników poprzez zastosowanie czterech instrumentów aktywnej integracji.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

spotkanie inaugurujące
– spotkania z psychologiem
– spotkania integracyjne z animatorem
– zajęcia z dietetykiem
– zajęcia rehabilitacyjne
– wyjazdy studyjne
– spotkanie podsumowujące

 

UWAGA – ZMIANA NR KONT BANKOWYCH DOT. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały wyodrębnione nowe indywidualne numery rachunków bankowych, na  które należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Urząd Gminy Gruta informuje, że ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta należy wpłacać na indywidualne konto,  którego nr otrzymaliście Państwo, za pośrednictwem Poczty Polskiej.  

Harmonogram wywozu śmieci na 2020 rok.

W załączeniu prezentujemy harmonogram wywozu śmieci na 2020 rok.


Załączniki

PROGRAM AKTYWIZACJI ROLNIKÓW – KURSY I STAŻE DLA ROLNIKÓW

stopkaPROGRAM AKTYWIZACJI ROLNIKÓW – KURSY I STAŻE DLA ROLNIKÓW
01.04.2019 – 30.06.2020

Projekt jest skierowany dla kobiet i mężczyzn, którzy podlegają wszystkim ubezpieczeniom w KRUS, chcieli by podjąć pracę zarobkową poza rolnictwem i zamieszkują teren województwa kujawsko – pomorskiego. Jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
Aby przystąpić do projektu należy: wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny oraz dostarczyć zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (nie starsze niż 30 dni roboczych) lub odcinek z KRUS o składkach jakie należy zapłacić. Dla każdego uczestników przewidziano kursy i szkolenia a po ich ukończeniu 5 miesięczny staż z stypendium w wysokości 1305,94 zł / m-c brutto (w ramach szkolenia i staży wszyscy uczestnicy mają opłacane składki zdrowotne oraz emerytalno – rentowe). Staż można odbyć w miejscu wybranym przez siebie. Pomagamy w poszukiwaniu miejsc odbywania staży. Kursy oraz staż będziemy starali się realizować na terenie gminy w której Państwo zamieszkują tak aby ułatwić chętnym możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia.
Udział w projekcie to dobry sposób, na podratowanie domowych budżetów gospodarstw rolnych. Jest to jedyny tego rodzaju projekt dla rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu w KRUS na tych terenach. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 1044 zł, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu.
Przykładowe kursy możliwe do realizacji w ramach projektu: pracownik biurowy, pracownik gospodarczy, pracownik robót wykończeniowych (kursy możliwe do zrealizowania w pobliżu miejscowości Państwa zamieszkania), kurs wózków jezdniowych, operator koparko – ładowarki (kursy realizowane we Włocławku, dojeżdżający do Włocławka otrzymują zwrot kosztów dojazdu).
Aby wziąć udział w projekcie należy skontaktować się z Centrum Edukacji i Kultury ZENIT we Włocławku ul. Młynarska 1A/3 pod numerem telefonu 54-426-26-66 lub z Arkadiuszem Jąkalskim pod numerem telefonu 693-518-176.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I UDZIAŁU W PROJEKCIE

I ROCZNICA NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W NICWAŁDZIE IM. BŁ. KS. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO

Dzień 12 października już na zawsze będzie jedną z ważniejszych dat w kalendarzu naszej szkoły. To właśnie tego dnia, rok temu nadano szkole imię wspaniałego człowieka jakim niewątpliwie był Stefan Wincenty Frelichowski.
Ten dzień spędziliśmy wspólnie: uczniowie-rodzice-nauczyciele. Za co serdecznie dziękujemy!

Tego dnia wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu naszych uczniów, byliśmy świadkami pięknej rywalizacji klas w quizie dotyczącym życia naszego Patrona, idąc jego śladami wzięliśmy udział w biegu patrolowym ( cóż to była za rywalizacja!!!) i spędzaliśmy wspólnie czas przy ognisku i poczęstunku.

Dziękujemy wszystkim Dzieciom za wspaniałą zabawę, Rodzicom, bez których ten dzień nie byłby tak wspaniały i oczywiście przedstawicielom Gminy Gruta.

Konsultacje społeczne w Wiktorowie

Spotkaliśmy się w Wiktorowie by razem zadecydować! Mieszkańcy Wiktorowa 24 października przybyli do świetlicy wiejskiej, by spotkać się z geodetą i wspólnie przedyskutować założenia miejscowych planów zagospodarowania. Jest to ważna kwestia dla terenów, które znajdują się pod bezpośrednim wpływem oddziaływania elektrowni wiatrowych. Każdy mógł skorzystać ze spotkania konsultacyjnego. Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji i zabaw. Niezawodna Pani Natalia zadbała, by dzieciaki fajnie spędziły czas! Natomiast po spotkaniu na wszystkich uczestników czekał, pewnie już ostatni w tym sezonie, grill! Były gadżety, nagrody, pyszna kawa! Wszystko po to, by w przyjemnej atmosferze, zwiększyć świadomość o celowości i wadze miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni.
Mieszkańcom Wiktorowa serdecznie dziękujemy!
A już teraz zapraszamy Mieszkańców Plemiat na podobne spotkanie–widzimy się już w listopadzie!


Spotkanie możliwe było dzięki realizowanemu projektowi pn. “Partycypacja w Planowaniu”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program Operacyjny wiedza edukacja rozwój.

Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

30.10.2019 w godz. 0830-1400 Mełno 1, Mełno ZZD

09.11.2019 w godz. 0900-1600 Orle 5