Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,
Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Gruta przysługuje prawo do skorzystania z usług:

–        tłumacza PJM (polski język migowy),
–        tłumacza SJM (system językowo – migowy),

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza,
co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie.

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?
•         Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w sekretariacie
Urzędu Gminy Gruta zamiar skorzystania z tłumacza.
•         Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie.
•         Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?
Zgłoszenie można przekazać do Urzędu Gminy Gruta jedną z następujących form:
•         e-mail pod adres: gruta@gruta.pl z treścią w tytule: “Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy w Urzędzie Gminy”;
•         faksem pod numer: 56 46 83 188;
•         telefonicznie pod numer: 56 46 83 188 za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, która dokona zgłoszenia w celu rezerwacji terminu wizyty;
•         pocztą na adres: Urząd Gminy Gruta, 86-330 Mełno , składając pisemny wniosek;
•         osobiście lub przez inną osobę, która została wybrana przez zainteresowaną osobę, składając pisemny wniosek w siedzibie urzędu: Urząd Gminy Gruta, 86-330 Mełno