Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert), nazwa zadania: Impreza Integracyjna z okazji 10-lecia Stowarzyszenia

Konkurs Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada”.

Szanowni Państwo !

Z przyjemnością informujemy o konkursie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada”.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie sołectwa z terenu naszego województwa, które zorganizują u siebie upamiętnienie 11 listopada. Oceniane będą: opis upamiętnienia, a także jego dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa. Nagrodą dla laureatów jest wycieczka autokarowa dla społeczności sołectwa do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Termin składania zgłoszeń mija 22 listopada 2021 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sołtysów i rady sołeckie naszej gminy do udziału w konkursie.

Szczegóły konkursu zawiera załączony Regulamin.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert), nazwa zadania: Zakup wyposażenia na działalność statutową.

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIA OFERTOWE :

1.Gminne Centrum Kultury w Grucie  – zwane dalej zamawiającym podaje do publicznej widomości, iż poszukuje wykonawców  do  przeprowadzenia spotkania inaugurującego projekt z animatorem dla 40 osób dorosłych, zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Planuje się, 1 spotkanie 6 h integracyjne dla 40 osób w miesiącu październiku  w ramach   Projektu objętego grantem „ Idą, idą Święta”.

Wymagania:

Animator posiadający doświadczenie w pracy z osobami starszymi oraz w zakresie świadczenia usług animacyjnych, umiejętności stwarzania warunków do efektywnej komunikacji, wysoki poziom kultury osobistej.

2.Dnia 11.12.21r. odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy.

Jarmark ten jest wydarzeniem otwartym , który odbędzie się w ogrodzie GCK 11.12.21r. czas trwania 6h zegarowych od 13.00 do 19.00. Zamawiający oczekuje profesjonalnego WODZIREJA do konferansjerki na Jarmarku z własnym nagłośnieniem i klimatami Świątecznymi.

Gminne Centrum Kultury poszukuje Wodzireja do prowadzenia konferansjerki na wydarzeniu otwartym jw.

Osoby lub firmy zainteresowane realizacją zadania proszone są o składanie ofert cenowych wraz z kwalifikacjami osób bezpośrednio realizujących zadanie. Oferty należy składać  osobiście  w siedzibie  Gminnego Centrum Kultury w Grucie, Gruta 95, 86-330 Mełno lub na adres e-mail : dyrektorgck@gruta.pl do 25.10.2021r. do godz. 15.00.

Osoba do kontaktu dyrektor Hanna Szumotalska Tel. 530 44 33 73.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020

Szanowni Państwo! Wielki plebiscyt rozpoczęty!

Miło nam poinformować, że aż trzy organizacje  z terenu naszej gminy zostały nominowane w konkursie MISTRZOWIE AGRO organizowanym w naszym regionie przez Gazetę Pomorską!. Nominację otrzymały: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Salno, Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Słupie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Nicwałdzie.

MISTRZOWIE AGRO to największy ogólnopolski plebiscyt wiejski i rolniczy, który w naszym województwie jest prowadzony przez “Gazetę Pomorską”, “Express Bydgoski” i “Nowości Dziennik Toruński”, a w całej Polsce także przez inne dzienniki regionalne oraz ogólnopolski serwis i magazyn dla rolników “Strefa Agro”. Plebiscyt organizowany jest z okazji Centralnych Targów Rolniczych – największych targów nowoczesnych technologii dla rolnictwa w Polsce, których tegoroczna edycja odbędzie się od 26 do 28 listopada.

Tegoroczna edycja rozpoczęta! Zwycięzcy odbiorą nagrody już pod koniec listopada podczas Centralnych Targów Rolniczych w PTAK Warsaw Expo – najważniejszej w Polsce imprezy w branży agro, która odbywa się pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Już po raz drugi podsumowaniem plebiscytu będzie także wydanie książki kucharskiej “Swojskie smaki czyli najlepsze przepisy najlepszych Kół Gospodyń Wiejskich”. Ukaże się ona w pierwszym kwartale 2022 roku. Na jej stronach znajdą się przepisy kulinarne opracowane i polecane przez KGW, które będą laureatami plebiscytu w każdym województwie. Także w przypadku naszego regionu trzy koła gospodyń, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą pierwsze trzy miejsca, będą mogły przesłać swój przepis do publikacji w książce. Każdemu przepisowi będzie towarzyszyć zdjęcie i prezentacja koła, które jest jego autorem.
Zachęcamy Państwa do głosowania na Panie z ,,Naszej Gminy” 🙂 Głosować można wysyłając SMS lub oddając głos na stronie pod adresem: https://pomorska.pl/p/kandydaci/mistrzowie-agro-2021%2C1010193/?groupId=93689

Głosowanie będzie trwało do czwartku, 4 listopada do godz. 21:30. Zachęcamy do oddawania głosów!

Nieodpłatne szczepienia na grypę w SPZOZ w Grucie

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grucie w sezonie 2021/2022, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r., można nieodpłatnie dokonać szczepienia przeciwko grypie.

Nieodpłatnie dokonać szczepienia przeciwko grypie mogą:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione na uczelni,
 • studentów i doktorantów uczestniczących w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, w przedszkolu lub w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,
 • Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszą deklarację chęci zaszczepienia pod numerem telefonu rejestracji 564683189 lub 798070948

Bardzo ważny kontrakt-umowa!

W dniu 14  października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Grucie podpisany został bardzo ważny kontrakt-umowa na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy gminnych stacji uzdatniania wody oraz na rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Gruta!. Wykonawcą usługi jest firma BIOBOX z siedzibą w Toruniu. Wartość umowy wynosi prawie 500 tys. złotych i w całości została pokryta ze środków budżetu gminy.Jest to pierwszy, najważniejszy etap modernizacji sieci wodociągowej w naszej gminie. Opracowana dokumentacja projektowa posłuży jako podstawa do wnioskowania o środki zewnętrzne w celu realizacji tej wieloetapowej, kosztownej, ale jakże niezbędnej inwestycji. Zatem wszystkie stery na “wodę”!

Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół i Pracownicy Oświaty

Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół i Pracownicy Oświaty. Dzisiaj jest Wasze Święto — i z tej okazji, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy serdeczne życzenia. Życzymy wielu sukcesów, zadowolenia z trudnej pracy nauczycielskiej i wszelkiej pomyślności, dziękując Państwu jednocześnie za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw.

Życzymy Państwu, abyście odnaleźli w swojej niełatwej pracy nauczyciela życiowe spełnienie, by przyniosła ona satysfakcję i zadowolenie.

Bądźcie dla swoich uczniów mistrzami, autorytetami, a także wyrozumiałymi wychowawcami i opiekunami.

Wójt Gminy Gruta wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Grucie oraz Przewodniczący Rady Gminy Gruta wraz z Radnymi.

Spotkanie z Dyrektorami

Z okazji Święta Edukacji Narodowej w Urzędzie Gminy w Grucie odbyło się spotkanie przedstawicieli władz gminy z Dyrektorami Szkół Podstawowych z terenu gminy Gruta oraz Przedszkola Samorządowego w Mełnie. Podczas spotkania, Wójt Gminy Gruta złożył zgromadzonym gościom życzenia oraz przyznał nagrody i listy wyróżniające za pełną trudów i poświęceń pracę.