Ważne informacje dla osób pobierających świadczenia dla opiekunów

Ważne informacje dla osób pobierających świadczenia dla opiekunów, za które wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – zmiany od
1 stycznia 2024 r.

Z dniem 1 stycznia 2024 r., zmieniają się przepisy dotyczące osób podlegających na wniosek ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna, za które składki do KRUS opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta.*

Od 1 stycznia 2024 r., rolnicy oraz domownicy ubiegający się po raz pierwszy o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna nie będą zobowiązani do zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym. Wobec czego, po przyznaniu im któregokolwiek z tych świadczeń, będą nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, tj. zarówno ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, jak i wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, przy czym sami będą opłacać składki z tytułu tego ubezpieczenia do KRUS.

Dotychczas osoby pobierające świadczenia dla opiekunów musiały zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej (pracy w gospodarstwie rolnym – w przypadku domowników) i podlegały w KRUS wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek, za które składki na to ubezpieczenie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Niemniej, obowiązuje zasada praw nabytych. Osoby, które nabyły bądź nabędą do 31 grudnia 2023 r. – prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogły zachować prawo do wymienionych świadczeń na dotychczasowych warunkach. Jednakże do kontynuowania ubezpieczenia w KRUS, osoby te nadal nie będą mogły podejmować zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym prowadzenia działalności rolniczej. Wówczas pozostaną one w ubezpieczeniu w KRUS na wniosek, a składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będzie opłacał za nie wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 

Podstawa prawna

*) zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz.1429), która w art. 35 uchyla przepisy art. 3 ust. 5–7, art. 4 ust. 3, art. 16 ust. 2 pkt 4, art. 39a ust. 5, art. 64 ust. 5 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Strzelnica w powiecie

Strzelnica w powiecie

Minister Obrony Narodowej ogłasza Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic pneumatycznych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, zwanych dalej łącznie zadaniami.

Więcej informacji: 

Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 1/2024/CWCR – Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 1/2024/CWCR – Ministerstwo Obrony Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 2/2024/CWCR – Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 2/2024/CWCR – Ministerstwo Obrony Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Informacje: Strzelnica w powiecie – CWCR (wojsko-polskie.pl)

Zastrzeż swój PESEL!

Zastrzeż swój PESEL!

Warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych.

Od 17 listopada br. można zastrzec swój numer PESEL.

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM tzw. SIM swappingu, która może być potem użyta do autoryzowania transakcji wykonanych przez złodzieja w instytucji finansowej.

W skrócie, nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy !

Od 17 listopada 2023 r.  możliwe jest zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL także elektronicznie – przy użyciu strony internetowej www.mobywatel.gov.pl lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy. Numer PESEL zastrzec będzie można też w placówce bankowej oraz na poczcie. Możliwość zastrzegania lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL w aplikacji na telefon mObywatel będzie możliwe jak tylko zostaną wdrożone odpowiednie rozwiązania techniczne – zgodnie z przewidywaniami najpóźniej do końca bieżącego roku.

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna  będzie mogła dokonać:

 1. Zastrzeżenia numeru PESEL.
 2. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
 3. Ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL.
 4. Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne.
 5. Podglądu historii zmian statusu.

Jak to zrobić?

 1. Elektronicznie poprzez  stronę obywatel.gov.pl
 2. Wykorzystując aplikację mObywatel
 3. Osobiście w dowolnym urzędzie gminy:

W przypadku zastrzegania numeru osobiście w urzędzie gminy należy mieć ze sobą dowód osobisty, wnioski, uzupełnione Państwa danymi, będą drukowane dla Państwa bezpośrednio z systemu. Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.

Uwaga!

– w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich, którym został nadany numer PESEL, osoby niepełnoletnie nie maja możliwości zastrzegania numeru PESEL przed ukończeniem 18 roku życia.

– w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości. Pełnomocnictwo takie podlega ustawie o opłacie skarbowej.

– w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

-zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą  z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

W Urzędzie Gminy Gruta można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL we wszystkie dni robocze w godzinach :

Poniedziałek  0700-1500

Wtorek 0700-1500

Środa 0700-1500

Czwartek 0700-1500

Piątek 0700-1500

pokój nr 4, na parterze

Zarządzenie nr 109/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 listopada w sprawie powołania komisji przetargowej i sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR P244L z podwoziem pożarniczym Jelcz 005M

Zarządzenie nr 109/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 listopada w sprawie powołania komisji przetargowej i sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR P244L z podwoziem pożarniczym Jelcz 005M

W załączeniu przedstawiamy zarządzenie nr 109/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 listopada w sprawie powołania komisji przetargowej i sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR P244L z podwoziem pożarniczym Jelcz 005M

Poniżej przedstawiamy fotografie auta:

Kolejna droga skończona :)

Kolejna droga skończona :)

Mamy ogromną radość ogłosić, że dobiegają końca prace nad przebudową drogi gminnej w Kitnowie! 🛣️ Prawie kilometrowy odcinek teraz elegancko łączy dwie asfaltowe drogi powiatowe, a cały ten projekt był możliwy dzięki hojności Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz wsparciu finansowemu udzielonemu przez Lasów Państwowych. 🌳

Ta inwestycja to nie tylko poprawa infrastruktury, od teraz podróże staną się łatwiejsze 🌐✨

Niech te nowe drogi otworzą przed nami nowe możliwości i przyszłość pełną sukcesów! 💪🌟

#Kitnowo #InfrastrukturaLokalna #RozwójObszaru #DrogiDoPrzyszłości 🌟

 

Harmonogramy wywozu odpadów na rok 2024

Szanowni Państwo!

W załączeniu prezentujemy nowe harmonogramy wywozu odpadów na 2024 rok.

 

K O N K U R S

🌲🎀 K O N K U R S 🎀🌲
Wójt Gminy Gruta oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie ogłaszają świąteczny konkurs dla dzieci i rodziców na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową
🎁 Szopka może zostać wykonana w dowolnej technice i formacie, np. z papieru, drewna, makaronu ect.
🎁 Praca powinna zostać dostarczona do siedziby GCK w Grucie w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2023 roku w godzinach jego otwarcia
🎁 Szopkę należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz oznaczeniem klasy i szkoły, do której uczęszcza dziecko
🎁 Prace zostaną zaprezentowane 10 grudnia 2023 roku podczas III Jarmarku Bożonarodzeniowego, w trakcie którego nastąpi ogłoszenie wyników konkursu
🎁 Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody
🎄Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji tego święta, wszystkim zaangażowanym w pracę socjalną, a w szczególności pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie składam życzenia zdrowia, siły, wytrwałości, poczucia bezpieczeństwa, wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, życząc jednocześnie radości z codziennej pracy oraz przekonania, iż Wasze wysiłki ułatwiają życie wielu mieszkańcom naszej gminy.
Wójt Gminy Gruta
/-/ Waldemar Kurkowski

Kolejne wyróżnienie :)

🎼🎶🎤🧑‍🎤👩‍🎤 Z radością informujemy, że działający przy Gminnym Centrum Kultury w Grucie zespół dziecięcy “Czarny Kot” 🐈‍⬛🐈‍⬛🐈‍⬛ zdobył wyróżnienie w Rejonowym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Linowie🎶🎤🧑‍🎤👩‍🎤🎼
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych muzycznych sukcesów
Witamy w Przedszkolu :)

Witamy w Przedszkolu :)

‼️👏Witamy w Przedszkolu👏‼️
Kolorowe, nowoczesne, komfortowe i bezpieczne przedszkole czeka na dzieci w Grucie. 🧒👶. Najnowocześniejszy samorządowy obiekt przedszkolny w powiecie grudziądzkim jest już gotowy na przyjęcie swoich podopiecznych. Budowa dobiegła końca, a aktualnie trwają prace odbiorowe placówki.
Na dzieci i ich opiekunów czekają nowoczesne przestronne i kolorowe sale z indywidualnym dostępem do toalet, wesoła stołówka, profesjonalna kuchnia, bezpieczna szatnia i nowy plac zabaw. Na dodatek na dzieci czekać będzie miła i profesjonalna opieka nauczycieli i opiekunek, terapeutów oraz ciekawa oferta zajęć dodatkowych. Po zakończonych odbiorach i uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie obiektu samorząd gminy Gruta zorganizuje “Dni Otwarte Przedszkola”, podczas których każdy z Państwa będzie mógł zapoznać się z nowa placówką.
Koszt inwestycji wyniósł prawie 12 mln zł, z czego kwota łączna 10,5 mln zł pochodziła z otrzymanych dofinansowań w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, Polskiego Ładu oraz Rezerwy Prezesa Rady Ministrów. Do nowego budynku dzieci trafią niezwłocznie po zakończeniu procedur odbiorowych w grudniu br.
Zapraszamy do zapisów prowadzonych przez dyrekcję Przedszkola samorządowego w Mełnie:)

Uwaga awaria!

Drodzy Mieszkańcy, 📢

Chcielibyśmy Was poinformować, że w związku z poważną awarią wystąpiła przerwa w dostawie wody dla Pokrzywna oraz posesji w kierunku miejscowości Nicwałd, która potrwa do godzin rannych. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogą wyniknąć z tego incydentu. 😔
Dołożymy wszelkich starań, aby przerwa była jak najkrótsza. 💪

Dziękujemy za Waszą cierpliwość i wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją. 😔

🎄🌟🎅 Zapraszamy na III Jarmark Bożonarodzeniowy! 🎄🌟🎅

🎄🌟🎅 Zapraszamy na III Jarmark Bożonarodzeniowy! 🎄🌟🎅
🎄🌟🎅 Oczekuje Was niezapomniane świąteczne świętowanie 🎄🌟🎅

📅 Data: 10.12.2023
🕐 Start: 13:00
📍 Miejsce: Ogród Gminnego Centrum Kultury w Grucie

Przygotowaliśmy dla Was bogaty program, pełen magii i radości! 🎁🎉

🌟 Poświęcenie Szopki Bożonarodzeniowej
Wraz z nami uczestnicz w uroczystym poświęceniu pięknej Szopki, która wprowadzi Cię w magiczny nastrój świąt.

🎶 Koncert kolęd
Poczuj ducha Bożego Narodzenia przy dźwiękach pięknych kolęd, które będą rozbrzmiewać w ogrodzie Gminnego Centrum Kultury.

🎭 Jasełka w wykonaniu Szkoła Podstawowa w Plemiętach :
Zobaczcie niezwykłe przedstawienie, przygotowane przez utalentowane dzieci ze Szkoły Podstawowej w Plemiętach.

🎪 Kiermasz świąteczny
Przejrzyjcie stoiska pełne świątecznych ozdób, prezentów i smakołyków. Znajdziecie tu także unikatowe ozdoby choinkowe i rękodzieło artystyczne.

🏆 Rozstrzygnięcie konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową
Czekamy na Wasze niesamowite prace! Kto zdobędzie tytuł mistrza tworzenia Szopek?

🎨 Rękodzieło i lokalne wyroby
Zapoznajcie się z wyjątkowymi wyrobami lokalnych artystów i rzemieślników. To doskonała okazja do zakupu oryginalnych prezentów.

🍴 Produkty spożywcze
Przysmaków świątecznych ciąg dalszy! Spróbujcie lokalnych wędlin, miodów i pyszności przygotowanych specjalnie na ten okres.

💄 Stoisko AVON
Dla miłośniczek kosmetyków – odwiedźcie stoisko AVON i znajdźcie idealne prezenty świąteczne.

Ale to jeszcze nie koniec! 🌈

🎥 Projekcja życzeń z Laponii
Specjalnie dla Gminy Gruta – magiczne życzenia z krainy Świętego Mikołaja.

🎤 Występy muzyczne dzieci i seniorów
Podziwiajcie talenty naszych najmłodszych i najstarszych mieszkańców podczas uroczych wystąpień muzycznych.

🎅 Wizyta Świętego Mikołaja
Dla najmłodszych – spotkanie z prawdziwym Świętym Mikołajem, który obdaruje Was uśmiechem i prezentami.

💡 Otwarcie iluminacji świetlnej
Razem z nami rozświetlcie niebo i wprowadźcie Gminę Gruta w magiczną atmosferę świąt.

Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia są Gmina Gruta oraz Gminne Centrum Kultury w Grucie (Gruta Gck), a partnerem Stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa Samorządowa – WIS .

Dołączcie do naszej świątecznej uczty pełnej radości, magii i wspólnego świętowania! 🎄🎅🌟
#JarmarkBożonarodzeniowy #ŚwiętaWGrucie #RadosneŚwięta #Zapraszamy #GminaGruta #GminaPełnaPerspektyw #StowarzyszenieWspólnaInicjatywaSamorządowa

Informacja dot. użycia fajerwerków

Informacja dot. użycia fajerwerków

🎉🚒 Drodzy Mieszkańcy Gminy Gruta! 🚒🎉🌟

📢 Do Wójta Gminy Gruta dotarła radosna wiadomość, że w związku z przyjęciem fabrycznie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, w dniu 17.11.2023 około godz. 18.00 w miejscowości Plemięta użyte będą fajerwerki, które dodadzą magii temu wyjątkowemu momentowi! 🎆🌈🚨🔥

Kolejny nowy sprzęt w naszej jednostce z pewnością przyczyni się do bezpieczeństwa Mieszkańców Naszej Gminy! 🤝🚑
🎊👏 🗓️📍 #Bezpieczeństwo #NowyWóz #Fajerwerki #Wspólnota #GminaGruta #OSPPlemięta #GminaGruta #GminaPełnaPerspektyw

Zawody w podnoszeniu ciężarów o X Puchar Wójta Gminy Gruta

🏋️‍♂️🏆 LKS “HORYZONT” MEŁNO serdecznie zaprasza na emocjonujące zawody w podnoszeniu ciężarów o X Puchar Wójta Gminy Gruta! 🏋️‍♀️🔥

📅 Data: 18 listopada 2023 r.
🕐 Godzina: 13:00
📍 Miejsce: Hala sportowa naszego klubu

🏋️‍♂️ Zawody będą przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów (PZPC) i Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów (IWF). To niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć świetnych sportowców w akcji!

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sportu, kibiców i sympatyków LKS “HORYZONT” MEŁNO. Bądźcie z nami, aby wspólnie dopingować naszych zawodników! 🥳💪

Niech to będzie wyjątkowe sportowe święto! 🎉🏋️‍♀️ #PodnoszenieCiężarów #ZawodySportowe #LKS_HORYZONT_MEŁNO #PucharWójtaGminyGruta #SportoweŚwięto

Trwają zapisy na II Mikołajkowy Bieg po zdrowie :)

⭐ Trwają zapisy na II Mikołajkowy Bieg po zdrowie ⭐
🎅 Na mecie biegu przewidujemy cały szereg atrakcji, m.in. warsztaty z morsowania, mobilną saunę, gorące jakuzzy, warsztaty zimowej herbaty oraz ciepły poczęstunek.
🎅 Ponadto na każdego uczestnika czekać będzie złoty medal i świąteczna czapka. 😃
Nie może Państwa zabraknąć. Gorąco zapraszamy do udziału 🏃‍♂️🏃‍♀️🏃
Igor na Mistrzostwach Świata Juniorów U20!

Igor na Mistrzostwach Świata Juniorów U20!

🌏🚀 Grupa reprezentacji Polski już za chwilę wyruszy w kierunku Guadalajara, do Meksyku, gdzie rywalizować będą na Mistrzostwach Świata Juniorów U20! 🇵🇱✈️ Z dumą informujemy, że wśród nich jest Igor Osuch, mieszkaniec naszej Gminy 💪💪💪 Igorowi i całemu zespołowi życzymy samych udanych podejść i rekordów życiowych!
Serdeczne gratulacje oraz słowa uznania składamy również na ręce rodziny i trenerów naszego Mistrza!
📢 Cała Gmina Gruta Wam kibicuje‼️‼️‼️
Nowe środki dla naszej gminy!

Nowe środki dla naszej gminy!

Razem z LGD idziemy po nowe środki dla naszej gminy 💰💰😉Dziś w siedzibie Urzędu Gminy w Grucie na zaproszenie Wójta Gminy Gruta Pana Waldemar Kurkowski oraz LGD “Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, spotkali się sołtysi naszej gminy w celu odbioru “Pakietów animatora” – zestawów akcesoriów przeznaczonych do zajęć dla dzieci i młodzieży, sfinansowanych w ramach wspólnego projektu pn. “Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”. Ponadto Pani Ilona Licznowska – Kierownik Biura LGD zaprezentowała wraz z Wójtem ofertę nowej perspektywy unijnej na lata 2024-2029, o środki której zabiegać będzie można już od stycznia 2024 roku. Gmina Gruta jako partner LGD złożyła deklarację czynnego uczestnictwa w nowym okresie finansowania, w którym szczególnie bogata oferta zostanie skierowana do sołectw, KGW, stowarzyszeń i fundacji, a także pozostałych organizacji pozarządowych. O ogłaszanych konkursach i pozostałych formach wsparcia będziemy informować Państwa na bieżąco.

🇵🇱🌟 RAZEM ŚWIĘTOWALIŚMY NASZĄ NIEPODLEGŁOŚĆ 🌟🇵🇱

🇵🇱🌟 RAZEM ŚWIĘTOWALIŚMY NASZĄ NIEPODLEGŁOŚĆ 🌟🇵🇱

Kochani Rodacy! 🇵🇱 Dziś z dumą i wzruszeniem pragniemy Wam wszystkim serdecznie podziękować za niezapomniane chwile, jakie dzielnie przeżyliśmy podczas Otwarcia Cmentarza Wojennego w Mełnie oraz podczas uroczystych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości! 🎉🎆

🌹 Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w tę wyjątkową inicjatywę rewitalizacji Cmentarza. Wasza praca, zaangażowanie i oddanie sprawiły, że to miejsce staje się jeszcze bardziej godne pamięci naszych bohaterów. 🌹

👏 Szczególne słowa uznania kierujemy do:

1) Pana Wojciecha Labudy – Pełnomocników Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci, orędowników rewitalizacji cmentarza w Mełnie. Ich nieustające zaangażowanie w zachowanie dziedzictwa narodowego zasługuje na najwyższe wyróżnienie.

2) Pani Anny Gembickiej – Wiceministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dobrych duchów naszej gminy. Ich wsparcie dla projektów rozwojowych i społeczności lokalnej sprawiło, że czujemy się silni i zjednoczeni.

3) Pana Józefa Ramlaua – Wicewojewodów Kujawsko-Pomorskiego oraz Pana Krzysztofa Poskropa – Dyrektorów Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki ich determinacji i wsparciu udało się zrealizować ten niezwykły projekt.

4) Pani Profesor Konstancji Pleskaczyńskiej (koncepcja plastyczna) wraz z małżonkiem dr Adamem Pleskaczyńskim – (rys historyczny) projektu rewitalizacji Cmentarza Wojennego w Mełnie. Ich wizja i zaangażowanie dały nowe życie temu historycznemu miejscu.

5) Księdza Biskupa Wiesława Śmigla, księdza Dziekana Henryka Szczodrowskiego oraz pozostałych duszpasterzy, którzy sprawowali dzisiejszą uroczystą eucharystię. Ich obecność dodaje temu wydarzeniu głębokiego ducha patriotyzmu i szacunku.

6) Wojskowej Asyście Honorowej na czele z Dowódcą Garnizonu płk Andrzejem Dykiem oraz Orkiestrze Wojskowej z Torunia pod przewodnictwem Pani kpt. Joanny Krause za niezwykłą oprawę uroczystości. Ich profesjonalizm i godność wprowadziły nas w atmosferę niezapomnianej chwili.

7) Wykonawcom robót budowlanych – Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki AKROTERION BIS z siedzibą w Wąbrzeźnie oraz firmie Granity Skwara Group z siedzibą w Zabrodziu. Dzięki Waszej precyzji i rzetelności Cmentarz stał się miejscem, które będzie przetrwało wieki.

8) Pracownikom Urzędu Gminy w Grucie za aktywny udział na każdym etapie prac związanych z realizacją tego ważnego zadania. Wasza praca nie tylko przyczyniła się do sukcesu tego projektu, ale także buduje silne fundamenty dla przyszłości naszej gminy.

9) Druhom OSP i funkcjonariuszom Policji za profesjonalne zabezpieczenie uroczystości. Dzięki Waszej służbie mogliśmy bezpiecznie celebrować ten ważny dzień.

👉 Oraz wszystkim niewymienionym, którzy mieli swój osobisty wkład w to dziś spełnione dzieło – DZIĘKUJEMY! 🙏🇵🇱

📸 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wyjątkowego wydarzenia! 📸

Razem tworzymy historię, razem kochamy naszą Ojczyznę! 🇵🇱💖 Niech Polska zawsze będzie dumna i niepodległa! 🇵🇱🎇

« z 3 »

#Niepodległa #CmentarzWojennyMełno #Patriotyzm #DumaNarodowa #WspólneHistorie #GminaGruta #GminaPełnaPerspektyw #NarodoweŚwiętoNiepodległości

II Mikołajkowy Bieg po zdrowie

⭐ Ruszyły zapisy na II Mikołajkowy Bieg po zdrowie ⭐
🎅 Na mecie biegu przewidujemy cały szereg atrakcji, m.in. warsztaty z morsowania, mobilną saunę, gorące jakuzzy, warsztaty zimowej herbaty oraz ciepły poczęstunek.
🎅 Ponadto na każdego uczestnika czekać będzie złoty medal i świąteczna czapka. 😃
Nie może Państwa zabraknąć. Gorąco zapraszamy do udziału 🏃‍♂️🏃‍♀️🏃
IV Ogólnopolski Konkurs Testowy „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

IV Ogólnopolski Konkurs Testowy „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

Zapraszamy rolników do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Organizowany po raz czwarty konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ i rozwiązać test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru losowanych z puli 50, dotyczących wszystkich kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do rozwiązania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox.

Konkurs zakończy się 20 listopada 2023 r. o godz. 12:00. Pięćdziesiąt osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/krus/zapraszamy-rolnikow-do-udzialu-w-iv-ogolnopolskim-konkursie-testowym-z-zakresu-bezpiecznej-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-bezpieczny-rolnik-bezpieczna-wies

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj jedną z 50 hulajnóg ufundowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj jedną z 50 hulajnóg ufundowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Po raz piąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Kurs w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie rozlosujemy nagrody. W działaniu mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2009 –2017.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

 1. zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;

Uwaga! Dane uczestnika należy wpisać przed rozpoczęciem realizowania szkolenia

 1. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;
 2. przesłać do 6 listopada 2023 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl z dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl

Zasady przyznawania hulajnóg dla dzieci, które wykonują kurs e-learningowy pt.: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”  oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/krus/rozwiaz-kurs-e-learningowy-i-wygraj-jedna-z-50-hulajnog-ufundowanych-przez-kase-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego

 

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY

       W związku z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 r. poz. 2519 poźn. zm.)

        Informujemy Państwa, iż rozpoczynamy kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Podczas kontroli, właściciele nieruchomości, będą zobowiązani do:

 • udokumentowania usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych(szamba) lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie umowy
 • dowodu uiszczania opłat za dokonaną usługę.

     Umowa powinna być zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z przewoźnikiem posiadającym pozwolenie do wywozu nieczystości ciekłych z terenu gminy Gruta.

            Wykaz podmiotów uprawionych do wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gruta:

 

       W związku z powyższym właścicieli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z posesji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (dot. właścicieli nieruchomości, którzy do tej pory nie podpisali umowy na wywóz nieczystości ciekłych). Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy oraz potwierdzeń wywozu nieczystości., właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

     Ponadto prosimy o wypełnienie formularza dotyczącego informacji  posiadania zbiornika (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz złożenia dokumentu w Biurze Obsługi Interesanta ( parter)

     Formularz dostępny pod artykułem w formie załącznika w wersji edytowalnej (MS WORD).

        Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Gruta, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy (szamba) zobowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności zbiornika dostosowanego do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, nie dopuszczając przy tym do przepełniania się zbiornika i gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

    Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Gruta, wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania przepisów odrębnych, zobowiązani są do pozbywania się osadów z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku, nie dopuszczając przy tym do przepełniania się zbiornika i gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

 

Uroczyste otwarcie Cmentarza Wojennego w Mełnie

🇵🇱🇵🇱🇵🇱Drodzy Mieszkańcy Gminy Gruta oraz wszyscy, którzy kochają naszą Ojczyznę,🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2023 roku. To nie tylko uroczyste otwarcie Cmentarza Wojennego w Mełnie, ale także wyjątkowa okazja, by uczcić Narodowe Święto Niepodległości.
Przygotowaliśmy dla Was szczegółowy program uroczystości:
🕚 11:45 – Rozpoczynamy od uroczystego wystawienia posterunków honorowych, które staną na straży naszej pamięci.
🕚 11:55 – Następnie, wprowadzimy poczty towarzyszące, które z dumą niosą naszą flagę państwową.
🕚 W tym ważnym momencie, dołączy do nas Wojskowa Asysta Honorowa, symbolizująca naszą jedność i szacunek dla tych, którzy walczyli za wolność Ojczyzny.
🇵🇱 O godzinie 12:00 – Z ogromnym wzruszeniem, razem odegramy Hymn Państwowy, a flagi państwowe zostaną uroczyście podniesione na maszty.
🎙️ Następnie, przemówienie wygłosi Wójt Gminy Gruta, aby podzielić się z nami swoimi myślami i refleksjami na ten wyjątkowy dzień.
📜 Poznamy historię Cmentarza Wojennego oraz życie porucznika pilota Władysława Urbana w kontekście rysu historycznego.
🕊️ Nie zabraknie również wzruszającego momentu, kiedy odsłonimy Cmentarz, a po tym święcone zostanie to miejsce przez Księdza Biskupa, nadając mu wyjątkowy charakter.
🇵🇱 Ponadto, odczytamy “Akt mianowania” i dokonamy pośmiertnego awansu porucznika pilota Władysława Urbana, aby uczcić jego bohaterstwo i poświęcenie.
🗨️ Przemówienia okolicznościowe pozwolą nam podzielić się refleksjami i wspomnieniami, które są tak ważne w dniu takim jak ten.
🌹 Apel pamięci, salwa honorowa i złożenie wiązanek przy pomniku to kolejne momenty, które podkreślą naszą wdzięczność i szacunek dla tych, którzy walczyli za wolność Polski.
🇵🇱 Uczniowie złożą flagę na posterunku honorowym, pokazując, że młode pokolenia pamiętają o bohaterach naszej historii.
🙏 Msza Święta celebrowana przez Księdza Biskupa będzie okazją do modlitwy za tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Na zakończenie, orkiestra zagra “Boże, coś Polskę,” jednocząc nas wszystkich w duchu narodowej jedności.
🎖️ Wyróżnimy się Wojskową Asystą Honorową, która odejdzie z honorem, symbolizując naszą miłość i szacunek do naszej armii.
Dołączcie do nas w tym wyjątkowym dniu, aby wspólnie uczcić naszych bohaterów i świętować naszą niepodległość! 🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Życzenia dla naszych Seniorów :)

Szanowni Seniorzy Gminy Gruta,
W dniu Europejskiego Dnia Seniora, chciałbym osobiście złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia i wyrazić wdzięczność za Waszą nieocenioną obecność w naszej społeczności. Jesteście nie tylko dumą naszej gminy, ale także źródłem inspiracji i mądrości dla nas wszystkich.
Wasza obecność jest jak znak czasu, który przypomina nam o naszych korzeniach i wartościach. Wasze doświadczenie i mądrość przekazane młodszym pokoleniom stanowią cenny wkład w naszą przyszłość.
Gmina Gruta dąży do zapewnienia Wam najlepszego wsparcia i możliwości spędzania czasu w aktywny i twórczy sposób. Nasza wspólna praca nad organizacją różnorodnych wydarzeń i projektów, które promują kulturę, sztukę oraz edukację, jest owocna dzięki Waszej aktywności i zaangażowaniu.
Z okazji tego wyjątkowego dnia, życzymy Wam zdrowia, radości i spokoju. Niech każdy dzień będzie pełen uśmiechu, a każde spotkanie z przyjaciółmi i rodziną niech dostarcza Wam wiele radości.
Dziękujemy, że jesteście częścią naszej społeczności i mamy nadzieję, że nadchodzące dni przyniosą jeszcze więcej niezapomnianych chwil spędzonych razem. W imieniu własnym oraz całej naszej społeczności, składam Wam serdeczne życzenia i podziękowania.
Z wyrazami szacunku,
Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski

Seniorze zadbaj o swoje bezpieczeństwo

📣 Z wielką radością ogłaszamy, że Komenda Miejska Policji w Grudziądzu oraz Urząd Gminy w Grucie wspólnie organizują debatę społeczną, która ma na celu zwiększenie świadomości seniorów na temat bezpieczeństwa. Wydarzenie odbędzie się 14 listopada 2023 roku o godzinie 11:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy e Grucie, 🏛

🔐 Temat debaty brzmi: “SENIORZE ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO”. Podczas tej ważnej dyskusji dowiesz się, jak chronić się przed oszustwami i kradzieżami oraz gdzie szukać pomocy w przypadku trudności. 🤝

📅 W programie debaty przewidziane są następujące punkty:

1️⃣ Jak nie dać się oszukać:

Poznasz najpopularniejsze schematy oszustw, którym seniorzy są narażeni.
Dowiesz się, jak rozpoznać potencjalne zagrożenia i unikać niebezpiecznych sytuacji.
Przekażemy wskazówki dotyczące zachowań ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. 👀🚫

2️⃣ Jak nie dać się okraść:

Omówimy metody zabezpieczania swojego domu i mienia przed kradzieżami.
Porozmawiamy o technikach prewencji kradzieży, takich jak zabezpieczanie drzwi i okien oraz stosowanie alarmów.
Przedstawimy praktyczne rady na temat bezpiecznego przechowywania wartościowych przedmiotów. 🏠🔐

3️⃣ Gdzie szukać pomocy:

Zaprezentujemy dostępne źródła wsparcia i instytucje, które mogą pomóc seniorom w sytuacjach kryzysowych.
Przedstawimy kontakty do organizacji zajmujących się problemami seniorów oraz informacje na temat bezpłatnych konsultacji i poradnictwa. 🤲📞

Debata będzie okazją do wymiany doświadczeń i zadawania pytań ekspertom, którzy specjalizują się w dziedzinie bezpieczeństwa seniorów. Zachęcamy wszystkich seniorów oraz ich rodziny i opiekunów do wzięcia udziału w tej ważnej inicjatywie. 🤗🤝

Zapraszamy serdecznie na debatę “SENIORZE ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO” – wspólnie możemy przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa naszej społeczności seniorów. 🌞👵🏼👴🏼🛡💪

Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych: nr 041409C w Boguszewie oraz w Mełnie

Mamy zaszczyt ogłosić, że Wójt Gminy Gruta, Waldemar Kurkowski, sukcesywnie kontynuuje starania na rzecz rozwoju naszej pięknej okolicy. Dzięki jego determinacji oraz staraniom, udało się pozyskać znaczną pulę środków w wysokości 2 067 615,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Te fundusze zostaną przeznaczone na realizację ważnego zadania pn.: Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych, konkretnie chodzi o odcinki nr 041409C w Boguszewie oraz w Mełnie.

To ogromna szansa dla naszej gminy! Dzięki pozyskanej puli środków, mieszkańcy Gminy Gruta w 2024 roku będą mogli cieszyć się wyremontowanymi 2,786 kilometrami dróg gminnych. To oznacza nie tylko komfortową i bezpieczną podróż, ale także wzrost jakości życia w naszej okolicy.

Realizację tego ambitnego zadania powierzono doświadczonemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., które ma swoją siedzibę pod adresem: ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno. To firma o uznanej renomie i długoletnim doświadczeniu, co daje nam pewność, że prace zostaną wykonane na najwyższym poziomie.

Mamy wszelkie powody do optymizmu! Dzięki temu projektowi, nasza gmina staje się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do życia i inwestowania. Razem tworzymy lepszą przyszłość dla nas wszystkich!

Bądźmy dumni z osiągnięć naszego wójta i gotowi na pozytywne zmiany, jakie nadejdą w 2024 roku. Trzymajmy kciuki za sprawną realizację tego projektu i korzystajmy z nowych, odnowionych dróg!

#RozwójGminyGruta #RemontDrog #InwestycjeLokalne #PrzyszłośćNaszejGminy

Informacja o właściwych obwodach głosowania w Gminie Gruta przyporządkowanych do adresu zamieszkania

Szanowni Mieszkańcy!
🇵🇱 W związku z nadchodzącymi wyborami, chcielibyśmy przypomnieć naszym mieszkańcom Gminy Gruta o właściwych obwodach głosowania. W załączeniu przedstawiamy stałe obwody głosowania przyporządkowane do adresu zamieszkania:
Dzięki tym informacjom, będziesz gotowy do głosowania w nadchodzących wyborach.
Pamiętaj, że każdy głos ma znaczenie! 🗳️🇵🇱 #Wybory #GminaGruta #PolskaFlaga #Demokracja

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2023 roku o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos w siedzibie komisji właściwej dla Twojego miejsca zameldowania.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie zostaniesz ujęty w spisie wyborców.

Co możesz zrobić?
Złóż wniosek o ujęcie w stałym rejestrze wyborców w gminie, w której mieszkasz. Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta ma 5 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku i wydanie decyzji.

 

lub

Złóż wniosek o zmianę miejsca głosowania w gminie, w której zamieszkujesz (bez meldunku) i w której masz zamiar głosować. Wnioski można składać do czwartku 12.10.2023 r.

lub

Pobierz zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek składasz w dowolnej gminie. Na złożenie wniosku masz czas do czwartku 12.10.2023 r.

Jeśli posiadasz profil zaufany wszystkie powyższe wnioski możesz składać online na stronie www.gov.pl

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Obietnice bez pokrycia? Nie w naszej gminie!

Obietnice bez pokrycia? Nie w naszej gminie!

Trwa wyczekiwana od kilku pokoleń uczniów i ich rodziców SP w Nicwałdzie inwestycja – budowa nowej hali gimnastycznej 🤸‍♂️⚽🏓🏟️🤼‍♀️
Pełno wymiarowa hala sportowa powstaje na tyłach budynku SP Nicwałd, a koszt jej budowy został oszacowany na ponad 6 mln zł. Oprócz hali powstanie również nowoczesne zaplecze sanitarne i pomieszczenia dla nauczycieli. Dodatkowo w ramach zadania, obecnie istniejąca sala sportowa zostanie przekształcona w dwie sale lekcyjne, tak potrzebne rozwijającej się ciągle szkole. Wykonawcą generalnym prac jest firma OBIEKT Gabriela Sala z siedzibą w Grudziądzu. Rozpoczęcie budowy hali wieńczy czteroletnie starania Wójta Gminy Gruta Pana Waldemar Kurkowski o pozyskanie niezbędnego dofinansowania. Dzięki staraniom obecnych władz samorządowych, inwestycja otrzymała wsparcie finansowe pochodzące z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz została objęta programem dwuletniego dofinansowania Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu “Mała Infrastruktura Sportowa”🤼‍♀️🏟️🏓⚽🤸‍♂️😉
Przypominamy, że ze względów bezpieczeństwa na terenie budowy został wprowadzony zakaz przebywania osób postronnych!
Wznowiono prace budowlane na odcinku modernizowanej drogi w Grucie za Ośrodkiem Zdrowia

Wznowiono prace budowlane na odcinku modernizowanej drogi w Grucie za Ośrodkiem Zdrowia

Wznowiono prace budowlane na odcinku modernizowanej drogi w Grucie za Ośrodkiem Zdrowia 🚧⚠️ Po wymianie studzienek zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zakończenie remontu już niebawem. Modernizujemy gminę dla Państwa😉 Mieszkańcom i użytkownikom drogi dziękujemy za okazane zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia na czas remontu.
Wykonawcą prac jest firmą DROBUD z Wąbrzeźna. Wartość inwestycji wynosi ponad 1,2 mln zł, z czego 98% środków pochodzi z dofinansowania otrzymanego w ramach rządowego programu #PolskiŁad 🇵🇱
Ruszyła przebudowa drogi gminnej w Kitnowie

Ruszyła przebudowa drogi gminnej w Kitnowie

Remont obejmuje odcinek 705 m drogi o numerze 041418C od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1402C w kierunku Kitnowa. Zadanie obejmuje budowę nowej nawierzchni asfaltowej wraz z utworzeniem pobocza. Wykonawcą prac jest firmą DROBUD z Wąbrzeźna. Wartość inwestycji wynosi nieco ponad 1,5 mln złotych i została sfinansowana w 100% z dotacji pozyskanych przez samorząd gminy Gruta w 2023 roku z funduszy rządowych oraz dotacji otrzymanej z Lasów Państwowych.
👉 Równolegle trwa modernizacja odcinka drogi powiatowej w Kitnowie od strony wjazdu od Boguszewa. Wymianie na nową podlega stara nawierzchnia asfaltu na odcinku 650 m.
👉 Kierowców oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego przepraszamy za chwilowe utrudnienia oraz prosimy o wyrozumiałość 😉

BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 15.10.2023

Wójt gminy Gruta informuje, że w dniu wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu publicznego

Obowiązywać będzie niedzielny rozkład jazdy, zgodnie z załączoną grafiką, gdzie  udostępniamy przebieg tras linii obsługujących wybory 2023, wykaz przystanków komunikacyjnych oraz rozkład jazdy dla poszczególnych linii.

“Zapiski więzienne Kardynała Stefana Wyszyńskiego – droga duchowa”

Drodzy Mieszkańcy!
Zapraszamy serdecznie na wyjątkowy spektakl 🎭 “Zapiski więzienne Kardynała Stefana Wyszyńskiego – droga duchowa” 🙏, który będzie prawdziwą perłą parafii.
To wydarzenie odbędzie się w malowniczym kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie, gdzie otoczenie i atmosfera samego miejsca dodadzą magii temu wydarzeniu 🏰.
Data to 11 października 2023 roku, a rozpoczęcie spektaklu o godzinie 17.30 ⌚, tuż po mszy świętej 🙌. Jest to wyjątkowy spektakl, który podzielony jest na dwie części: pierwsza to opowieść o miejscowości Rywałd 🌳, druga to podróż do Stoczka 🏡. Całość trwa około 70 minut ⏳, co pozwoli wszystkim uczestnikom na głębokie zanurzenie się w historii i duchowości.
Najważniejsze jest to, że wstęp na to wydarzenie jest całkowicie darmowy! 🎟️ To doskonała okazja, aby spędzić wieczór z rodziną i przyjaciółmi, podziwiając interpretację życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dołączcie do naszego duchowego spotkania, które przyniesie niezapomniane chwile refleksji i inspiracji. 🌟
Niech to będzie wyjątkowy dzień, który pozostawi w Waszych sercach piękne wspomnienia! 🙏❤️
Trwa remont Cmentarza Wojennego w Mełnie.

Trwa remont Cmentarza Wojennego w Mełnie.

Trwa remont Cmentarza Wojennego w Mełnie. Inwestycja została dofinansowania w 100% z dotacji pozyskanej przez gminę Gruta z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów w wysokości 2 mln zł. Wykonawcą robót są 2 firmy: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki AKROTERION BIS z siedzibą w Wąbrzeźnie oraz firma Granity Skwara Group s.c. z siedzibą w Zabrodziu. Termin zakończenia robót planowany jest na koniec października br.

Świetlica OSP już na ukończeniu

Świetlica OSP już na ukończeniu

Trwają ostatnie prace wykończeniowe w świetlicy OSP w Grucie. W ramach remontu wykonano kompleksową modernizację sali głównej, szatni i toalet. Wymieniono instalację, obniżono sufity, zamontowano urządzenia klimatyzacyjne z funkcją grzania. Na gości będzie czekać również nowa scena. Sala do użytku zostanie oddana w najbliższych dniach. Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią. 📸. Inwestycja została współfinansowana że środków europejskich w ramach Poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania “LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podziękowanie

Uczestnikom uroczystości pogrzebowych śp. Mirosława Groszewkiego, koleżankom i kolegom z pracy, kierownikom oraz pracownikom podległych jednostek organizacyjnych samorządu gminy Gruta, kolegom samorządowcom, radnym, sołtysom, duszpasterzom z terenu parafii w gminie Gruta, pozostałym delegacjom oraz Mieszkańcom gminy, w imieniu własnym oraz całej mojej rodziny, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za ofiarowaną modlitwę i wsparcie oraz odprowadzanie mojego kochanego Taty na miejsce wiecznego spoczynku 🖤🕯️
Z wyrazami szacunku
Tomasz Groszewski
Zastępca Wójta Gminy Gruta
Uroczyste otwarcie nowej drogi gminnej

Uroczyste otwarcie nowej drogi gminnej

Szanowni Państwo,
🎉 Dziś odbyło się 🎀 uroczyste otwarcie nowej drogi gminnej w Okoninie, dzięki wsparciu 💰 Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 1,5 miliona złotych🇵🇱.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Rządu, w tym Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Anna Gembicka , Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Pan Krzysztof Szczucki , Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Józef Ramlau , Wójt Gminy Gruta, Pan Waldemar Kurkowski oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej w Gminie Gruta, Pan Jacek Strycharczyk. 🤝
Ta nowa droga to kolejny krok w rozwoju naszej gminy, poprawiając komfort życia mieszkańców oraz usprawniając transport lokalny. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego projektu – to wynik współpracy wielu osób i instytucji oraz oddania naszej społeczności. 🚗
Mamy nadzieję, że nowa droga przyniesie nam wiele korzyści i bedzie służyć społeczności przez wiele lat. 🎈🛣️ 🎊🌟

Funkcjonowanie posterunków Policji

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrolą P/23/029 Funkcjonowanie posterunków Policji zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym i umożliwienie mieszkańcom gminy wyrażenia opinii w sprawie dostępności posterunku w Państwa gminie oraz osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami posterunku Policji poprzez niniejszy odsyłacz:

https://zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=POSTERUNEK

 

DODATKOWY NABÓR !!!!!

Gmina Gruta rozpoczęła dodatkowy nabór w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”.

Informujemy, że rozpoczynamy dodatkowy nabór wniosków w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Gruta.

Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne właściciele – współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali oraz Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielnie Mieszkaniowych.

Wniosek o dofinansowanie – załącznik nr 1.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – załączniki nr 2.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Gruta dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Termin składania deklaracji upływa 13.10.2023 r.

Urząd Gminy Gruta pokój nr 5

 

Kolejne środki dla Gminy Gruta 🤩🥳💰🎉

Kolejne środki dla Gminy Gruta 🤩🥳💰🎉

Mamy wspaniałe wieści do podzielenia się z naszymi Mieszkańcami!

W dniu 18 września Sekretarz Urzędu Gminy w Grucie, Pani Sabina Kamińska, odebrała z rąk Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, Pana Krzysztofa Szczuckiego, dokument potwierdzający otrzymanie dofinansowania w wysokości 2 500 000,00 zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja szósta – PGR. 📜💼

💧💫 Dzięki tym środkom będziemy mogli kontynuować naszą strategiczną inwestycję, której celem jest zapewnienie naszym mieszkańcom dostępu do czystej wody oraz właściwe zagospodarowanie odprowadzanych ścieków. Jest to ważny krok w kierunku zapewnienia lepszych warunków życia i komfortu naszej społeczności. 🏡🌈

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to wsparcie i nie możemy ukryć naszej radości! Nasze starania o pozyskanie środków pozabudżetowych przyniosły oczekiwane efekty. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu oraz naszej społeczności za wsparcie i zaufanie. 🙏💖

Razem możemy osiągnąć jeszcze wiele wspaniałych rzeczy! 🌟💪💧

#RozwójGminyGruta #Dofinansowanie #WodaIKanalizacja #SukcesGminy #GminaGruta #GminaPełnaPerspektyw

Wsparcie dla małej Hani :)

Wsparcie dla małej Hani :)

W dniu 19 września 2023 roku  odbyło się przekazanie środków finansowych zebranych w czasie zabawy myśliwskiej, zorganizowanej z okazji 100 rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego. W zabawie uczestniczyli członkowie kół łowieckich rejonu grudziądzkiego. Aukcję charytatywną zorganizował i poprowadził Prezes Wojskowego Koła Łowieckiego nr 220 DANIEL w Grudziądzu, kol. Mirosław Dobrowolski.

Znaczna kwota z przeprowadzonej aukcji została przekazana w obecności Wójta Waldemara Kurkowskiego, kol. Mirosława Dobrowolskiego (do którego wójt zwrócił się z prośbą o pomoc dla naszej małej mieszkanki – Hani Borkowskiej, chorującej na nowotwór oczu), członków WKŁ DANIEL kol. Ryszarda Wołoszczuka, kol. Janusza Trzebiatowskiego i Prezesa Koła Łowieckiego Sokół w Grudziądzu, kol. Krzysztofa Kopczyńskiego.

W spotkaniu uczestniczyli rodzice małej Hani, która w podziękowaniu obdarzyła nas słodkim, dziecięcym uśmiechem. Darz Bór!

I*I I*I I*I

Przed chwilą dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Taty naszego kolegi z pracy, Tomasza Groszewskiego. To ogromnie przygnębiająca informacja, która wstrząsnęła naszą wspólnotą zawodową i pozostawiła nas w głębokim smutku.

W tym trudnym czasie chcielibyśmy wyrazić nasze wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla Tomka oraz całej jego najbliższej rodziny.
Rozumiemy, że słowa nie zawsze są w stanie złagodzić ból, ale pragniemy, aby wiedzieli, że jesteśmy tutaj, aby ich wesprzeć, służyć wsparciem i otuchą w tym trudnym okresie.

Uwaga przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości niezamieszkałych przypominamy o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych!

Urząd Gminy Gruta informuje, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Gruta zobowiązany jest do podpisania  indywidualnej umowy cywilno-prawnej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajduje się na stronie: gruta.pl.

Właściciele nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach także jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) mają obowiązek posiadania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne.

Dotyczy to: hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp., sklepów, lokali gastronomicznych, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych (działalność usług ogólnobudowlanych), organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych,  handlu obwoźnego, banków, poczty, żłobków i przedszkoli prywatnych, domów opieki zdrowotnej i domów seniora.

Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą. Umowa ta musi mieć charakter pisemny. Wartości wynikające z podpisanej umowy muszą być zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gruta (Uchwała XXXI/199/21 Rady Gminy Gruta z dnia 26 listopada 2021 roku.)

Link do uchwały: https://www.bip.gruta.akcessnet.net/upload/plik,20211203102335,199.pdf

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

 • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją:
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym, jeżeli któryś z przedsiębiorców na terenie Gminy Gruta nie zawarł takiej umowy, to jest zobowiązany niezwłocznie tego dokonać.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

 • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.);
 • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

🌱🚜 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie pod nazwą “NOWOCZESNA TECHNOLOGIA UPRAWY ZIEMNIAKA”! 🌟

🌱🚜 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie pod nazwą “NOWOCZESNA TECHNOLOGIA UPRAWY ZIEMNIAKA”! 🌟

To niezwykła okazja, aby poznać najnowsze technologie i metody uprawy ziemniaka, które mogą zrewolucjonizować Twój sposób prowadzenia gospodarstwa rolnego. 🥔🌾

Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczony podmiot zewnętrzny, który podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami. 📚

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się do 27.09.2023 r. do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Gruta. 📆

Najważniejsze jest to, że szkolenie jest BEZPŁATNE i przeznaczone dla rolników. 🌾 Nie przegap tej unikalnej okazji, która może przyczynić się do rozwoju Twojej działalności rolniczej. 🚜

Razem odkryjmy nowe możliwości w uprawie ziemniaka i podnieśmy jakość naszych plonów! 🌱🥔💪

#SzkolenieRolnicze #NowoczesnaUprawaZiemniaka #RozwójRolnictwa #GminaGruta

Kolejne dofinansowanie dla naszej gminy!

🚌📝 Wspaniałe wiadomości! Dnia 13 września 2023 roku, Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski oraz Pani Skarbnik Gminy – Halina Saucha, podpisali umowę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na “Zakup autobusu do transportu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy”. 🌟

To ogromny krok w kierunku wsparcia naszej społeczności. 🤗 Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wysokości 330 000,00 zł, co stanowi imponujące 85% całkowitej wartości! 💰

To niezwykle ważne, że te środki pochodzą z realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 🌍

Teraz będziemy mieć nowy pojazd, który pomieści aż 23 osoby niepełnosprawne. 🙌🚍 To znaczy, że więcej naszych mieszkańców będzie miało dostęp do niezbędnych usług i aktywności społecznych.

Zakup nowego auta to duży wkład w poprawę jakości życia naszej społeczności! 💪❤️ To prawdziwy dowód na to, że wspólnymi siłami możemy tworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich! 🌈✨ #Dofinansowanie #TransportNiepełnosprawnych #GminaGruta #WspólnieMocniejsi #PFRON #ProgramWyrównywaniaRóżnicMiędzyRegionamiIII #GrutaGminaPełnaPerspektyw

Awaria SUW Boguszewo

Szanowni Mieszkańcy !

W związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej w Boguszewie – wystąpiła przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Boguszewa, Gołębiewka oraz Kitnowa. Nasi pracownicy już pracują nad usunięciem awarii, która może potrwać kilka godzin.

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Przerwa w dostawie wody 📌

Szanowni Państwo !

W związku z awarią w miejscowości Okonin  w najbliższych godzinach wystąpią przerwy w dostawie wody dla miejscowości Mełno, Okonin Osada oraz Okonin w stronę Nowego Dworu, nasi pracownicy aktualnie pracują nad usunięciem awarii.

 

REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA WYDARZEŃ II WOJNY ŚWIATOWEJ -,,Bitwy w Annowie”

Zapraszamy Państwa do fotorelacji z tegorocznej inscenizacji “Bitwy a Annowie”. Rekonstrukcję wydarzeń okresu II wojny światowej przedstawiło nam Stowarzyszenie Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego “Wałcz”. Po inscenizacji związanej z wydarzeniami września 1939 roku, przybyli goście mogli wysłuchać koncertu patriotycznego Chór Tibi Mariae z Grudziądza, a także występu muzycznego harcerzy z Grudziądza pod czujnym okiem druha Piotra Jezierskiego. Po części historycznej wydarzenia zgromadzeni goście mogli zapoznać się z przygotowaną wystawą sprzętu wojskowego oraz posilić się pysznymi daniami: grochówką, leczem i chlebem ze smalcem. Głównym sponsorem uroczystości był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.z siedzibą w Warszawie oraz Biuro Fundacji “Niepodległa” z którego GCK w Grucie otrzymało środki finansowe w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa”. Wydarzeniem towarzyszącym był “Wielki Piknik Rodzinny” organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Technologii, Energetyki i Ochrony Środowiska, dzięki któremu na gości czekała moc bezpłatnych atrakcji: dmuchańce, zjeżdzalnie, podstawowa diagnostyka zdrowia, poradnictwo dla seniorów oraz warsztaty carvingu z dyni. Organizatorzy wydarzenia szczególne podziękowania składają sponsorom oraz wolontariuszom: pracownikom kuchni Przedszkola Samorządowego w Mełnie oraz pracownikom kuchni Szkoły Podstawowej w Grucie, a także Stowarzyszeniu w Annowie oraz druhom strażakom z gminnych OSP. Ponadto podziękowania składamy harcerzom z Grudziądza oraz firmie Piccoland z Nicwałdu i firmie NieNaŻarty z Grudziądza, które ufundowały poczęstunek dla harcerzy.

 

🎈🎊 Zakończenie wakacji 2023 🎉🎈

Zakończenie wakacji 2023
Pomimo niesprzyjającej aury daliśmy radę! Dziękujemy za wspólną zabawę! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku pogoda bardziej nas rozpieści☺️

✨🎉 Radosna informacja ! Biblioteka otrzymała dofinansowanie ! 🎉✨

Z radością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie otrzymała dotację 15 000,00 złotych z programu ministerialnego na zakup nowości książkowych oraz audio/e-/synchrobooków ♥♥
Zakupimy zatem całe mnóstwo nowych książek oraz przedłużymy na kolejny rok licencję na 20 kodów na książki elektroniczne w LEGIMI ♥♥
Zapraszamy do składania zamówień, jakie książki chcielibyście mieć w Bibliotece

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Szanowni Państwo,

 

7 sierpnia 2023 r. podpisana została nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) będzie wynosiła 800 zł na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podniesie wysokość świadczenia z urzędu. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

🎉 Nowy Sołtys Mełna Z ! 🎉

W dniu 30.08.2023 mieszkańcy sołectwa Mełna Z wybrali nowego sołtysa, a właściwie nową Panią sołtys. Tę zaszczytną funkcję pełnić teraz będzie Pani Magdalena Samol. Dotychczasowa Pani sołtys Katarzyna Taranowicz, ze względów osobistych, zrezygnowała z przewodzenia sołectwem, ale zawsze służyć będzie pomocą jego mieszkańcom.
Bardzo dziękujemy Pani Kasi za zaangażowanie i troskę o sołectwo a Pani Magdalenie gratulujemy i życzymy powodzenia . 🙂

Rozkład jazdy autobusów szkolnych 2023/2024

W galerii przedstawiamy rozkład jazdy autobusów szkolnych w ramach których również mieszkańcy mogą korzystać z przejazdów.

Zapraszamy na spotkanie z s. Krystyną Włodarską ze zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej

Zapraszamy na spotkanie z s. Krystyną Włodarską ze zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. S. Krystyna jest naocznym świadkiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki – pracowała z nim przez ostatnie 2 lata życia ks. Jerzego w parafii w Warszawie. Przeżyła najważniejsze chwile ks. Jerzego – i prześladowanie, i zamordowanie, i pogrzeb.
Spotkanie odbędzie się 12 września 2023 roku w kościele w Grucie, po mszy świętej o godzinie 18.00.

OPEC-BIO Sp. z o.o. Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Specjalista ds. logistyki w obszarze surowcowym

OPEC-BIO Sp. z o.o.

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. logistyki w obszarze surowcowym

  

Główne zadania na stanowisku:

 • zarządzanie procesem logistyki zbioru i przechowywania surowców oraz jego nadzorowanie pod kątem efektywności technicznej i ekonomicznej
 • opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących gospodarki materiałowej
 • nadzór nad realizacją warunków umów na dostawy i sprzedaż surowców
 • rozliczenie z dostawcami po zbiorze surowców
 • udział w spotkaniach z grupami producenckimi oraz innymi przedstawicielami zespołów rolniczych w aspekcie współpracy oraz tworzenie materiałów panelowych
 • tworzenie dokumentacji w ramach spotkań z dostawcami biomasy oraz i ich przedstawicielami

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie rolnicze
 • znajomość branży rolniczej
 • doświadczenie w koordynowaniu prac zespołów
 • doświadczenie rozliczania gospodarki magazynowej
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań
 • dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia z nastawieniem na efekty
 • znajomość MS Office

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
 • dodatkowe świadczenia dla pracowników będących rodzicami
 • pakiety medyczne

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych

do dnia 10 września 2023 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

lub na adres spółki:

 

OPEC-BIO Sp. z o.o.

Budowlanych 7

86-300 Grudziądz

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 564506291

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2023 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2023 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 904 zł 10 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 9 107 zł 50 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 10 sierpnia 2023 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2023 r. (7 005 zł 76 gr).

Podstawa prawna

Komunikat Prezesa GUS z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia
w drugim kwartale 2023 r. /M.P. z dnia 09 sierpnia 2023 r. poz. 831/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za
II kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 16 sierpnia 2023 r. poz. 848/.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w 2023 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zwane „czternastą emeryturą” Kasa   wypłaci razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym we wrześniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych tj. 10, 15, 20 i 25  września br.

W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone odrębnie również we wrześniu br.

Informacja dot. zakupu biletów

Przypominamy, że bilety miesięczne komunikacji powiatowej można zakupić w punkcie przy ul. Rapackiego/Intermarche (stacja paliw) w godzinach od 6.00 do 21.00.

Podstawą zakupu biletu miesięcznego z ulgą jest legitymacja szkolna albo inny dokument,
na podstawie którego można skorzystać z ustawowej ulgi.

Autobusy komunikacji powiatowej od 1 września 2023 r. kursują jak w dzień powszedni szkolny, bez względu na zmianę daty rozpoczęcia roku szkolnego.

Od 25 sierpnia 2023 r. dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji obowiązuje dodatkowa ulga w wysokości 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów miesięcznych imiennych. Z ulgi tej wyłączone są osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji, które posiadają ulgę w wysokości 93%.

Najpiękniejszy ogród w Gminie Gruta

Najpiękniejszy ogród w Gminie Gruta

To już czwarta edycja konkursu „ Najpiękniejszy ogród w Gminie Gruta „ podczas  której mieliśmy zaszczyt odwiedzić czternaście pięknych miejsc.
W każdym ogrodzie odnalazłyśmy przede wszystkim miłość do przyrody, pasję
i ciężką pracę włożoną w stworzenie pięknych miejsc wokół własnego domu. Uczestnicy konkursu podzielili się z nami swoją wiedzą na temat pielęgnacji roślin, prac jakie wykonują w ogrodzie i sposobów aranżacji przestrzeni. Każdy ogród miał w sobie coś niezwykłego, co go wyróżniało od innych.

 1. Ogród Pani Doroty Anflik w Nicwałdzie zachwycił nas łanami pięknej lawendy okalającymi krzewy hortensji.
 2. Natomiast u Pani Eweliny Wojtaszewskiej w Dąbrówce zwróciłyśmy uwagę na precyzyjnie zaaranżowane nasadzenia w centralnej części podwórka i dużą dbałość o rośliny.
 3. Ogród Pani Grażyny Karkut w Grucie to sielski zakątek gdzie pośród łanów z czerwono kwitnącymi kanami i różnorodnymi daliami królują ogromne dziewanny.
 4. Pani Krystyna Gozdowiak z Orla kolejny już raz zaprosiła nas do swojego urokliwego ogródka przy pałacu gdzie każdej roślince poświęca wiele uwagi, a one odwdzięczają jej się swoja urodą.
 5. W Orlu odwiedziłyśmy również starannie wypielęgnowany ogród Pani Tatiany Dobaczewskiej z pięknymi hortensjami.
 6. Do swojego ogrodu, również w Orlu, zaprosiła nas również pani Grażyna Rosińska, która oprócz ogrodu kwiatowego pokazała nam piękny sad
  z historycznymi już gatunkami drzew owocowych.
 7. W Okoninie odwiedziłyśmy ogród Pani Małgorzaty Bachanek gdzie zachwyciłyśmy się ilością i kondycją różnorodnych roślin.
 8. U Pani Edyty Bukowskiej w Annowie zachwyciło nas ponownie piękne oczko wodne, które pani Edyta co roku upiększa oraz szpaler atrakcyjnych juk.
 9. Natomiast Pani Wiesława Mathiak z Dąbrówki Królewskiej może pochwalić się pięknymi liliami, malwami i niezwykłych rozmiarów juką, która króluje nad całym jej ogrodem .
 10. W ogrodzie Pani Ewy Maliszewskiej w Salnie dominują piękne kwiaty doniczkowe w własnoręcznie zrobionych przez jej męża donicach a szum wody z fontanny dodatkowo umila pobyt w tym pięknym zakątku.
 11. Ogród Pani Elżbiety Matuszewskiej to miejsce gdzie Pani Elżbieta najchętniej spędza czas i tu pielęgnuje swoje piękne róże i zjawiskowe cynie.
 12. U Pana Ryszarda Wiki-Czarnowskiego w Nicwałdzie byłyśmy pod ogromnym wrażeniem jak na niewielkiej powierzchni można zmieścić tak wiele gatunków roślin i zachować przy tym estetykę i harmonię.
 13. Pani Patrycja Szymachowska zaczyna swoją przygodę z ogrodnictwem ale już zauważyłyśmy ciekawe nasadzenia i mamy nadzieję, że będzie nas zapraszać do swojego zakątka i pokazywać kolejne etapy realizacji jej ogrodowych marzeń.
 14. U Pani Żanety Krajewskiej w Kitnowie zachwyciłyśmy się ilością
  i różnorodnością roślin oraz ciekawą aranżacją poszczególnych zakątków ogrodu.

Decyzja o wyborze najpiękniejszego ogrodu jak zwykle nie była łatwa . Podejmując ją komisja konkursowa brała pod uwagę różnorodność i ilość nasadzeń w ogrodzie, znajomość roślin i sposobów ich pielęgnacji oraz  zastosowaną architekturę. Nie kierowałyśmy się tylko pierwszym wrażeniem ale chciałyśmy docenić również ogrom pracy jaka została włożona w stworzenie ocenianych przez nas miejsc. Te kryteria pomogły nam dokonać następującego wyboru.

I miejsce – Pani Małgorzata Bachanek

II miejsce – Pan Ryszard Wika – Czarnowski

III miejsce – Pani Żaneta Krajewska

Pozostali uczestnicy konkursu  otrzymali wyróżnienia.

Każdy właściciel zgłoszonego ogrodu otrzymał bon podarunkowy oraz piękną Budleję Dawida .

Dziękujemy za przesłane zgłoszenia i zachęcamy wszystkich posiadaczy ogrodów do udziału w kolejnych edycjach naszego konkursu.

« z 6 »
Kolejne dofinansowanie do budowy przedszkola w Grucie!

Kolejne dofinansowanie do budowy przedszkola w Grucie!

Miło nam Państwa poinformować, że kolejne środki finansowe trafiły do naszej gminy na rzecz jednej z największych prowadzonych inwestycji.
Do budżetu budowy nowego przedszkola w ostatnich dniach trafił dodatkowy 1 mln zł, pochodzący z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Nasze starania o uzyskanie tego wsparcia poparł Pan Minister Krzysztof Szczucki któremu składamy serdeczne podziękowania za poczynione działania na rzecz naszej społeczności. Razem możemy uczynić jeszcze więcej dla naszego regionu!

Rekonstrukcja Historyczna Wydarzeń II Wojny Światowej

🇵🇱 Wójt Gminy Gruta oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie zapraszają na kolejną odsłonę rekonstrukcji wydarzeń historycznych bitwy obronnej września 1939 roku do Annowa.🇵🇱
🪖Wydarzeniu będzie towarzyszył Wielki Piknik Rodzinny 👨‍👩‍👧‍👦🥳
🪖Start w dniu 3 września 2023 r. o godzinie 15.00, w Parku Dworskim w Annowie
🪖 Szczegółowy program uroczystości znajduje się na plakacie. Serdecznie zapraszamy.
Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem wydarzenia „REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA WYDARZEŃ II WOJNY ŚWIATOWEJ”.
Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie https://www.gaz-system.pl/
🌾🎉 Dożynki Gminne – Święto Plonów 🎉🌾

🌾🎉 Dożynki Gminne – Święto Plonów 🎉🌾

Z ogromną radością dzielimy się wspomnieniami z niezwykłych Dożynek Gminnych, które odbyły się niedawno! 🌽🍂 To był czas pełen uśmiechów, wspólnoty i hołdu złożonego naszym pięknym tradycjom. 🙌✨

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Grucie, gdzie wspólnie dziękowaliśmy za tegoroczne plony. 🙏🌾 Następnie przeszliśmy w kolorowym korowodzie dożynkowym, zmierzając ku wyjątkowemu miejscu – zespołowi parkowo-pałacowemu w Mełnie. 🚶‍♀️🚶‍♂️🎈

Tam Wójt Gminy Gruta, Pan Waldemar Kurkowski, serdecznie podziękował rolnikom za ich niezastąpiony wkład, miłość do rodzinnej ziemi oraz za przekazywanie ducha tradycji naszym przodkom. 👨‍🌾🌻 To dzięki nim nasza gmina ma dzisiaj tak piękne oblicze!

Najbardziej wyczekiwany moment wieczoru – występ gwiazdy wieczoru, Cleo! 🌟💃 Jej energia i talent porwały wszystkich, dodając uroku i radości. A to nie koniec! Kabaret Andrzeja Grabowskiego, przeboje z repertuaru zespołu ABBA, występ kabaretu ks. Bogusława Kowalskiego, zespół muzyczny Medici Cantares, zabawa taneczna przy muzyce DJ Rosina oraz lokalni artyści stworzyli niezapomnianą atmosferę. 🤩🎤🎶

Ogromne podziękowania kierujemy ku naszym niezawodnym sponsorom, którzy wsparli to wyjątkowe wydarzenie:

🌾 Firma Rolno-Handlowa PACHT w Salnie
🌾 Firma Chemirol
🌾 Firma Koga Inwestycje Adam Sala
🌾 Firma OBIEKT Gabriela Sala
🌾 Firma Prof-Bud Jarosław Bąk
🌾 Spółka ALTER-POWER oraz BIO-ALTER z Mełna
🌾 Firma Beczkopol
🌾 Firma Młyny Szczepanki
🌾 Firma AMPOL-MEROL
🌾 Przedsiębiorstwo DROBUD z Wąbrzeźna
🌾 Spółka Mel-Kan z Grudziądza
🌾 Firma STUDWIERT z Pokrzywna
🌾 Pan Piotr Winnicki z Firmy BIURO PLUS
🌾 Spółka NEXERA
🌾 Firma ITANK Iralkis Tsanakas
🌾 Broker Ubezpieczeniowy EiB
🌾 Bank Spółdzielczy w Brodnicy
🌾 Pan Michał Rębisz z Bura Rolnego w Grucie
🌾 Pan Krzysztof Berbelicki
🌾 Państwo Janina i Roman Lubiszewscy
🌾 Firma BAMOS Andrzej Moszyński
🌾 Gospodarstwo Rolne Państwa Ewy i Adriana Brzyskich
🌾 Gospodarstwo Rolne Państwa Renaty i Tomasza Templinów
🌾 Gospodarstwo Rolne Państwa Anny i Krzysztofa Kowalczyków
🌾 Gospodarstwo Rolne Państwa Kamili i Stefana Zientarskich
🌾 Pani Małgorzata Taranowicz – Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
🌾 Zakład Masarski Pana Jana Neumann w Grucie
🌾 Firma Handlowo-Usługowe Pani Ewy Górskiej z Gruty
🌾 Firma KOWAL Pana Marka Gospodarewicza
🌾 Stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa Samorządowa w Grucie

Podziękowania kierujemy w stronę tych, którzy włożyli serce w organizację tego dnia:

✨ Starostom tegorocznych dożynek: Pani Sylwii Faust z Gruty i Panu Łukaszowi Dymurskiemu z Gołębiewka za ich cenne wsparcie i zaangażowanie.
✨ Druhom gminnych OSP oraz służbom porządkowym, którzy czuwali nad porządkiem i bezpieczeństwem naszej uroczystości.
✨ Stowarzyszeniom i kołom gospodyń wiejskich z naszej gminy za przepyszne dania i promocję kuchni regionalnej.
✨ Pracownikom kuchni Przedszkola Samorządowego w Mełnie i Szkoły Podstawowej w Grucie za ich smaczne wkłady.
✨ Radnym rady gminy Gruta pod przewodnictwem Pana Piotra Dysia za ich zaangażowanie.
✨ Sołtysom i przedstawicielom władz sołeckich za przepiękne stosiki i wieńce dożynkowe.
✨ Księdzu kanonikowi Henrykowi Szczodrowskiemu i pozostałym księżom parafii gminy Gruta za piękną mszę dziękczynną.
✨ Pani Hannie Szumotalskiej, Dyrektorowi GCK w Grucie, za trud w organizacji naszego święta plonów.
✨ Niezastąpionym seniorom, pracownikom i podopiecznym GCK za ich bezcenne zaangażowanie i wolontariat.
✨ Lokalnym zespołom muzycznym „Złoty Wiek”, „Czarny Kot” oraz Lence Paczkowskiej za ich artystyczne występy.
✨ Zarządowi oraz zawodnikom klubu sportowego HORYZONT za dynamiczny pokaz „ciężarowców”.
✨ Pracownikom Biblioteki w Grucie i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gruta za ich cenny wkład.
✨ Panu Prezesowi Władysławowi Szymczakowi za nieocenioną współpracę i pomoc w organizacji dożynek.
✨ Pracownikom i podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie za ich zaangażowanie.
✨ Pracownikom Urzędu Gminy Gruta, którzy byli kluczowi w przygotowaniach dożynkowych.
✨ Oraz wszystkim, którzy niesieni sercem i pasją wnieśli swój wkład w to piękne święto.

Dziękujemy też wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w organizację tego wyjątkowego dnia! 🤝🌟
Ten dzień był możliwy dzięki Waszej pracy, zaangażowaniu i sercu, które wkładacie w naszą wspólnotę. Niech te wspomnienia pozostaną z nami na zawsze! 📸🥳
Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii z tego niezapomnianego wydarzenia! 📸🥳

« z 20 »

🌞🎉 Zakończenie wakacji już niebawem! 🎉🌞

🌞🎉 Zakończenie wakacji już niebawem! 🎉🌞
Czy jesteście gotowi na niesamowitą dawkę zabawy? 🥳 Wójt Gminy Gruta serdecznie zaprasza wszystkich na niezapomniane wydarzenie, które odbędzie się 1 września 2023 roku o godzinie 17.00! 📅

Program jest absolutnie obłędny! 🎈🔥 Przygotujcie się na:
🚒 Ekscytujące warsztaty pożarnicze
🛁 Mega piana-party*
🤸‍♂️ Dmuchawce dla naszych maluchów
🎮 Gry i konkursy plenerowe
🍔 Biesiadę przy grillu
🎬 Kino pod gwiazdami
⚽ Turniej piłki plażowej (zapisy tylko do 31.08.23 r. pod nr 696 890 689!)
🛍️ Stoiska AVON i DKMS
💃 A na koniec gorąca zabawa taneczna w rytmach hawajskich!

Nie możecie tego przegapić! Zbierzcie przyjaciół, rodzinę i przybywajcie licznie. To będzie niezapomniany wieczór pełen śmiechu, tańca i radości! 🕺💃

Oznaczcie sobie datę w kalendarzu, i do zobaczenia 1 września o godzinie 17.00 na plaży w Grucie! 🌺🌴

*Pamiętajcie, że na piana-party będzie niezwykle mokro (weźcie ubrania na przebranie)! 💦🎈

#ZakończenieWakacji #GminaGruta #ImprezaNaPełnej #HawajskieSzaleństwo 🏖️🌞🎈

Drodzy Mieszkańcy!

Drodzy Mieszkańcy!

🌾🎉 Drodzy Mieszkańcy! 🎉🌾
Już tylko zaledwie dzień dzieli nas od niesamowitej imprezy! Przypominamy Wam, że w tę sobotę zapraszamy Was serdecznie na niezapomniane Dożynki Gminne w Parku przy Pałacu w Mełnie! 🏰🌳
Będzie to dzień pełen radości, śmiechu i wspólnego świętowania naszej wspólnoty. 🎈🥳 Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji, pysznego jedzenia, tradycyjnych tańców i wiele innych niespodzianek! 💃🕺
Chcieliśmy również ułatwić Wam dojazd, dlatego dołączamy mapy parkingów, gdzie będziecie mogli bezproblemowo zostawić swoje samochody w dniu uroczystości. 🚗🅿️
🗺️Nie możemy się doczekać, aby spotkać się z Wami wszystkimi w sobotę i razem cieszyć się pięknym dniem w Parku przy Pałacu. 🌞🌿 Przygotujcie się na wyjątkowe chwile spędzone wśród przyjaciół i sąsiadów!
Do zobaczenia wkrótce! 💚🌾

POMOŻESZ BO MOŻESZ!!!

Zostań Dawcą ❤️ Już w najbliższą sobotę podczas dożynek gminnych będą Państwo mieli możliwość zarejestrowania się w bazie DKMS jako potencjalny dawca dla chorych na nowotwory krwi. Rejestracja w bazie trwa do 10 minut (wypełnienie formularza + pobranie wymazu patyczkiem z wewnętrznej strony policzków). To 10 minut które może uratować komuś życie…….
Wolontariusze Fundacji DKMS udzielą wam wszystkich niezbędnych informacji i będą na Was czekać w godzinach od 16 do 18. Szukajcie stoiska z czerwonymi i białymi balonami. Do zobaczenia 🤗

Awaria w Dąbrówce Królewskiej

W związku z awarią w miejscowości Dąbrówka Królewska w najbliższych godzinach wystąpią przerwy w dostawie wody dla miejscowości Dąbrówka Królewska oraz część Orla w stronę Rogóźna, nasi pracownicy aktualnie pracują nad usunięciem awarii.

📣 Ważne Zebranie Społeczności Sołeckiej! 🗳️

Drodzy Mieszkańcy Mełna (Dawne Mełno ZZD)!

W dniu 30 sierpnia o godzinie 16:00 serdecznie zapraszamy do świetlicy wiejskiej w Cukrowni na wyjątkowe Zebranie Sołeckie.

🤝 Głównym punktem tego spotkania będzie wybór nowego Sołtysa oraz składu Rady Sołeckiej dla sołectwa Mełno. To niezwykle ważne wydarzenie, które wpłynie na naszą wspólnotę i naszą przyszłość. Wasza obecność i zaangażowanie są kluczowe!

🗣️ Czekają nas ważne decyzje i wybory, które wpłyną na nasz codzienny życie. To właśnie w naszych rękach leży kształt naszej społeczności. Dlatego apelujemy o liczną obecność wszystkich mieszkańców. To doskonała okazja, by wyrazić swoje zdanie, podzielić się pomysłami oraz wybrać osoby, które będą nas reprezentować.

🏡 Przyjdźcie, zabierzcie głos, bierzcie aktywny udział w tym istotnym wydarzeniu dla naszej społeczności. Wspólnie budujemy lepszą przyszłość dla naszej miejscowości!

Do zobaczenia 30 sierpnia o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Cukrowni. Niech nasz głos będzie silny, a wspólna decyzja mądra!

#MełnoWybiera #WspólnotaMełno #ZebranieSołeckie 🗳️🤝🏡👥

🌾 Ważne Ogłoszenie! 🌾

Drodzy Rolnicy,

Mamy przyjemność przedstawić Wam załączone obwieszczenie dotyczące nadchodzących wyborów do Izb Rolniczych. To istotne wydarzenie dla naszej społeczności, ponieważ będziecie mieli okazję wybrać tych, którzy będą reprezentować Wasze interesy i wpływać na rozwój naszego sektora.

W załączonym obwieszczeniu znajdziecie skład osobowy Komisji Wyborczej oraz informacje o planowanych terminach dyżurów.

Komisja Wyborcza pełni kluczową rolę w zapewnieniu przejrzystości, uczciwości i sprawiedliwości wyborów. Jej skład osobowy został starannie dobrany, aby zagwarantować, że proces wyborczy będzie prowadzony w sposób profesjonalny i zgodny z najwyższymi standardami.

Terminy dyżurów to doskonała okazja, abyście mogli uzyskać wszelkie potrzebne informacje, rozwiać wątpliwości i dowiedzieć się więcej na temat kandydatów oraz procedury głosowania.

Zachęcamy Was do dokładnego zapoznania się z załączonym obwieszczeniem oraz do aktywnego udziału w tym ważnym procesie. Wasze głosy mają ogromne znaczenie, ponieważ to dzięki Wam możemy budować lepszą przyszłość dla rolnictwa.

Nowa spinka już w trakcie

Nowa spinka już w trakcie

Szanowni Mieszkańcy! 😊
Mamy przyjemność poinformować, że w związku z zakończeniem części prac żniwnych, wykonawca firma MEL-KAN może teraz przystąpić do kolejnego etapu ważnej inwestycji, która znacząco wpłynie na jakość życia wszystkich mieszkańców naszej gminy. Jest to realizacja spinki wodociągowej między Grutą a Annowem, co umożliwi Państwu dostęp bezpośredni do wody pochodzącej z systemu uzdatniania wody (SUW) w Grucie. 💧💪
Rozpoczęcie budowy tej spinki to kluczowy element w szeroko zakrojonym projekcie modernizacji sieci wodociągowej na naszym terenie. Wprowadzone ulepszenia znacząco poprawią dostęp do czystej i zdrowej wody pitnej, co jest niezwykle ważne dla naszego codziennego komfortu oraz zdrowia. Nasza gmina kontynuuje dążenie do zapewnienia najwyższej jakości usług i infrastruktury dla naszych mieszkańców, a modernizacja sieci wodociągowej to jedno z kluczowych przedsięwzięć w tym obszarze. 🌟🚰
Chcemy podkreślić, że nasza wspólna praca i zaangażowanie w rozwijanie naszej lokalnej infrastruktury przynoszą realne korzyści dla każdego z nas. Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach w budowie spinki wodociągowej oraz innych inwestycjach, które są planowane na przyszłość. 🏗️📈
Dziękujemy za Państwa wsparcie i cierpliwość w trakcie realizacji tego projektu. Razem budujemy lepsze jutro dla naszej społeczności. 🌆🤝
Dzieci wyruszyły w pełne przygód i uśmiechu wakacje do malowniczego Poronina

Dzieci wyruszyły w pełne przygód i uśmiechu wakacje do malowniczego Poronina

🎉🎈 W dniu dzisiejszym, nasz wspaniałe dzieci wyruszyły w pełne przygód i uśmiechu wakacje do malowniczego Poronina. 🚐🏔️ Od dzisiaj, tj. 10 sierpnia, do 19 sierpnia 2023 roku, nasze małe odkrywczynie i odkrywcy będą cieszyć się magią górskich szlaków, świeżego powietrza i wspólnych niezapomnianych chwil! 🌈☀️
Wspólnie trzymamy kciuki, aby każdy dzień był pełen uśmiechu, radości i fascynujących odkryć! 🌄❤️ Niech słońce 🌞 świeci nad nimi przez cały ten okres, a pogoda sprzyja górskim wyprawom. 🌤️🎈 🏞️ Niech te dni w górach staną się jednym z najpiękniejszych rozdziałów ich dziecięcych wspomnień, a dni będą pełne beztroski, uśmiechu i radości! 🥰🌟
Czekamy z niecierpliwością na mnóstwo opowieści i migawki z waszych przygód, kiedy wrócicie do nas za niecałe 10 dni! 📸🏕️
Trzymajcie się ciepło, bawcie się niesamowicie i czerpcie pełnymi garściami radość z tego magicznego czasu, drogie dzieci! 🌈🚀

Planowany harmonogram wycieczki w góry :)

🏞️ Serdecznie informujemy, że w związku z nadchodzącą wycieczką dzieci w góry, udostępniamy PLANOWANY HARMONOGRAM oraz niezbędne informacje dotyczące wypoczynku w Poroninie w terminie od 10.08. do 19.08.2023 r. Wszystkie te informacje zostały przekazane przez organizatora na wyraźne życzenie Wójta, mając na celu zapewnienie pełnej klarowności i przygotowania uczestników. Dzięki tym informacjom rodzice oraz opiekunowie mogą z pełnym spokojem przygotować się do wyjazdu, mając pewność, że wypoczynek dzieci będzie dobrze zorganizowany i bezpieczny. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oraz praktycznymi informacjami, aby zapewnić dzieciom niezapomnianą przygodę w górach. 🌄🚶‍♂️🏕️

Życzymy wszystkim małym podróżnikom fantastycznej przygody w górach! 🌄🚶‍♂️🏕️

#WycieczkaWGóry2023 #HarmonogramWypoczynku #GminaGruta

 

Materiał siewny – pomoc związana z kryzysem wojennym

Materiał siewny – pomoc związana z kryzysem wojennym

Do dnia 14.08.2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Termin naboru

W terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc udzielana jest na podstawie § 13zza rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn. zm.).

Składanie wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wnioski można złożyć bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazać za pośrednictwem funkcji „Pismo ogólne” na platformie ePUAP lub mObywatel lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Za datę złożenia wniosku, w przypadku jego złożenia za pomocą rejestrowanej przesyłki pocztowej „Poczta Polska” lub w przypadku złożenia za pośrednictwem platformy ePUAP będzie uważana data nadania, a w przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego ARiMR, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

WAŻNE!!!

W przypadku korzystania z funkcji „Pismo ogólne” na platformie ePUAP lub mObywatel przed załączeniem do „Pisma ogólnego” pliku zawierającego wypełniony formularza wniosku, plik ten należy podpisać elektronicznie, np. z wykorzystaniem usługi „Podpisz dokument elektronicznie” dostępnej na platformie ePUAP lub mObywatel.

W taki sam sposób należy postąpić i innymi załączanymi dokumentami, jeżeli wymagają one złożenia podpisu.

Dopiero po ich elektronicznym podpisaniu można załączyć je do „Pisma ogólnego” i wysłać.

Przypominamy:

W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub mObywatel, aby wniosek trafił do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy należy starannie wskazać dane tej jednostki, tj. w nazwie jednostki musi występować określenie „Biuro powiatowe” oraz nazwa powiatu gdzie dane BP ARiMR ma siedzibę, np. „BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W ZAMOŚCIU (22-400 ZAMOŚĆ, WOJ. LUBELSKIE)” lub „AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA – BIURO POWIATOWE (65-120 ZIELONA GÓRA, WOJ. LUBUSKIE)”.

Warunki udzielenie pomocy finansowej

O przyznanie pomocy z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 3. który zakupił od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w załączniku nr 6 rozporządzenia;
 4. który złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
 5. który posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 6. który nie złożył w 2023 r. wniosku o dopłatę, o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 287 i 412).

UWAGA:

Producent rolny, który złożył wniosek o dopłatę do materiału siewnego w formule pomocy “​​de minimis” na podstawie przepisów art. 40d ust. 1 ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (nabór prowadzony był od dnia 25.05 do 10.07.2023 r.) może złożyć do Kierownika BP oświadczenie o wycofaniu takiego wniosku i w takim przypadku Kierownik BP będzie mógł uznać, że warunek nieubiegania się o dopłatę na podstawie ww. przepisów został spełniony.

Oświadczenie o wycofaniu ww. wniosku może zostać złożone w formie:

 • pisma zredagowanego przez Wnioskodawcę,
 • z wykorzystaniem propozycji oświadczenia o wycofaniu wniosku udostępnianego przez ARiMR (dostępne w sekcji: Materiały),
 • poprzez złożenie formularza wniosku o dopłatę “de minimis”, o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, gdzie w Sekcji „Cel złożenia wniosku” zostanie zaznaczone pole „Wycofanie wniosku”.

 Więcej informacji oraz niezbędne wnioski i oświadczenie znajdą Państwo na stronie ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/material-siewny-2023-kryzys-wojenny

🌾🎉🍻 Zaproszenie na Dożynki 26 sierpnia 2023 r. o 14:00! 🌾🎉🍻

Drodzy Mieszkańcy! 🤗🌻 Zbliża się czas na radosne świętowanie plonów i dziękczynienie za obfitość natury! 🌽🍇🍅 Pragniemy serdecznie zaprosić Was na nasze uroczyste Dożynki, które odbędą się w dniu 26 sierpnia 2023 r.!

Planujemy niezapomniany dzień pełen wspaniałych atrakcji! 🎊 Oto nasz program:

🕑 14:00 – Rozpoczynamy od Mszy Świętej Dziękczynnej w kościele pw. WNMP w Grucie, podczas której podziękujemy za tegoroczne plony. 🙏🎚️

🕒 15:00 – Następnie ruszamy korowodami dożynkowymi w kierunku Parku w Mełnie! 🚜🎶

🕓 16:00 – W Parku w Mełnie nastąpi oficjalne otwarcie Dożynek, a także usłyszymy przemówienia naszych gości. 🎤✨ Czekają nas także artystyczne występy, które z pewnością Was zachwycą!

🕓 17:00 – A to jeszcze nie wszystko! 🌟 Mamy dla Was wyjątkowy koncert gwiazdy dożynek – Cleo! 🎵🎤 Przygotujcie się na muzyczną ucztę i niezapomniane wrażenia!

🕓 18:30 – Później czas na wybuch śmiechu! 😆🎭 Zapraszamy Was na kabaret na żywo, gdzie wystąpią Andrzej Grabowski i ks. Bogusław Kowalski! Będzie to prawdziwa dawka humoru i radości! 🤣

🕓 20:00 – Zabierzcie swoje ukochane utwory zespołu ABBA do serca, ponieważ czeka nas niesamowity cover! 🕺💃 Przygotujcie się na taneczne szaleństwo!

🕓 21:30 – A na sam koniec, by długo wspominać ten dzień, zapraszamy na niesamowitą zabawę taneczną z Dj Rosin! 💃🕺 Będzie można potańczyć do białego rana i przeżyć niesamowite chwile!

Nie możemy się doczekać, aby Was zobaczyć na naszych Dożynkach! 🥳😍 Czekają nas emocje, muzyka, smaczne potrawy i wspaniała atmosfera! 🎶🌽🍷 Wiemy, że możemy na Was liczyć! 🤝

Do zobaczenia 26 sierpnia o 14:00! 🗓️📍

 

#Dożynki2023 #RadośćZPlonów #Zaproszenie #Muzyka #Kabaret #ZabawaTaneczna #SpotkajmySięWMełnie #NieMożemySięDoczekać #GminaGruta #GminaPełnaPerspektyw

Rozpoczęła się rewitalizacja Cmentarza Wojennego w Mełnie

Rozpoczęła się rewitalizacja Cmentarza Wojennego w Mełnie

Rozpoczęła się rewitalizacja Cmentarza Wojennego w Mełnie. Kompleksowej modernizacji zostaną poddane m.in. ogrodzenie, plac główny cemnatrza oraz kwatery żołnierzy Wojska Polskiego. Odrestaurowany zostanie również obelisk i cały teren cmentarza. Wizualizację projektu przedstawiają załączone fotografie. Zadanie zostało dofinansowane w 100% z dotacji pozyskanej z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów w wysokości 2 mln zł.

Prace restauratorskie i budowlane zostaną przeprowadzone przez 2 firmy: Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki AKROTERION BIS z siedzibą w Wąbrzeźnie oraz Granity Skwara Group s.c. z siedzibą w Zabrodziu. Termin zakończenia robót planowany jest na listopad br.

Prace w Mełnie zakończone

Szanowni Państwo!
Informujemy, że prace patrolu saperskiego w Mełnie zostały zakończone z sukcesem! Miejsce znaleziska, które okazało się być niemieckimi bombami kasetowymi SD1 bez zapalników prawdopodobnie z okresu II wojny światowej, zostało oczyszczone.

Specjaliści z patrolu saperskiego z Jednostki Wojskowej w Chełmnie wydobyli i podjęli niebezpieczne przedmioty, minimalizując ryzyko dla mieszkańców i otoczenia.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie i współpracę w tych trudnych działaniach, które miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszej społeczności.

W Mełnie odkryto bomby II wojny światowej

W Mełnie odkryto bomby II wojny światowej

Szanowni Mieszkańcy!
W Mełnie odkryto pozostałości bomb z II wojny światowej. Saperzy pracowali kilka godzin, ale nie zdążyli ich wszystkich wydobyć. Były to bomby kasetowe SD1 bez zapalników. Na miejscu byli pracownicy Zarządzania Kryzysowego naszego urzędu oraz starostwa powiatowego. Wydobyto około 3 tysięcy łusek, ale prace nie zostały zakończone.
Z powodu obecności w/w prosimy wszystkich mieszkańców oraz osoby odwiedzające okolicę o zachowanie szczególnej ostrożności i powstrzymanie się od zbliżania się do miejsca znaleziska do momentu zakończenia prac saperskich.
Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego należy respektować oznakowane obszary i wszelkie wytyczone ograniczenia. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla saperów jest kluczowe, aby mogli skutecznie przeprowadzić swoje działania i zabezpieczyć znalezione łuski.
Pamiętajmy, że wszelkie podejrzane znaleziska lub nieznane przedmioty powinny być niezwłocznie zgłaszane odpowiednim służbom. Dzięki współpracy i ostrożności możemy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców oraz wspierać badania archeologiczne, które dostarczą cennych informacji o historii naszego regionu.

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W związku ze zbliżającą się 79 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe. Emitowany na tę okoliczność sygnał dźwiękowy ciągły będzie trwał 1 minutę. W ten tradycyjny już sposób, zgodnie z apelem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, symbolicznie uczczona zostanie pamięć patriotycznego zrywu mieszkańców Warszawy w walce z niemieckim najeźdźcą.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:  wszystkie powiaty

Czas obowiązywania: od godz.16:00 dnia 29.07.2023r. do godz.24:00 dnia 29.07.2023r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 96.

Urodziny Plaży odwołane :(

🌧️🏖️☔
Z przykrością informuję, że ze względu na niesprzyjającą pogodę, planowane urodziny plaży muszą zostać odwołane. Ale nie martwcie się, impreza wciąż się odbędzie! 🎉🎊 Nowy termin zostanie podany wkrótce, więc bądźcie czujni! 📆💬
Mimo drobnej chmury na naszym horyzoncie, nie możemy doczekać się, kiedy będziemy mogli wspólnie świętować i bawić się razem na plaży! ☀️🏄‍♀️🍹🕺🏼
Zapewniamy, że nowy termin będzie jeszcze bardziej ekscytujący i pełen niespodzianek! 🎁🤩 Do zobaczenia wkrótce na naszej plażowej przygodzie! 🏝️🤗! 💛🤗
🎉🏖️ ZAPRASZAMY NA URODZINY PLAŻY W GRUCIE! 🏖️🎉

🎉🏖️ ZAPRASZAMY NA URODZINY PLAŻY W GRUCIE! 🏖️🎉

Drodzy Mieszkańcy!
Już jutro, czyli 28 lipca, plaża w Grucie świętuje swoje urodziny! 🥳🎂 Aby uczcić ten wyjątkowy dzień, przygotowaliśmy wiele atrakcji i niespodzianek! 🎈🎁
Jednakże z powodu uroczystości i specjalnych przygotowań, chcielibyśmy Was poinformować, że wypożyczalnia sprzętu wodnego będzie NIECZYNNA w tym dniu. 🚫⚓
Nie martwcie się, następnego dnia, czyli 29 lipca, wracamy do pełnej gotowości, abyście mogli kontynuować swój wspaniały wypoczynek nad naszym przepięknym jeziorem! 💦😎
Dziękujemy za zrozumienie i razem świętujmy tę wyjątkową okazję! 🥳🥳🥳
Do zobaczenia na plaży! 🏖️🤗

Wniosek susza 2023

Rolniku, jeśli chcesz otrzymać protokół z oszacowania strat powstałych w Twoim gospodarstwie w wyniku suszy – MASZ OBOWIĄZEK złożenia wniosku o oszacowanie szkód za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Do złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Ponadto istnieje możliwość oszacowania powstałych strat przez komisję gminną. Jest to opcjonalne i samo oszacowanie strat przez komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołu i nie będzie stanowiło podstawy do ubiegania się o pomoc!

Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód przez komisję gminną, proszeni są o złożenie wniosku do Urzędu Gminy Gruta (pokój nr 5) w terminie umożliwiającym w/w oszacowanie.

Jako załącznik do wniosku należy dołączyć: kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w 2023 r.

 

Załączniki

Nabór na urzędnika wyborczego

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zaprasza do dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędnika wyborczego Miasta i Gminy Łasin

Zgłoszenia można dokonać do Krajowego Biuro Wyborczego Delegatura w Toruniu, Plac Teatralny 2

 1. Wymagania:
 2. Urzędnikiem wyborczym może zostać (art. 191c §1 Kodeksu wyborczego):
 • pracownik urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
 • inna osoba mająca co najmniej 5 – letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których wyżej mowa;
 • osoba posiadająca wykształcenie wyższe.
 1. Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy nie może zostać osoba(art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego):
 • kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej;
 • obecnie zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.
 1. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b § 3 Kodeksu wyborczego).
 2. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 191b § 4 Kodeksu wyborczego).
 3. Urzędników wyborczych powołuje Szef Krajowego Biura Wyborczego.

Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef Krajowego Biura Wyborczego bierze pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

 1. Zgłoszenie

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu wg wzorów stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do  Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. poz. 856).

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: torun@kbw.gov.pl. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Wszelkie informacje dot. urzędników wyborczych dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – pkw.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI

Zakres obowiązków

 1. Do zadań urzędników wyborczych zgodnie z art. 191e § 1 Kodeksu wyborczego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, w szczególności:

1) przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych;

2) tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;

4) dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym;

5) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie wymogów określonych w art. 41a § 1 i art. 52 § 7 i 7a;

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą, komisarza wyborczego.

 1. Do zadań urzędników wyborczych należy w szczególności:

1) współdziałanie w wykonywaniu ustawowych zadań z Państwową Komisją Wyborczą, komisarzem wyborczym, dyrektorem delegatury, okręgowymi, rejonowymi, terytorialnymi i obwodowymi komisjami wyborczymi, organami gminy, w której zostali powołani do pełnienia funkcji, a także z pozostałymi urzędnikami wyborczymi powołanymi na obszarze danej gminy;

2) wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych, w zakresie określonym odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

3) organizacja pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, zwoływanych przez komisarza wyborczego trybie art. 182 § 9 Kodeksu wyborczego;

4) udzielanie pomocy obwodowym komisjom wyborczym;

5) współdziałanie z przewodniczącymi obwodowych komisji wyborczych w sprawach dotyczących zmian w składach tych komisji;

6) przekazywanie obwodowym komisjom wyborczym wyjaśnień i wiążących wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej oraz wyjaśnień komisarza wyborczego;

7) wykonywanie zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym, tj.:

 1. a) przyjmowanie od komisarza wyborczego przekazanych mu przez wyborców niepełnosprawnych zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego,
 2. b) w przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia ustawowych wymogów:

– wezwanie wyborcy do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania,

– lub wpłynęło po terminie albo nie zostało uzupełnione po wezwaniu – pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania i poinformowanie o tym wyborcy,

 1. c) niezwłoczne poinformowanie wójta o otrzymaniu zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego,
 2. d) udział w czynnościach związanych z przygotowaniem pakietów wyborczych, tj. m.in.:

– przygotowanie odpowiedniej liczby kart do głosowania,

– zapewnienie odpowiedniej liczby kopert na pakiet wyborczy, kopert zwrotnych oraz kopert na karty do głosowania, stosowanych w pakietach do głosowania korespondencyjnego, formularzy oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także pieczęci właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
– udział w czynnościach obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie związanych z opieczętowaniem kart do głosowania, zamieszczeniu adresów na kopertach zwrotnych, przygotowaniu druków oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

 1. e) przekazanie operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), tj. Poczcie Polskiej, pakietów wyborczych, celem wysłania ich wyborcom niepełnosprawnym, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego,
 2. f) poinformowanie wójta o wysłanych pakietach wyborczych, celem zamieszczenia stosownej adnotacji w spisie wyborców,
 3. g) prowadzenie wykazu pakietów wyborczych, w którym odnotowuje się fakt przygotowania oraz wysłania danego pakietu wyborczego;

8) zapewnienie wykonania kart do głosowania oraz dostarczenie kart do głosowania właściwym obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, w sposób ustalony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

9) pełnienie dyżurów w okresie przed wyborami, w tym w przeddzień głosowania i w dniu głosowania, w terminach uzgodnionych z komisarzem wyborczym oraz poinformowanie o nich wójta, a także właściwych terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych;

10) zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, tj. w szczególności:

 1. a) przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych,
 2. b) tworzenie i aktualizowanie, w porozumieniu z komisarzem wyborczym, systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, przy uwzględnieniu liczby tych komisji w danej gminie,
 3. c) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, po wcześniejszym ustaleniu z komisarzem wyborczym ich zakresu, tematu i planu,
 4. d) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie spełnienia wymogów dotyczących:

– przezroczystych urn wyborczych,

– transmisji z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych, albo, w przypadku gdy transmisja ta nie jest możliwa z przyczyn technicznych, rejestrowania czynności podejmowanych przez komisję za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie

– udostępniania tych materiałów na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej,

– dostosowania wyznaczonych przez wójta lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 938 oraz z 2017 r. poz. 2468),

– wyposażenia lokalu wyborczego, w tym w szczególności zapewnienia godła państwowego oraz odpowiedniej liczby łatwo dostępnych miejsc umożliwiających każdemu wyborcy nieskrępowane zapoznanie się z kartą do głosowania oraz jej wypełnienie w sposób niewidoczny dla innych osób;

11) przyjęcie od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w depozyt dokumentów z głosowania, opakowań zbiorczych zawierających karty do głosowania oraz pieczęci komisji z obwodów utworzonych w kraju, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

12) przyjęcie od przewodniczącego terytorialnej komisji wyborczej w depozyt dokumentów z wyborów oraz pieczęci tej komisji, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

13) należyte przechowanie depozytu, gwarantujące jego właściwe zabezpieczenie, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

14) udostępnianie dokumentów z głosowania znajdujących się w depozycie;

15) wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Państwowej Komisji Wyborczej oraz innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych;

16) wykonywanie zadań wskazanych przez urzędnika wyborczego, który będzie koordynował wykonanie zadań przez pozostałych urzędników wyborczych w danej gminie, w przypadku jego wyznaczenia przez komisarza wyborczego.

 1. Państwowa Komisja Wyborcza określi w drodze uchwały szczegółowy zakres zadań, o których mowa w art. 191e § 1 Kodeksu wyborczego, sposób ich realizacji oraz zasady wynagradzania za ich realizację, a także zasady zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego i prawidłowego przygotowania, przebiegu wyborów oraz funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych (art. 191f Kodeksu wyborczego).
 2. Urzędnicy wyborczy mają obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących organizacji wyborów oraz prawa wyborczego. Szczegółowy zakres przedmiotowy oraz częstotliwość szkoleń określi dla urzędników wyborczych – właściwy miejscowo komisarz wyborczy. W przypadku istotnej zmiany przepisów prawa mającej wpływ na organizację i przebieg wyborów Państwowa Komisja Wyborcza zarządzi powszechny obowiązek szkoleń, o którym mowa w zdaniu pierwszym (art. 191h Kodeksu wyborczego).zgloszenie1 zgloszenie2

Załączniki

Uwaga pasażerowie

W związku z koniecznością naprawy infrastruktury na przejeździe kolejowo – drogowym przy ul. Droga Graniczna od 25 lipca 2023 r. do 15 sierpnia 2023 r. nieczynne dla linii P4 i P11 będą przystanki Waryńskiego/Droga Graniczna i Lipowa/ Szkoła.

Autobusy komunikacji powiatowej linii P4 i P11 kursować będą objazdem przez ul. Droga Topolowa, ul. Droga Łużycka i ul. Droga Graniczna do drogi powiatowej 1380C w kierunku Wielkich Lnisk

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

Zgłoś szkodę rolniczą

Urząd Gminy Gruta , z uwagi na potwierdzenie przez System Monitoringu Suszy Rolniczej wystąpienie zagrożenia suszą na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, przypomina że istnieje możliwość zgłaszania przez producentów rolnych strat spowodowanych tym niekorzystnym zjawiskiem w swoich gospodarstwach rolnych.
Szacowanie szkód zaistniałych w wyniku suszy jak miało to miejsce od 2020r. odbywa się za pośrednictwem publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” pod adresem strony internetowej https://aplikacje.gov.pl/app/susza , i pozostanie podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, aplikacja ma zacząć działać około 20 lipca 2023r.
Producent rolny jeżeli będzie chciał zgłosić szkodę ma obowiązek złożenia wniosku o szacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy poprzez wyżej wymienioną aplikację.
Zgłaszanie szkody jest warunkiem koniecznym do uzyskania protokołu elektronicznego z oszacowania strat.
Jeżeli producent rolny będzie chciał, aby oszacowania szkód dokonała komisja gminna powołana przez Wojewodę po wcześniejszym zgłoszeniu szkody przez aplikację , wówczas powinien to zgłosić w Urzędzie Gminy Gruta w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody. W przypadku gdy rolnik złoży wniosek w aplikacji, a komisja nie oszacuje szkód, to rolnik otrzyma protokół w wersji elektronicznej.
Urząd Gminy Gruta wystąpił do Wojewody o utworzenie komisji Gminnej podając skład i liczbę członków. Praca komisji i szacowanie przez nią strat jest możliwe tylko wtedy, gdy rolnik wcześniej zgłosi szkodę przez aplikację.
Wnioski do komisji będzie można składać w Urzędzie Gminy Gruta w godzinach pracy Urzędu, o konkretnych terminach będziemy informować na bieżąco.

📣🎉🎈Zapraszamy na wielkie wydarzenie! Urodziny plaży w Grucie 🎊🌞

📣🎉🎈Zapraszamy na wielkie wydarzenie! 🎊🌞

Przygotujcie się na niesamowitą dawkę zabawy i radości, bo 28 lipca o godzinie 17.00 Wójt Gminy Gruta, Waldemar Kurkowski, ma ogromną przyjemność zaprosić Was na urodziny plaży nad jeziorem w Grucie! 🏖️🎂

To będzie dzień pełen wspaniałych atrakcji, które zadowolą zarówno dzieci, jak i dorosłych! 🎁🎉

🚒 Jeśli jesteście ciekawi pracy strażaków, koniecznie weźcie udział w fascynujących warsztatach pożarniczych, które pozwolą Wam poczuć się jak bohaterowie akcji ratunkowych! To świetna okazja, by dowiedzieć się więcej o pracy strażaków i poznać z bliska ich sprzęt.👨‍🚒🚒

🎉 Czeka na Was również ekscytujące piana-party! Tańce, śpiewy i mnóstwo piany – to jest recepta na prawdziwą zabawę! 💃🎵🕺

🤸 Dzieci nie będą się nudzić dzięki dmuchańcom, które zapełnią plażę radosnym śmiechem i energią! Skacząc, ślizgając się i bawiąc, zapomną o całym świecie! 🎈🤸‍♂️

🎯 Dla miłośników rywalizacji i emocji mamy przygotowane różnorodne gry i konkursy plenerowe! Sprawdźcie swoje umiejętności, wytrzymałość i zdolności manualne🏆🎲🎯

🍔 W trakcie imprezy zadbamy o wasze podniebienia! Biesiada przy grillu to doskonała okazja, by zasmakować pysznych potraw i delektować się smakiem lata! 🍗🍔🌭

🎥 Miłośnicy filmów na świeżym powietrzu będą zachwyceni kinem letnim! Po zapadnięciu zmroku, przyjemnie usiądźcie w wygodnych leżakach i delektujcie się magiczną atmosferą pod gwiazdami. 🌠🎬

⚽ Dla sportowych duchów przygotowaliśmy turniej piłki plażowej! Jeśli uwielbiacie siatkówkę i chcecie sprawdzić swoje umiejętności, to koniecznie zgłoście się na turniej. Zgłoszenia przyjmujemy do 26.07.23 r. pod numerem 696 890 689! 🏐⚽️

💄 Dodatkowo, będzie stoisko AVON, na którym znajdziecie fantastyczną gamę kosmetyków i produktów pielęgnacyjnych. Przekonajcie się, jakie nowości ma dla Was ta znana marka! 💅💄

🩸 Nie zapominajcie o ważnej akcji – DKMS będzie obecny na plaży, zachęcając Was do oddania krwi i pomocy w ratowaniu życia. Dzięki Waszej hojności, możecie stać się bohaterami, którzy dają szansę na zdrowie innym. ❤️🩸

💃 Na koniec dnia, niezwykła zabawa taneczna w rytmach hawajskich czeka na Was! Wspólnie stworzymy energetyczną atmosferę, tańcząc do rytmów muzyki i korzystając z uroków letniej nocy! 🌺🏄‍♀️🕺💃

Gorąco zapraszamy Was i Waszych bliskich na tę wyjątkową imprezę! Będzie pełno pozytywnej energii, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych w gronie przyjaciół i sąsiadów! 🎉🌞 Nie możemy się doczekać wspólnych wspomnień!

Uwaga Rolnicy! Informacja dotycząca suszy!

Uwaga Rolnicy! Informacja dotycząca suszy!

Uwaga Rolnicy! Informacja dotycząca suszy!

Wójt Gminy Gruta zaprasza rolników na spotkanie informacyjne z przedstawicielami ARiMR w sprawie szacowania strat w uprawach wywołanych suszą (informacje techniczne związane ze zgłoszeniem szkody w aplikacji suszowej).

Termin spotkania: 24.07.2023 r. godz. 17.00, sala narad w Urzędzie Gminy Gruta.

Fotorelacja z budowy przedszkola w Grucie

Fotorelacja z budowy przedszkola w Grucie

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z budowy przedszkola w Grucie. Elewacja i pomieszczenia kuchenne są już prawie gotowe, w środku trwają prace związane z montażem układu wentylacji i klimatyzacji. Układana jest również glazura w łazienkach i toaletach dla najmłodszych. Postęp prac bardzo cieszy. W najbliższym czasie kontynuowane będą prace wewnątrz budynku oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu budowy wokół budynku, tj. roboty brukarskie oraz montaż placu zabaw!

 

 

Remont OSP w Grucie

Prezentujemy postępy prac remontowych w świetlicy OSP w Grucie. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

\

Wycieczka kajakowa

Wycieczka kajakowa

15 lipca 2023 roku był niesamowity! Odbyła się wyczekiwana wycieczka kajakowa po urokliwym Jeziorze Mełneńskim, które otaczała malownicza przyroda i spokojna atmosfera. 🚣‍♂️🏞️
Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! Liczba uczestników była ogromna, co tylko potwierdza, że wspólne spędzanie czasu na łonie natury cieszy się ogromnym uznaniem wśród lokalnej społeczności. Dzięki wspaniałej organizacji Sołectwa Gruta oraz wsparciu Stowarzyszenia Wspólna Inicjatywa Samorządowa, każdy uczestnik mógł cieszyć się wspaniałymi chwilami i bezpieczną podróżą. 👏
A co powiedzieć o pogodzie? ☀️ Bezapelacyjnie idealna! Niebo bezchmurne, ciepłe promienie słońca towarzyszyły nam przez całą trasę, tworząc magiczną atmosferę. Żaden z nas nie mógł narzekać na upał, ponieważ chłód wody z jeziora doskonale go niwelował, nadając całej wycieczce przyjemnego charakteru. 🌈🌞
Nasz szlak prowadził przez malownicze zakola, mijaliśmy niewielkie półwyspy, a po drodze spotkaliśmy nawet kilka rzadkich gatunków ptaków, które dodatkowo ubarwiły naszą podróż. 🦆🌿 Była to świetna okazja, aby lepiej poznać nowych przyjaciół i spędzić czas z rodziną. 👨‍👩‍👧‍👦
Po zakończonej wycieczce czekała nas smakowita nagroda! Wszyscy zostaliśmy rozpieszczeni pyszną zupą gulaszową, która idealnie rozgrzała nas po dniu spędzonym na wodzie.🍲🥣 Z zadowoleniem delektowaliśmy się tym aromatycznym daniem, dzieląc się wrażeniami z wycieczki. 🍴
Nie sposób opisać, jak bardzo wszyscy byliśmy zachwyceni tym wyjątkowym dniem. Pełni radości i energii wróciliśmy do domów, nie mogąc doczekać się kolejnej przygody! 💪😄 Kajakowa wycieczka na Jezioro Mełneńskim na pewno zapadnie nam w pamięć na długo, a nasze serca wypełniła wdzięczność dla organizatorów, którzy sprawili, że ten dzień stał się tak wyjątkowy. 🌟
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za świetną zabawę i cudowne emocje!
Do zobaczenia na następnej kajakowej przygodzie! 🚣‍♀️🥳🚣‍♂️
« z 2 »

Wyjazd na obóz do Mikoszewa w dniu 22.07.2023 r.

Zbiórka uczestników o godzinie 14.15 przy Urzędzie Gminy Gruta. Wyjazd o godzinie 14.30

Co zabieramy ?

Standardowa lista:

 1. Ubrania letnie (koszulki, krótkie spodenki – w odpowiedniej liczbie).
 2. Ubrania cieplejsze (bluzy lub polary, długie spodnie lub dresy).
 3. Bielizna i skarpetki (w odpowiedniej liczbie).
 4. Piżamę lub koszulę nocną
 5. Wygodne buty na wycieczki oraz sandały z łatwym zapięciem.
 6. Kapcie, tenisówki lub klapki ”z piętą” (do poruszania się w ośrodku).
 7. Kurtkę przeciwdeszczową/nieprzemakalną.
 8. Czapkę  lub inne nakrycie głowy (ochrona przed słońcem).
 9. Kąpielówki lub strój kąpielowy (2 pary).
 10. Ręczniki (3 sztuki: plażowy, kąpielowy duży oraz mały).
 11. Przybory i środki toaletowe (mydło, szampon, pasta i szczoteczka do zębów).
 12. Olejek lub emulsja do opalania, środek odstraszający kleszcze i komary.
 13. Mały plecaczek na prowiant, napój, drobne pamiątki, butelkę wody, ręcznik na plaże
Umowa dotacyjna na halę sportową w Nicwałdzie

Umowa dotacyjna na halę sportową w Nicwałdzie

W dniu 12 lipca 2023 roku w Toruniu, w Muzeum Etnograficznym, odbyło się uroczyste wręczenie umów dotacyjnych na zadania dofinansowane w ramach programu wsparcia budowy hal/sal sportowych. 🎉🤝
Na czele ceremonii wręczenia dotacji stanęła członkini zarządu województwa, Aneta Jędrzejewska, która wraz z radnymi województwa, Michałem Czepkiem i Robertem Malinowskim, przekazała wsparcie finansowe dla realizacji ważnych projektów.
Wśród wyróżnionych gości był również Wójt Gminy Gruta, Waldemar Kurkowski, który dumnie reprezentował naszą gminę. 💪🌟 Wójt Kurkowski odebrał kolejne dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie” w wysokości aż 125 tysięcy złotych! 🏀⚽
To ogromne wsparcie finansowe jest kolejnym krokiem w rozwoju naszej społeczności sportowej i umożliwi nam stworzenie nowoczesnej sali sportowej, która będzie służyła nie tylko uczniom, ale także lokalnej społeczności do prowadzenia różnorodnych aktywności fizycznych. 🏋️‍♀️🤸‍♂️
Dziękujemy członkini zarządu województwa, Anecie Jędrzejewskiej, oraz radnym województwa, Michałowi Czepkowi i Robertowi Malinowskiemu, za wsparcie naszej gminy i uwzględnienie naszych potrzeb inwestycyjnych. 👏❤️
Nasza gmina cały czas się rozwija i realizuje coraz bardziej ambitne projekty. Dzięki tym inwestycjom tworzymy miejsca, w których nasza młodzież może rozwijać swoje talenty sportowe i zdrowo spędzać czas. To ważny krok w budowaniu zdrowego stylu życia i aktywności społeczności lokalnej. 🌱💪
Gratulujemy Wójtowi Gminy Waldemarowi Kurkowskiemu oraz wszystkim zaangażowanym w ten projekt. Wasza ciężka praca i determinacja przynoszą widoczne rezultaty. Nie możemy się doczekać momentu, kiedy nowa sala sportowa stanie się rzeczywistością i będziemy mogli cieszyć się z korzyści, jakie przyniesie dla naszej gminy. 🌟🙌

Złoty medal Mai!

Mamy ogromną radość podzielić się świetnymi wieściami o naszej utalentowanej mieszkance, Mai Trackiej! 🌟🚴‍♀️ W środę, to był wyjątkowo udany dzień dla Mai, ponieważ sięgnęła po złoty medal mistrzostw Europy w kolarstwie torowym w konkurencji scratch w kategorii wiekowej do U-23! 🥇🏆

W finałowej rywalizacji, polska kolarzyni zaprezentowała się znakomicie. Pokonała dziesięciokilometrowy odcinek z imponującym tempem około 42 km/h, co pozwoliło jej wyprzedzić Brytyjkę Florę Perkins i Francuzkę Constanzę Marchand, które zajęły drugie i trzecie miejsce na podium. 🎉🥈🥉

Ten kolejny międzynarodowy sukces Mai Trackiej w kolarstwie młodzieżowym jest imponujący i stanowi potwierdzenie jej ogromnego talentu oraz nieustającego wysiłku w treningach. Jest to również powód do dumy dla naszej społeczności, że mamy tak utalentowaną sportową reprezentantkę.

Gratulujemy Ci, Mai, za ten wyjątkowy występ i zdobycie złotego medalu mistrzostw Europy! 🎉👏 Twoje osiągnięcia stanowią inspirację dla innych młodych sportowców i pokazują, że ciężka praca, determinacja i poświęcenie przynoszą wspaniałe rezultaty. Jesteśmy dumni, że jesteś częścią naszej gminy i promujesz nas na arenie międzynarodowej!

Życzymy Ci dalszych sukcesów, niezliczonych emocji i wytrwałości w dążeniu do swoich sportowych celów. Niech ten złoty medal będzie tylko jednym z wielu wspaniałych osiągnięć w Twojej kolarskiej karierze! 🌟💪

#MistrzyniEuropy #KolarstwoTorowe #Sukces #Duma #Gratulacje #Społeczność #GminaGruta #GminaGrutaPełnaPerspektyw

Wspaniały dzień pełen wsparcia i dobrej zabawy!

Wspaniały dzień pełen wsparcia i dobrej zabawy!

 😊🎉 W minioną sobotę, 8 lipca 2023 roku, odbył się piknik o nazwie “Pomoc Osobom Autystycznym”, zorganizowany przez stowarzyszenie Empiria Okonin. Wydarzenie to spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i pozytywną energią, a wszystko to dla szczytnego celu – wsparcia osób autystycznych. 🌈🤗
Na czele tego wspaniałego przedsięwzięcia stanęła pani Sylwia Szymkiewicz, członkini stowarzyszenia Empiria Okonin, która serdecznie przywitała wszystkich zebranych. 🙌🌟 Warto podkreślić, że piknik nie mógłby się odbyć bez hojności sponsorów, którym pani Sylwia serdecznie podziękowała za ich wielkie serca. ❤️💕 Pragnęła również wyrazić swoją wdzięczność wobec stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały przepyszne potrawy. 🍽️🥗 Wszystkim paniom z Salna, Wiktorowa, Słupa, Nicwałdu, Węgrowa oraz stowarzyszeniu Okonin należą się słowa uznania za ich zaangażowanie i wkład w to wydarzenie. 👏👏
Duże słowa uznania należą się również dzieciom ze szkoły w Plemiętach, które pod opieką pani Doroty Kruszczyńskiej przygotowały artystyczny występ. 🎭🎨 Ich talent i zaangażowanie na pewno dostarczyły wiele radości wszystkim uczestnikom. Dodatkowo, nie możemy zapomnieć o podziękowaniach dla strażaków z Plemiąt oraz sołtysów z Wiktorowa, Jasiewa i Okonina za ich nieocenioną pomoc. 🚒👨‍🌾🤝
Na pikniku nie brakowało atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zorganizowano liczne konkursy, w których można było zdobyć nagrody dla małych i dużych uczestników. 🎁🏆 Oprawa muzyczna, którą poprowadził utalentowany Tomasz Szumotalski, dostarczyła wspaniałej atmosfery i zapewniła świetną zabawę. 🎵🎶
Najważniejszym punktem tego wydarzenia było zebranie kwoty w wysokości 2450 zł, która została przekazana na konto Stowarzyszenia SEZAM w Grudziądzu. Ta suma pomoże w dalszym wsparciu osób autystycznych i realizacji ich potrzeb. 🤝❤️
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wspaniałym pikniku. Wasze zaangażowanie, życzliwość i dobre serca są niezwykle inspirujące. Poznanie tak wspaniałych osób to dla nas ogromna przyjemność. Razem możemy wpływać na pozytywne zmiany w życiu osób autystycznych i tworzyć społeczeństwo pełne zrozumienia i wsparcia. Dziękujemy! ❤️🙏😊
Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

    • 2 zł[1]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
    • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
    • 2 zł[2]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


[1] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

[2] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

❗️ Akt wandalizmu w Mełnie ❗️

❗️ Akt wandalizmu w Mełnie ❗️

😡 Drodzy mieszkańcy Gminy, z głębokim żalem informujmy Was o bieżącym incydencie, który miał miejsce w naszej gminie. Niestety, nieznany osobnik przeprowadził akt wandalizmu, przewiercając rury zasilające nowo zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody (SUW) w Mełnie. Na każdej z rur wywiercono od 4 do 6 otworów.

🚨 Sprawa została niezwłocznie zgłoszona na Policję, która podjęła działania mające na celu ustalenie sprawcy tego haniebnego czynu. Służby policyjne zabezpieczyły zapis z monitoringu, co może okazać się kluczowe w prowadzeniu śledztwa.

🤬 Jesteśmy głęboko zszokowani i zaniepokojeni tym zdarzeniem, które wpływa nie tylko na nasze bezpieczeństwo, ale również na funkcjonowanie naszej społeczności. Prosimy wszystkich mieszkańców , którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje, bądź widzieli podejrzane osoby w okolicach stacji, o kontakt z Posterunkiem Policji w Grucie lub z Urzędem Gminy.

Wakacje z GCK

📢🌞 Gminne Centrum Kultury serdecznie zaprasza na niezapomniane wakacje z GCK! 🏖️🎉

🏡🌳 Dołącz do nas w naszych świetlicach wiejskich, gdzie czekają na Ciebie fantastyczne atrakcje i zabawy. Zajrzyj do załączonej grafiki, aby zobaczyć pełen harmonogram wydarzeń. 🗓️✨

🎨🎭 Czekają na Ciebie warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i wiele innych atrakcji, które dostarczą Ci mnóstwo radości i emocji. Nie zapomnij również o pysznym poczęstunku, który na pewno umili Ci czas spędzony z nami. 🎨🤸‍♀️🍦

✅🤝 Niezależnie od wieku czy zainteresowań, wakacje z GCK będą doskonałą okazją do spędzenia aktywnego czasu, poznania nowych ludzi i rozwijania swoich pasji. Bądź częścią naszej wakacyjnej społeczności!

📩📞 Szczegóły i zapisy na wydarzenia dostępne na profilu FB  Gminnego Centrum Kultury. Czekamy na Ciebie! ❤️😊

 

PIKNIK RAZEM NA TRZEŹWO

PIKNIK RAZEM NA TRZEŹWO

Wspaniałe wydarzenie miało miejsce w sobotę – tradycyjny PIKNIK RAZEM NA TRZEŹWO, którego otwarcia dokonał nasz Wójt Gminy, Waldemar Kurkowski, wraz z fantastycznym komitetem organizacyjnym. 🎉🥳🎊 Było to niezwykłe spotkanie, pełne radości i wspólnych zabaw.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury postanowiła zaskoczyć uczestników różnymi konkurencjami sportowymi, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zawodnicy rywalizowali w grach zespołowych, takich jak alkogoogle, rzut kaloszem czy przeciąganie liny, a nagrody czekały na najlepszych. 🏐🤹‍♂️🏆 Były również przekąski dla wszystkich – kiełbaski,z grilla, chlebek ze smalcem a także pyszne słodkości, takie jak ciasta, popcorn czy wata cukrowa 🍞🌭🥯🍰🍿🧁

Podczas pikniku mieliśmy również okazję podziwiać występy dwóch utalentowanych zespołów działających przy Gminnym Centrum Kultury – “Czarny Kot” i “Złoty Wiek”. Ich występy dostarczyły nam wielu wzruszeń i niezapomnianych chwil. 🎶🎤🕺💃

Nie możemy zapomnieć podziękować panu Janowi Kwiatkowskiemu i jego niezawodnej ekipie, seniorom, Ochotniczej Straży Pożarnej z Salna, Stowarzyszeniu “Działajmy Razem z Mełna” oraz wszystkim innym osobom, które włożyły dużo wysiłku i czasu w organizację tego festynu. Dzięki Waszej pomocy udało się stworzyć niezapomniane wydarzenie, które na długo pozostanie w naszej pamięci. ❤️😘

Była to doskonała okazja, aby wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu, integrować się i cieszyć się wspaniałą atmosferą. Piknik przyniósł nam nie tylko radość, ale także umocnił więzi społeczne i pokazał, jak ważne jest wspólne działanie dla dobra naszej społeczności. 🌞🌳🤝

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia. Wasza zaangażowana praca i entuzjazm sprawiły, że ten piknik był niezapomniany. Dziękujemy serdecznie i ściskamy Was mocno! ❤️😘🤗🙌