Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem/1

Zjawisko: Burze z gradem/1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:  Dotyczy powiatów: wszystkich województwa kujawsko-pomorskiego

Ważność: od godz. 10:00 dnia 16.08.2019 do godz. 21:00 dnia 16.08.2019

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 80%

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z GMINY GRUTA WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KOLONIĘ DO JAROSŁAWCA

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z GMINY GRUTA
WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KOLONIĘ DO JAROSŁAWCA
21.08.-30.08.2019 r.

OKW Bryza Morska w Jarosławcu,
ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec, kierownik/osoba odpowiedzialna:
Magdalena Lasecka

Co należy zabrać ze sobą na kolonię:

I. Dokumenty:
1. Ważna legitymacja szkolna
2. Wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku.

 1. Ubiór:
  1. Dwie pary obuwia pełnego (na zmianę, w razie zamoknięcia jednej pary)
  2. Strój do zajęć w-f i strój kąpielowy!!!
  3. Ręcznik
  4. Przybory higieniczne.

Dzieci na obiekcie otrzymują 4 posiłki podczas dnia.

Forma zakwaterowania: pokoje 4-6 osobowe.
Grupy dzieci liczą około 15 osób, podział dzieci na koloniach ze względu na płeć i wiek uczestnika.

III. Transport: dzieci na kolonie:

Wyjazd na kolonię: 21 sierpnia 2019 r. (ŚRODA)
Planowany wyjazd autokarem o godzinie 09:00 z parkingu przy Urzędzie Gminy w Grucie.

Powrót z kolonii do miejsca zbiórki: 30 sierpnia 2019 r. (piątek).
Planowany przyjazd autokaru o godzinie 14:00 na parking przy Urzędzie Gminy w Grucie.

Maciej Archaniołowicz
Prezes Zarządu

Znaleziono pieski

image000000Uwaga!
Znaleziono pieski. Jest to suczka i 5 szczeniaków.
Pieski obecnie przebywają u jednego z mieszkańców z miejscowości Dąbrówka Królewska.
Może zostaniesz ich nowym właścicielem?
Szczeniaki są niesamodzielne, wymagają opieki suczki.
Kontakt w sprawie piesków:
Urząd Gminy Gruta
tel. 56 468 31 21 lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu.

Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

19.08.2019 w godz. 0900-1300 Słup 7 obwód 200

 

 

 

Informacja o wystąpieniu suszy na terenie Gminy Gruta

Wójt Gminy Gruta informuje, że w związku z wystąpieniem niedoboru wody na terenie gminy w miesiącu lipiec 2019 roku, Gmina Gruta zaliczona została do gmin objętych suszą. Gospodarstwa w których wystąpiły szkody w uprawach rolnych proszone są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Po uzyskaniu odpowiedzi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. powołania komisji, złożone wnioski będą podstawą do sporządzenia protokołu strat.

Rodzaje upraw, które kwalifikują się na chwilę obecną do szacowania strat to: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe na kategorii gleby I.

I – Bardzo lekka, grupa granulometryczna: piasek luźny – pl
piasek luźny pylasty – plp
piasek słabo gliniasty – ps
piasek słabo gliniasty pylasty -psp

 

Rodzaje upraw, które kwalifikują się w VIII okresie raportów suszy do szacowania strat to: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe oraz rośliny strączkowe na kategorii gleby II.

II –lekka, grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki – pgl
piasek gliniasty lekki pylasty – pglp
piasek gliniasty mocny – pgm
piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp

 

W przypadku wystąpienia szkód w uprawach innych niż w/w oraz uwzględnieniem w dalszych raportach IUNG pozostałych roślin, obowiązkiem rolnika jest zgłoszenie oraz uzupełnienie wniosku o pozostałe straty.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Gruta – pok. 13 oraz w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 14.08.2019r., jednakże nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Gruta oraz na stronie internetowej www.gruta.pl (załącznik).

Wójt Gminy Gruta
/-/ Waldemar Kurkowski


Załączniki

Nabór 2019 Agroenergia

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.

Cel programu:

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

 

Lp. Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci
1 Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

a)            energię ze źródeł odnawialnych,

b)           ciepło odpadowe,

c)            ciepło pochodzące z kogeneracji.

Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
2 Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:

1)  Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców;

2)  Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody
w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody;

3)  Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę;

4)  Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji
z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów;

5)  Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

3 Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach
i urządzeniach technicznych, m.in.:

 1. Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
 2. Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
 3. Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.

Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Agroenergia”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.


Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Alokacja:

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania –  do 200 000 tys. zł

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 000 tys. zł
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 tys. zł

Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Agroenergia”;

Beneficjenci:

Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu:
Radosław Bujaśkiewicz , nr tel.: 22 45 90  259

Osoby do kontaktu w sprawie programu:

Filip Popowicz nr tel.: 22 45 90 969   

Wojciech Jarosiński nr tel.: 22 45 90 371

agroenergia@nfosigw.gov.pl

Dokumenty:

regulamin_naboru_agroenergia.pdf
regulamin_naboru_agroenergia.pdf – (618,44 KB) Regulamin naboru wniosków
zal_1_lista_wymaganych_zalacznikow_agroenergia.pdf
zal_1_lista_wymaganych_zalacznikow_agroenergia.pdf – (570,14 KB) Lista wymaganych załączników
zal_2_ogloszenie_o_naborze_agroenergia.pdf
zal_2_ogloszenie_o_naborze_agroenergia.pdf – (612,46 KB) Ogłoszenie o naborze
pp_agroenergia.pdf
pp_agroenergia.pdf – (846,12 KB) Treść programu priorytetowego
zalacznik_nr_1_do__pp_ae.pdf
zalacznik_nr_1_do__pp_ae.pdf – (610,05 KB) Kosztowy wskaźnik antropogeniczności

logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt realizowany/Materiał opracowany przez “Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup” .

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

12