UWAGA! KOMUNIKAT

Na podstawie pisma Dyrektora MSWiA nr DSO-WEL.6850.32.2023 z dnia 21 grudnia 2023 Urząd Gminy w Grucie informuje, że w związku z planowanym na dzień 28 grudnia 2023 r. zablokowaniem możliwości przyjmowania wniosków o dowód w RDO, wprowadza się w tym dniu czasowe ograniczenia realizacji usługi o wydanie nowego dowodu:
👉 od godz. 9.00 brak możliwości składania wniosku o dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego.
👉 od godz. 12.00 brak możliwości personalizacji przez urzędników wszystkich wniosków o wydanie dowodu osobistego przyjętych na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy i zapraszamy wszystkie chętne osoby do złożenia wniosku w dniach następnych, tj. od 29 grudnia 2023 roku.

Od 4 marca wchodzą e-dowody. Będzie przerwa techniczna w usłudze RDO

W związku z wdrożeniem przez Ministerstwo Cyfryzacji dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, planowane są czasowe przerwy techniczne, które będą miały bezpośredni wpływ na pracę Urzędu Gminy w Grucie. To efekt technicznych prac serwisowych związanych z planowanym na 4 marca wspomnianym wdrożeniu.

W środę 27 lutego 2019 r. czasowo wyłączona zostanie możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ta zostanie włączona ponownie w poniedziałek 4 marca.

Natomiast w piątek 1 marca od godz. 11.30 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. Informujemy też, że dotychczasowe dokumenty zachowują ważność.

W poniedziałek 4 marca wszelkie kwestie związane ze składaniem wniosków o wydanie dowodów osobistych i ich wydanie wracają do normy.

Skorzystaj z usług publicznych

obywatel_slider

Zachęcamy obywateli do korzystania ze strony WWW.OBYWATEL.GOV.PL oraz infolinii 222 500 115. Zarówno strona, jak i infolinia służą temu, żeby obywatele mogli uzyskać prostą i zrozumiałą informację, jak załatwić najpopularniejsze sprawy w urzędzie.

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód, paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.

System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod 222 500 115, dowiedzą się, gdzie załatwić swoją sprawę. System działa na poziomie KPRM (infolinia centralna – 222 500 115), a także na poziomie resortowym (33 osobne numery w ministerstwach i urzędach wojewódzkich).

Ulotka informacyjna - Kopia

Obowiazek meldunkowy - KopiaOd 1 stycznia 2018 r. ma zniknąć w Polsce obowiązek meldunkowy. Obywatel sam zdecyduje, czy będzie chciał podać adres swojego pobytu. Będzie mógł to zgłosić osobiście w urzędzie gminy lub elektronicznie. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, przygotowywany jest projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, w którym przewiduje się zmianę przepisu wprowadzającego od 1 stycznia 2016 r. zniesienie obowiązku meldunkowego. Termin zniesienia tego obowiązku ma być przesunięty o dwa lata do 1 stycznia 2018 r.

Więcej informacji na stronie:  Serwis Samorządowy PAP  oraz na stronie:  Gazeta Prawna.pl

Zameldowanie na pobyt stały

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Można dokonać zameldowania na pobyt stały:
1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;
2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

Zameldowania na pobyt stały dokonuje się:

  • w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia pobytu stałego,
  • w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje. Pobierz wzór formularza ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM

Kto może dokonać czynności zameldowania

  • osoba dokonująca zameldowania – osobiście
  • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
  • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwaga: zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia.

Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia pobytu stałego, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony
  • do wglądu – dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
  • do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu

Miejsce i termin złożenia dokumentów
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenie pobytu stałego należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu stałego.

Termin i sposób załatwienia sprawy w organie
1. Niezwłocznie – w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego. Organ gminy wydaje takiej osobie z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
2. Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:

  • w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości (w szczególności w przypadku braku potwierdzenia na formularzu, przez osobę dysponująca tytułem prawnym do lokalu faktu przebywania osoby w lokalu);
  • w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.

Opłaty
Czynność zameldowania jest wolna od opłat. Opłaty nie pobiera się również za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.

Tryb odwoławczy
Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

 

12