Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi od dnia 1 stycznia 2023 r.:

Szanowni Państwo!

W dniu 7 listopada 2022 roku została podjęta Uchwała Rady Gminy Gruta nr XLI/276/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gruta.

W związku z powyższym informujemy, iż:

1) Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 30,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2) Ulga przy posiadaniu kompostownika wynosi 1,00 zł od osoby.

3) Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właścicielnieruchomości nie wypełnia obowiązku gromadzenia opadów komunalnych w sposób selektywny wynosi60,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

Taryfy opłat i ulgi ustawowe.

Załącznik Nr 5

do umowy Nr KD.7142.30.2021

z dnia 20 grudnia 2021 r.

 

 

TARYFA OPŁAT I ULGI USTAWOWE

  1. Cennik opłat za bilety jednorazowe

 

Obszar ważności
wg przebiegu danej linii
Bilety jednorazowe
Normalne w zł Ulgowe
100% 95% 93% 78% 49% 37%
Gmina Grudziądz

 

3,20 0,16 0,22 0,70 1,63 2,02
Obszar Gminy Grudziądz

 

1,00
Linia P2 – Grudziądz, Rapackiego/Intermarche

/Zielnowo

3,50 0,18 0,25 0,77 1,79 2,21
Obszar Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 1,70
Linia P11 –

Grudziądz, Rapackiego/Intermarche

/Gruta

3,80 0,19 0,27 0,84 1,94 2,39
Obszar Gminy Gruta

 

1,90
Linie Nr P13-15 5,00 0,25 0,35 1,10 2,55 3,15

 

  1. Ulgi ustawowe – bilety jednorazowe

 

Ulga Osoby uprawnione do ulgi
 

100%

Poseł
Senator
Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych)
Dziecko do lat 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)
 

95%

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo niezdolnej do samodzielnej egzystencji
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy
inwalidów
93% Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji
78% Niewidoma ofiara działań wojennych
Dziecko do lat 4 (osobne miejsce)
Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych)
Inwalida wojenny i wojskowy (I grupa)
Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
Żołnierz służby niezawodowej
Dzieci i młodzież do ukończenia 24. roku życia dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne
Studenci niepełnosprawni do ukończenia 26. roku życia
49% Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji
37% Dziecko w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Inwalida wojenny i wojskowy (grupa inna niż I)
Weteran Inwalida
Kombatant
Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
 

33%

Honorowy dawca krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19*

– zaświadczenie wydane przez regionalne centrum;

– Wojskowe Centrum;

– Centrum MSWiA

Uwaga: uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

Continue reading →

Załączniki