Rozbudowa i przebudowa Żłobka „Bąbelek” w Nicwałdzie.

Rusza kolejna inwestycja w Gminie Gruta, tym razem skierowana do najmłodszych oraz ich rodziców. W dniu dzisiejszym został ogłoszony przetarg na wykonawcę zadania – Rozbudowę i przebudowę Żłobka „Bąbelek” w Nicwałdzie. Zadanie sfinansowane będzie m.in z pozyskanego przez Wójta dofinansowania w ramach programu rządowego Maluch+. W ramach zadania zaprojektowano dobudowę nowego pomieszczenia, zakup wyposażenia dla podopiecznych żłobka oraz kompleksowy remont elewacji. W ten sposób będzie można zwiększyć możliwości żłobka o 10 nowych miejsc. W załączeniu przedstawiamy Państwu przygotowane przez projektanta wizualizacje planowanego zadania. Trzymajmy kciuki za pomyślność inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej Gołębiewko – Boguszewo

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie nowej nawierzchni. Polepszenie dojazdu dla pojazdów uprzywilejowanych tj. karetek, policji, staży pożarnej, służb porządkowych. Przebudowa tej drogi ma znaczący wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy dwóch sąsiadujących ze sobą gmin oraz ułatwi mieszkańcom bezpieczną komunikację.
 
Montaż finansowy:
koszt inwestycji: 1.005.390,25 zł
dofinansowanie z środków rządowych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 804.312,20 zł
środki Gminne: 201.078,05 zł

Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta

Informujemy, że w 2019 roku  zrealizowaliśmy zadanie „Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest – łącznie 63,66 ton. Płyty azbestowe odebrane zostały z 30 nieruchomości z terenu Gminy Gruta. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Gruta, Gmina Gruta etap III

Gmina Gruta w roku 2019 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w kwocie 37 324,28 zł na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych polegających na nasadzeniu materiału roślinnego drzew i krzewów.

W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako nasadzenia
4177 szt. materiałów roślinnych, tj. drzew i krzewów ozdobnych. Efekt rzeczowy
i ekologiczny został wykonany w zadowalającym stopniu.

Przechwytywanie

Przebudowa drogi gminnej Gołębiewko – Boguszewo

20191022_100349W dniu 22.10.2019 r. Wójt Gminy Gruta podpisał w Wykonawcą Przedsiębiorstwem  Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o.,  ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno  umowę na realizację zadania dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych  w wysokości 80 % kosztów wartości zadania na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej 040602_2 Gruta, obręb 0004 Gołębiewko, dz. nr 12 OBRĘB 0002 Boguszewo, dz. nr 209”

 

Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta

Zakończyliśmy prace budowlane przy inwestycji wodno-kanalizacyjnej!
Po niemal dwóch latach gmina Gruta kończy inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta”. Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Tekst: OK/ foto: zdjęcia wykonawcy zadania.

Ponad milion złotych na drogę w Gołębiewku! Kolejna droga gminna zostanie naprawiona!

Tym razem będzie to droga gminna nr 041412C Gołębiewko – Boguszewo. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych  gmina Gruta otrzyma 1 342 591,00 zł na przebudowę odcinka drogi. Stanowi to 80% kwoty zadania. Przebudowa
ma zostać zrealizowana w 2020 r. Wójt Gminy Gruta w dniu 17 września odebrał z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego voucher na drogę. O kolejnych etapach wyczekanej przez mieszkańców inwestycji drogowej będziemy Państwa informować na bieżąco.

Tekst: OK/foto: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno – Nicwałd od km 0+000 do km 1+425

1

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno – Nicwałd od km 0+000 do km 1+425

dof. : 629.449,00 zł

Cel: Poprawa bezpieczeństwa, utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą wojewódzką. Poprawa i podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych infrastruktury drogowej na odcinku 1,425 km poprzez przebudowę drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno – Nicwałd.

Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta

2

dof.:1.154.736,00 zł

Cel: Przebudowa infrastruktury służącej do zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wymaga przeprowadzenia szeregu zadań zmierzających do poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę wyeksploatowanych fragmentów sieci wodociągowej, zwiększenia dostępu do sieci kanalizacji poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zapewnienia zgodnego z normami oczyszczania ścieków, zmniejszenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych spowodowanego przez zrzut wód deszczowych bezpośrednio do zbiorników. Usprawnienie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta wpłynie na rozwój gospodarczy, a dostęp do infrastruktury technicznej, czyli do wody i kanalizacji znacząco poprawi jakość życia naszych mieszkańców.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże

poziom_kolor

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie Poddziałanie Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże

Dofinansowanie projektu z UE: 531.151,22 zł

Celami nadrzędnymi jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz obniżenie stopnia emisji CO2, poprzez zmniejszenie liczby osób korzystających z samochodów. Głównym celem projektu jest budowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Gruta. Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże na odcinku od 2+100 km do 3+403 km. W ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka rowerowa (o nawierzchni bitumicznej) o łącznej długości 1,303 km. Ścieżka rowerowa wybudowana w ramach niniejszego projektu, zostanie połączona z wybudowaną ścieżką rowerową w 2013 roku. Łącznie będą tworzyć drogę dla rowerów o długości 3 403,61 m. Przy projektowaniu rozwiązań technicznych uwzględniono wytyczne zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Przedmiotowy projekt jest również zgodny z Kierunkowymi zasadami przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową (dokument przyjęty stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 kwietnia 2016 r.). Inwestycja zlokalizowana jest na działkach 194/3 (działka wydzielona z działki nr 194/2), 157/1 obręb Okonin oraz 25/1, 44, 45/8, 45/12, 48, 50, 51, 63 obręb Mełno.

Gmina Gruta  pozyskała środki  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na  realizację  zadania: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże.

Uczestnicy ruchu  rowerowego, będą mogli korzystać  z nowego, bezpiecznego odcinka ścieżki o długości: 1,30 km.

Projekt o łączenie wartości:  725.868,51 zł,  dofinansowany jest ze środków UE w kwocie:  315.612,99 zł

LOGO

12