Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno – Nicwałd od km 0+000 do km 1+425

1

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno – Nicwałd od km 0+000 do km 1+425

dof. : 629.449,00 zł

Cel: Poprawa bezpieczeństwa, utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą wojewódzką. Poprawa i podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych infrastruktury drogowej na odcinku 1,425 km poprzez przebudowę drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno – Nicwałd.

Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta

2

dof.:1.154.736,00 zł

Cel: Przebudowa infrastruktury służącej do zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wymaga przeprowadzenia szeregu zadań zmierzających do poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę wyeksploatowanych fragmentów sieci wodociągowej, zwiększenia dostępu do sieci kanalizacji poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zapewnienia zgodnego z normami oczyszczania ścieków, zmniejszenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych spowodowanego przez zrzut wód deszczowych bezpośrednio do zbiorników. Usprawnienie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta wpłynie na rozwój gospodarczy, a dostęp do infrastruktury technicznej, czyli do wody i kanalizacji znacząco poprawi jakość życia naszych mieszkańców.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże

poziom_kolor

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie Poddziałanie Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże

Dofinansowanie projektu z UE: 531.151,22 zł

Celami nadrzędnymi jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz obniżenie stopnia emisji CO2, poprzez zmniejszenie liczby osób korzystających z samochodów. Głównym celem projektu jest budowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Gruta. Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże na odcinku od 2+100 km do 3+403 km. W ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka rowerowa (o nawierzchni bitumicznej) o łącznej długości 1,303 km. Ścieżka rowerowa wybudowana w ramach niniejszego projektu, zostanie połączona z wybudowaną ścieżką rowerową w 2013 roku. Łącznie będą tworzyć drogę dla rowerów o długości 3 403,61 m. Przy projektowaniu rozwiązań technicznych uwzględniono wytyczne zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Przedmiotowy projekt jest również zgodny z Kierunkowymi zasadami przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową (dokument przyjęty stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 kwietnia 2016 r.). Inwestycja zlokalizowana jest na działkach 194/3 (działka wydzielona z działki nr 194/2), 157/1 obręb Okonin oraz 25/1, 44, 45/8, 45/12, 48, 50, 51, 63 obręb Mełno.

Gmina Gruta  pozyskała środki  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na  realizację  zadania: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże.

Uczestnicy ruchu  rowerowego, będą mogli korzystać  z nowego, bezpiecznego odcinka ścieżki o długości: 1,30 km.

Projekt o łączenie wartości:  725.868,51 zł,  dofinansowany jest ze środków UE w kwocie:  315.612,99 zł

LOGO

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

1

 

Cel:

Przedmiotowy projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Gruta: Urząd Gminy Gruta, Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie, Świetlica wiejska w Plemiętach. Głównym problemem projektu jest niski standard cieplny, estetyka i funkcjonalność budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gruta (przede wszystkim budynków objętych projektem). Istniejący stan budynków wiąże się ze znaczną energochłonnością, a tym samym zwiększonymi kosztami ponoszonymi na ogrzewanie i eksploatację przedmiotowych budynków. Dzięki wykonaniu prac termomodernizacyjnych zostanie osiągnięte zmniejszenie strat ciepła budynków użyteczności publicznej objętych projektem i tym samym zmniejszenie ilości paliwa zużywanego do ich ogrzania. Zatem poprawie ulegnie efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej. Głównym celem projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Gruta. Wdrożenie działań termomodernizacyjnych zaplanowanych w ramach projektu niewątpliwie przyczyni się do zniwelowania wielu problemów, z jakimi boryka się obecnie Gmina Gruta. Podejmowane działania będą miały na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie kosztów ich utrzymania, wzrost efektywności świadczonych w nich usług, a także ochronę środowiska poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery oraz ograniczenie ilości zużywanych materiałów opałowych. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 41/5 i 41/8 obręb Gruta, Gmina Gruta oraz 134/2 i 82 obręb Plemięta, Gmina Gruta.

Pozyskaliśmy dotację na kolejną drogę!

1prow_umowy-73_1553775707_optimizedMiło Nam poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski wraz z Skarbnik Gminy Gruta Haliną Saucha podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno – Nicwałd. Przebudowany zostanie niemal 1,5 km drogi. Wartość inwestycji to 990 706,76 zł z czego otrzymana kwota pomocy wynosi 629 449,00 zł! Zadanie odbywa się w ramach operacji typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
O kolejnych etapach realizacji inwestycji będziemy informować za pośrednictwem profilu na FB, strony internetowej www.gruta.pl oraz “Głosu Gruty”.

Tekst: OK, foto: K-P UW

ZAINWESTUJ NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

PSSE_PSI_logoRok 2018 był przełomowy dla przedsiębiorców.  Objęcie całego obszaru inwestycyjnego w Polsce możliwością korzystania z preferencyjnych warunków w postaci zwolnienia z podatku dochodowego ma wpłynąć na podniesienie jakości nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są jednym z elementów budowania przewag konkurencyjnych Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki rozszerzeniu na cały kraj ewentualności uzyskania pomocy publicznej zwiększy się również potencjał mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie będą musiały przenosić swoich zakładów na tereny obecnie objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Nowe zasady wyeliminują także konieczność stosowania długiej i obciążającej przedsiębiorcę procedury rozszerzenia granic specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli teren inwestycyjny znajdował się poza jej granicami. Warunkiem korzystania z pomocy publicznej jest uzyskanie decyzji o wsparciu na podstawie kryteriów jakościowych (zrównoważonego rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego) oraz ilościowych (minimalnych kosztów nowej inwestycji).

Więcej na temat pomocy publicznej udzielanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną: 

KLIKNIJ TUTAJ

Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo- Gruta do drogi powiatowej nr 1383C, długość 1,856 km.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja: Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo – Gruta do drogi powiatowej nr 1383C, długość 1,856 km.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Dofinansowanie projektu z Urzędu Marszałkowskiego  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie: 419 592,00 zł tj., 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Całość inwestycji opiewa na 659.426,37 zł.

Operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach podziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku zrealizowanej operacji osiągnięto cel – poprawę bezpieczeństwa, utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi oraz gminnymi z powiatową. Przebudowany odcinek posiada długość 1856 m.

Informacja o inwestycjach

Inwestycje zrealizowane w 2016 roku

Przebudowa drogi gminnej Boguszewo – Stara Ruda. Na realizacje zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w wysokości 62.510,00zł

Przebudowa drogi gminnej Plemięta – Stary Folwark. Wykonano remont nawierzchni na odcinku 0,850 km.

Przebudowa drogi gminnej w Orlu. Dokończono przebudowę drogi gminnej nr 41402C Orle – Dąbrówka Królewska od km 0+800 do km1+000.

Infrastruktura wodno – ściekowa. Zadanie obejmowało montaż dwóch strumienic na oczyszczalni ścieków w Mełnie oraz wykonanie spinki wodociągowej Plemięta-Mełno, która umożliwia dostarczanie wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Plemiętach do Mełna.

Zakup wiat przystankowych. Zostało zakupionych 6 wiat przystankowych, które będą zamontowane w I kwartale 2017 r.

Zakup lamp ulicznych. Zostały zakupione 3 lampy, których montaż wykonany zostanie w 2017 roku.

Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Nicwałdzie.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej tj. Urząd Gminy Gruta, Biblioteka w Grucie i świetlica wiejska w Plemiętach. Posiadanie dokumentacji projektowej jest konieczne, aby można było ubiega się o dofinansowanie na przeprowadzenie termomodernizacji w/w budynków.

Remont świetlicy wiejskiej w Słupie

Zakup i montaż zewnętrznego sprzętu sportowego. W ramach zadania zostały zamontowane siłownie zewnętrzne w Nicwałdzie, Mełnie Cukrowni, Mełnie ZZD.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Na zrealizowanie zadania otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości 51.137,11zł i unieszkodliwiono 109 ton azbestu znajdującego się na posesjach mieszkańców gminy.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument został sporządzony przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego.

Inwestycje zaplanowane do zrealizowania w 2017 roku

Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo- Gruta do drogi powiatowej nr 1383C, długość 1,856 km. Dofinansowanie projektu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie: 505 616,00 zł tj., 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Przebudowa drogi gminnej Wiktorowo – Skarszewy. Inwestycja zostanie wykonana po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Gminą Grudziądz, ponieważ dłuższy odcinek drogi wymagającej remontu zlokalizowany jest na jej terenie.

Zagospodarowanie terenów zieleni Gminy Gruta. W ramach zadania zostaną posadzone drzewa i krzewy na gruntach gminnych. Na wykonanie nasadzeń otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 10.000,00zł.

Rewitalizacja parku dworskiego w Grucie. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych w zadrzewieniu i wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów i bylin. Na przeprowadzenie prac otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 40.000,00zł.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie po otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Do Urzędu Gminy wpłynęło 27 zgłoszeń mieszkańców którzy w roku 2017 chcą usuną azbest ze swoich nieruchomości.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Na terenie oczyszczalni ścieków w Mełnie powstanie punkt do którego wszyscy mieszkańcy Gminy będą mogli dostarczyć tzw. odpady problemowe (wielkogabarytowe, rozbiórkowe, elekt osprzęt itp.)

Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół w Grucie. Dotychczasowa gruntowa nawierzchnia zostanie zastąpiona kostką brukową.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć w ramach rewitalizacji. Przygotowana zostanie dokumentacja dzięki której będzie można wnioskować o dofinansowanie inwestycji wskazanych do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji tj. przebudowa świetlicy wiejskiej i części wspólnych pałacu w Jasiewie i Kitnowie, przebudowa remizy OSP w Dąbrówce Król., przebudowa drogi gminnej w Jasiewie, przebudowa drogi gminnej z Mełna ZZD do Kitnowa.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 41429 Gruta – Annowo, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1384. Mając przygotowaną dokumentację będzie można wnioskować o dofinansowanie zadania w ramach ogłaszanych konkursów dotyczących poprawy infrastruktury drogowej.

Jednocześnie prowadzimy działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.