KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY

       W związku z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 r. poz. 2519 poźn. zm.)

        Informujemy Państwa, iż rozpoczynamy kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Podczas kontroli, właściciele nieruchomości, będą zobowiązani do:

  • udokumentowania usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych(szamba) lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie umowy
  • dowodu uiszczania opłat za dokonaną usługę.

     Umowa powinna być zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z przewoźnikiem posiadającym pozwolenie do wywozu nieczystości ciekłych z terenu gminy Gruta.

            Wykaz podmiotów uprawionych do wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gruta:

 

       W związku z powyższym właścicieli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z posesji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (dot. właścicieli nieruchomości, którzy do tej pory nie podpisali umowy na wywóz nieczystości ciekłych). Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy oraz potwierdzeń wywozu nieczystości., właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

     Ponadto prosimy o wypełnienie formularza dotyczącego informacji  posiadania zbiornika (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz złożenia dokumentu w Biurze Obsługi Interesanta ( parter)

     Formularz dostępny pod artykułem w formie załącznika w wersji edytowalnej (MS WORD).

        Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Gruta, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy (szamba) zobowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności zbiornika dostosowanego do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, nie dopuszczając przy tym do przepełniania się zbiornika i gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

    Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Gruta, wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania przepisów odrębnych, zobowiązani są do pozbywania się osadów z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku, nie dopuszczając przy tym do przepełniania się zbiornika i gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

 

ABC segregacji odpadów – przypomnienie :)

ABC segregacji odpadów

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać.

Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem.

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych.

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi. Odpady komunalne, które nie mieszczą się do odpowiednich pojemników ustawionych przy nieruchomości należy dostarczyć do PSZOK.

Przed przyjazdem z odpadami do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mełnie należy:

  1. Wstępnie posegregować odpady wg poniższych wskazówek umieszczonych w tabeli.
  2. Należy ze sobą zabrać dowód tożsamości i potwierdzenie ostatniej wpłaty opłaty śmieciowej.
  3. Przed przystąpieniem do czynności na terenie PSZOK należy zapoznać się z regulaminem PSZOK.

 

Wskazówki segregacji odpadów na potrzeby PSZOK w Mełnie

Segregacja wstępna Uwagi, segregacja dokładna
Papier i tektura papier i tektura bez zatłuszczeń i nadmiernie zabrudzone
szkło oprócz szkła hartowanego, zbrojonego, kryształu i luster
Tworzywa sztuczne i metalowe, opakowania wielomateriałowe 1. tworzywa sztuczne, 

2. metale

3. opakowania wielomateriałowe

Styropian opakowaniowy i wełna mineralna styropian (czysty bez kleju oraz wełna budowlana z grupy kodów 17)
Odpady komunalne, kuchenne i opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone 1. odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki i resztki jedzenia. 

2. odpady zielone (odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych,

Meble i inne odpady wielkogabarytowe kompletne
Odzież i tekstylia bez znacznych zabrudzeń
Zużyte opony zużyte opony z prywatnych samochodów osobowych.
Odpady budowlane i rozbiórkowe 

Odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny a pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.

odpady budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem odrębnego wydzielania gruzu, tworzyw sztucznych, styropianu, odpadów niebezpiecznych itp.
Drewno 1. w tym stolarka okienna i drzwiowa 

2. drewno impregnowane

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1.  kompletny zużyty sprzęt elektroniczny 

2.  kompletny zużyty sprzęt elektryczny

Zużyte baterie i akumulatory 1. zużyte baterie 

2. zużyte akumulatory

Jarzeniówki lampy fluorescencyjne

Wykaz miejsc na terenie gminy Gruta (oprócz PSZOK), w których prowadzona jest zbiórka niektórych odpadów komunalnych:

  1. Przeterminowane leki: Apteka Jana Pawła II, Mełno 58, 86-330 Mełno.
  2. Odzież i tekstylia. Pojemniki ustawione na terenie gminy Gruta:

– przy torach kolejowych w miejscowości Mełno Cukrownia;

– na terenie parkingu przykościelnego w miejscowości Okonin;

– na terenie parkingu przykościelnego w miejscowości Gruta;

– przed budynkiem Urzędu Gminy Gruta.

  1. Plastikowe nakrętki- pojemniki akcji dobroczynnej:

– pojemnik przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Grucie;

– pojemnik przy Szkole Podstawowej w Plemiętach;

– pojemnik przy Szkole Podstawowej w Boguszewie;

– pojemnik przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie;

– pojemnik przy Szkole Podstawowej w Słupie ;

– pojemnik przy Sklepie spożywczo – przemysłowym “Wisionka” w Okoninie.

  1. Odpady folii i sznurka , powstających w gospodarstwach domowych:

Odpady folii i sznurka powstających w gospodarstwach domowych odbieranie są raz do roku po otrzymaniu przez gminę środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wyborze wykonawcy.

12