Informacja dot. azbestu

Informujemy, że zakończyła się realizacja zadania „Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest – łącznie 43,771 ton.

Płyty azbestowe odebrane zostały z 22 nieruchomości z terenu Gminy Gruta. Przedsięwzięcie w 70% dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja dot. azbestu

Informacja !!!

Wójt Gminy Gruta informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez gminę dotacji na utylizację azbestu w 2017 roku. Dotacja udzielana jest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Dofinasowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiorów w/w wyrobów. Po zebraniu wniosków gmina opracowuje wniosek zbiorowy do WFOŚiGW o dzielenie dotacji oraz wyłania firmę demontującą i utylizującą odpady. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach czerwiec – październik 2017 roku.

Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Gruta, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017.

Informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą realizowane.

Wzory wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy Gruta, pok. nr 6 i Biuro Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej www.gruta.pl

Załączniki

Informacja o realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta” oraz o otrzymanym dofinansowaniu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta” oraz o otrzymanym dofinansowaniu

W okresie od 09.06.2016 roku do 31.10.2016 roku na terenie Gminy Gruta firma
MG ECO INVEST, Lisewo 39, 87-400 Golub-Dobrzyń, wykonała prace polegające na:

  • demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu w ilości 54,97 Mg
  • transporcie i unieszkodliwieniu azbestu w ilości 54,54 Mg.

Na powyższe zadanie Gmina Gruta otrzymała dofinansowanie w wysokości 51.137,11 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 11/100) pochodzące w 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z 50% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.