Informacja dot. azbestu


Informacja !!!

Wójt Gminy Gruta informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez gminę dotacji na utylizację azbestu w 2017 roku. Dotacja udzielana jest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Dofinasowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiorów w/w wyrobów. Po zebraniu wniosków gmina opracowuje wniosek zbiorowy do WFOŚiGW o dzielenie dotacji oraz wyłania firmę demontującą i utylizującą odpady. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach czerwiec – październik 2017 roku.

Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Gruta, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017.

Informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą realizowane.

Wzory wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy Gruta, pok. nr 6 i Biuro Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej www.gruta.pl

Załączniki