Prześwietlenie koron drzew

23 listopada w Mełnie pojawiła się brygada Jacka Wiśniewskiego z Torunia i zajęła się przycinką przydrożnych drzew (fachowo nazywa się to prześwietleniem koron). Dokładnie tydzień później toruńscy fachowcy i właściciel podnośnika Stanisław Gardian z Grudziądza opuścili teren Mełna i Gruty i rozpoczęli porządki z drzewami na odcinku Gruta-Jasiewo. Zgodnie z zaleceniem szefostwa Zarządu Dróg Wojewódzkich przycinka wykonywana jest od Radzynia Chełmińskiego do Łasina. Prace te są nieodzowne, gdyż wiele drzew (konary) stanowi zagrożenie dla ludzi i pojazdów. Nad całą operacją czuwa drogomistrz z Rejonu Dróg Publicznych w Wąbrzeźnie.

Od fachowców dowiedzieliśmy się, że część uporządkowanych przez nich drzew będzie niestety musiała być wycięta, ponieważ są spróchniałe.

RAS

XIX Sesji Rady Gminy

29 listopada 2016 roku odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Gruta. Obrady prowadził przewodniczący Piotr Szynkowski. Na Sesji obecna była wójt Halina Kowalkowska.

Radni podjęli następujące uchwały:

1) Nr XIX/132/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2016.

2) Nr XIX/133/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2016-2030.

3) Nr XIX/134/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

4) Nr XIX/135/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5) Nr XIX/136/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta na okres od. 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

6) Nr XIX/137/16 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Gruta.

7) Nr XIX/138/16 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

8) Nr XIX/139/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta.

9) Nr XIX/140/16 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

10) Nr XIX/141/16 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pokrzywno, oznaczonej jako działka nr 52/39 o pow. 0,0351 ha, zapisanej w KW nr TO1U/00048974/7.

11) Nr XIX/142/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pokrzywno, oznaczonej jako działka nr 52/39 o pow. 0,0351 ha, zapisanej w KW nr TO1U/00057461/4.

  M.W.

NOWE WŁADZE ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP

szhaniastraz26 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie odbył się IV Zjazd  Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grudziądzu. Wzięli w nim udział delegaci z oddziałów gminnych powiatu grudziądzkiego oraz przedstawiciele władz samorządowych (wśród nich wójt Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta) oraz zaproszeni goście.

szhaniastraz1Podczas zjazdu delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi oraz komisji rewizyjnej.

Wybrano nowe władze na nową, pięcioletnią kadencję oraz delegatów na zjazd wojewódzki.

W skład nowego Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Grudziądzu weszły następujące osoby: prezesem został druh Sławomir Chyła, wiceprezesami druh Kazimierz Rusoń i starosta grudziądzki Edmund Korgol. Funkcję sekretarza powierzono druhnie Hannie Szumotalskiej, natomiast skarbnikiem został druh Paweł Hinz.

Członkowie Zarządu: Komendant Miejski PSP w Grudziądzu Robert Gutowski, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grudziądzu Andrzej Rodziewicz i Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grudziądz Marek Murawski.

Na zjeździe obecny był wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu druh Janusz Gerke oraz kapelan strażaków ks. Wojciech Zawacki.

(r)