Taryfy opłat i ulgi ustawowe.


Załącznik Nr 5

do umowy Nr KD.7142.30.2021

z dnia 20 grudnia 2021 r.

 

 

TARYFA OPŁAT I ULGI USTAWOWE

  1. Cennik opłat za bilety jednorazowe

 

Obszar ważności
wg przebiegu danej linii
Bilety jednorazowe
Normalne w zł Ulgowe
100% 95% 93% 78% 49% 37%
Gmina Grudziądz

 

3,20 0,16 0,22 0,70 1,63 2,02
Obszar Gminy Grudziądz

 

1,00
Linia P2 – Grudziądz, Rapackiego/Intermarche

/Zielnowo

3,50 0,18 0,25 0,77 1,79 2,21
Obszar Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 1,70
Linia P11 –

Grudziądz, Rapackiego/Intermarche

/Gruta

3,80 0,19 0,27 0,84 1,94 2,39
Obszar Gminy Gruta

 

1,90
Linie Nr P13-15 5,00 0,25 0,35 1,10 2,55 3,15

 

  1. Ulgi ustawowe – bilety jednorazowe

 

Ulga Osoby uprawnione do ulgi
 

100%

Poseł
Senator
Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych)
Dziecko do lat 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)
 

95%

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo niezdolnej do samodzielnej egzystencji
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy
inwalidów
93% Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji
78% Niewidoma ofiara działań wojennych
Dziecko do lat 4 (osobne miejsce)
Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych)
Inwalida wojenny i wojskowy (I grupa)
Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
Żołnierz służby niezawodowej
Dzieci i młodzież do ukończenia 24. roku życia dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne
Studenci niepełnosprawni do ukończenia 26. roku życia
49% Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji
37% Dziecko w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Inwalida wojenny i wojskowy (grupa inna niż I)
Weteran Inwalida
Kombatant
Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
 

33%

Honorowy dawca krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19*

– zaświadczenie wydane przez regionalne centrum;

– Wojskowe Centrum;

– Centrum MSWiA

Uwaga: uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

*uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do miejsca nauki, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjnego, domu pomocy społecznej, poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

  1. Cennik opłat za bilety miesięczne na linię*

 

Obszar ważności
wg przebiegu danej linii
Bilety miesięczne
Normalne

w zł.

Ulgowe
93% 78% 51% 49% 37% 33%
Gmina Grudziądz

 

78,00 5,50 17,16 38,22 39,78 49,19 52,26
Linia P2 – Grudziądz, Rapackiego/Intermarche

/Zielnowo

 

108,00 7,56 23,76 52,92 55,08 68,04 72,36
Linia P11 –

Grudziądz, Rapackiego/Intermarche

/Gruta

 

138,00 9,66 30,36 67,62 70,38 86,94 92,46
Linia Nr P13 – P15 390,00 27,30 85,80 191,10 198,90 245,70  

261,30

 

*Osoby, które zakupią bilet miesięczny mogą podróżować wszystkimi liniami gminnymi w obrębie miasta lub gmin na, którą został zakupiony bilet miesięczny.

 

  1. Ulgi ustawowe – bilety miesięczne
Ulga Opis Ulgi Osoby uprawnione do ulgi
93% Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji Osoby niewidome będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
78% Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:
(dziecko lub młodzież dotknięta inwalidztwem do 24. roku życia oraz studentów do ukończenia 26. roku życia):
– przedszkola
– szkoły
– szkoły wyższej
– placówki opiekuńczo-wychowawczej
– placówki oświatowo-wychowawczej
– specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
– specjalnego ośrodka wychowawczego
– ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
– ośrodka rehabilitacyjno–wychowawczego,
– domu pomocy społecznej,
– ośrodka wsparcia,
– zakładu opieki zdrowotnej,
– poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– poradni specjalistycznej,
– turnusu rehabilitacyjnego,
i z powrotem
Dziecko niepełnosprawne
51%
Studenci do ukończenia 26. roku życia; osoby które ukończyły studia pierwszego stopnia do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

Doktorant do ukończenia 35. roku życia

Student

Doktorant

49% Dzieci i młodzież w okresie rozpoczęcia odbywania   obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
Uczeń
37% Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji Niewidomy
33% Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych; nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Nauczyciele akademiccy

 

Nauczyciele

 

 

  1. Ustala się następujące opłaty dodatkowe:

 

 

Lp. Opłata dodatkowa z tytułu Wysokość opłaty
1 za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu 160,00
 

2

za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 128,00
 

3

zwierzęta lub rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu 64,00
 

4

rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków 64,00
 

5

za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 480,00

 

 

Załącznik Nr 5

do umowy Nr KD.7142.30.2021

z dnia 20 grudnia 2021 r.

 

 

TARYFA OPŁAT I ULGI USTAWOWE

  1. Cennik opłat za bilety jednorazowe

 

Obszar ważności
wg przebiegu danej linii
Bilety jednorazowe
Normalne w zł Ulgowe
100% 95% 93% 78% 49% 37%
Gmina Grudziądz

 

3,20 0,16 0,22 0,70 1,63 2,02
Obszar Gminy Grudziądz

 

1,00
Linia P2 – Grudziądz, Rapackiego/Intermarche

/Zielnowo

3,50 0,18 0,25 0,77 1,79 2,21
Obszar Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 1,70
Linia P11 –

Grudziądz, Rapackiego/Intermarche

/Gruta

3,80 0,19 0,27 0,84 1,94 2,39
Obszar Gminy Gruta

 

1,90
Linie Nr P13-15 5,00 0,25 0,35 1,10 2,55 3,15

 

  1. Ulgi ustawowe – bilety jednorazowe

 

Ulga Osoby uprawnione do ulgi
 

100%

Poseł
Senator
Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych)
Dziecko do lat 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)
 

95%

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo niezdolnej do samodzielnej egzystencji
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy
inwalidów
93% Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji
78% Niewidoma ofiara działań wojennych
Dziecko do lat 4 (osobne miejsce)
Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych)
Inwalida wojenny i wojskowy (I grupa)
Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
Żołnierz służby niezawodowej
Dzieci i młodzież do ukończenia 24. roku życia dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne
Studenci niepełnosprawni do ukończenia 26. roku życia
49% Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji
37% Dziecko w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Inwalida wojenny i wojskowy (grupa inna niż I)
Weteran Inwalida
Kombatant
Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
 

33%

Honorowy dawca krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19*

– zaświadczenie wydane przez regionalne centrum;

– Wojskowe Centrum;

– Centrum MSWiA

Uwaga: uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

 

*uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do miejsca nauki, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjnego, domu pomocy społecznej, poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

  1. Cennik opłat za bilety miesięczne na linię*

 

Obszar ważności
wg przebiegu danej linii
Bilety miesięczne
Normalne

w zł.

Ulgowe
93% 78% 51% 49% 37% 33%
Gmina Grudziądz

 

78,00 5,50 17,16 38,22 39,78 49,19 52,26
Linia P2 – Grudziądz, Rapackiego/Intermarche

/Zielnowo

 

108,00 7,56 23,76 52,92 55,08 68,04 72,36
Linia P11 –

Grudziądz, Rapackiego/Intermarche

/Gruta

 

138,00 9,66 30,36 67,62 70,38 86,94 92,46
Linia Nr P13 – P15 390,00 27,30 85,80 191,10 198,90 245,70  

261,30

 

*Osoby, które zakupią bilet miesięczny mogą podróżować wszystkimi liniami gminnymi w obrębie miasta lub gmin na, którą został zakupiony bilet miesięczny.

 

  1. Ulgi ustawowe – bilety miesięczne
Ulga Opis Ulgi Osoby uprawnione do ulgi
93% Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji Osoby niewidome będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
78% Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:
(dziecko lub młodzież dotknięta inwalidztwem do 24. roku życia oraz studentów do ukończenia 26. roku życia):
– przedszkola
– szkoły
– szkoły wyższej
– placówki opiekuńczo-wychowawczej
– placówki oświatowo-wychowawczej
– specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
– specjalnego ośrodka wychowawczego
– ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
– ośrodka rehabilitacyjno–wychowawczego,
– domu pomocy społecznej,
– ośrodka wsparcia,
– zakładu opieki zdrowotnej,
– poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– poradni specjalistycznej,
– turnusu rehabilitacyjnego,
i z powrotem
Dziecko niepełnosprawne
51%
Studenci do ukończenia 26. roku życia; osoby które ukończyły studia pierwszego stopnia do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

Doktorant do ukończenia 35. roku życia

Student

Doktorant

49% Dzieci i młodzież w okresie rozpoczęcia odbywania   obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
Uczeń
37% Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji Niewidomy
33% Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych; nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Nauczyciele akademiccy

 

Nauczyciele

 

 

  1. Ustala się następujące opłaty dodatkowe:

 

 

Lp. Opłata dodatkowa z tytułu Wysokość opłaty
1 za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu 160,00
 

2

za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 128,00
 

3

zwierzęta lub rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu 64,00
 

4

rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków 64,00
 

5

za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 480,00

 

 

 

Załączniki