Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi od dnia 1 stycznia 2023 r.:


Szanowni Państwo!

W dniu 7 listopada 2022 roku została podjęta Uchwała Rady Gminy Gruta nr XLI/276/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gruta.

W związku z powyższym informujemy, iż:

1) Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 30,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2) Ulga przy posiadaniu kompostownika wynosi 1,00 zł od osoby.

3) Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właścicielnieruchomości nie wypełnia obowiązku gromadzenia opadów komunalnych w sposób selektywny wynosi60,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.