KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

KOMUNIKAT   DLA   ROLNIKÓW

poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych

Możliwa jest pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Wnioski należy składać do 5 grudnia 2016r. w Biurze Powiatowym ARiMR.

Rolnikowi będzie udzielona pomoc, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% na powierzchni nie mniejszej niż 70% tych upraw lub szkody powstałej w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych na powierzchni co najmniej 50%. i mniej niż 70% uprawy.

Pomoc rolnikowi będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika Biura Powiatowego ARiMR na wniosek rolnika, złożony na specjalnym formularzu w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r.

Stawka pomocy będzie wynosiła 400 zł/1 ha powierzchni upraw rolnych zniszczonych przez klęski żywiołowe jak: susza, gradobicie, huragan, deszcz nawalny. Dotyczy to także ujemnych skutków przezimowania roślin. Jednak w przypadku, gdy zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze złożonych wniosków przekroczy kwotę 100 mln zł, do wyliczenia wysokości pomocy stosowany będzie współczynnik korygujący, który stanowić będzie iloraz kwoty 100 mln zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków – zaznacza ministerstwo.

Szczegóły patrz na linku: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-uruchomi-pomoc-z-budzetu-krajowego-dla-rolnikow-ktorzy-w-2016-roku-poniesli-wysokie-strat.html

Wytworzył WZRKiOR w Bydgoszczy

Załączniki

Pomniki Naszej Małej Ojczyzny

Zakończyła się renowacja pomnika ofiar zamordowanych we wrześniu 1939 r., a spoczywających na Cmentarzu Parafialnym w Grucie. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 15 października 2016 roku.

Komitet, który zajmował się odnowieniem uzyskał właśnie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji informację, że wszystkie kwestie związane ze zbiórką pieniędzy i ich rozliczeniem są prawidłowe.

piwek

Inicjatorzy tego pomysłu postanowili kontynuować działalność i powołali do życia społeczny Komitet, który zajmie się rewitalizacją pomnika kapitana pilota Floriana Laskowskiego, bohatera z września 1939 r.

Patronat nad nową inicjatywą objęli: Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta, ksiądz proboszcz Henryk Szczodrowski oraz Krzysztof Ficek, dyrektor Zespołu Szkół w Grucie, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa nosząca imię pilota.

Założyciele Komitetu zachęcają do współpracy wszystkich mieszkańców naszej gminy i proszą o wypożyczenie wszelkich posiadanych materiałów (artykułów z gazet, zdjęć, wspomnień w formie spisanej, itp.) związanych z losem kapitana F. Laskowsiego oraz jego mogiły.

Deklarujący współpracę powinni skontaktować się z ks. Kamilem Pańkowcem, Waldemarem Kurkowskim i Tomaszem Piwowarskim.

  (r)

Prześwietlenie koron drzew

23 listopada w Mełnie pojawiła się brygada Jacka Wiśniewskiego z Torunia i zajęła się przycinką przydrożnych drzew (fachowo nazywa się to prześwietleniem koron). Dokładnie tydzień później toruńscy fachowcy i właściciel podnośnika Stanisław Gardian z Grudziądza opuścili teren Mełna i Gruty i rozpoczęli porządki z drzewami na odcinku Gruta-Jasiewo. Zgodnie z zaleceniem szefostwa Zarządu Dróg Wojewódzkich przycinka wykonywana jest od Radzynia Chełmińskiego do Łasina. Prace te są nieodzowne, gdyż wiele drzew (konary) stanowi zagrożenie dla ludzi i pojazdów. Nad całą operacją czuwa drogomistrz z Rejonu Dróg Publicznych w Wąbrzeźnie.

Od fachowców dowiedzieliśmy się, że część uporządkowanych przez nich drzew będzie niestety musiała być wycięta, ponieważ są spróchniałe.

RAS

XIX Sesji Rady Gminy

29 listopada 2016 roku odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Gruta. Obrady prowadził przewodniczący Piotr Szynkowski. Na Sesji obecna była wójt Halina Kowalkowska.

Radni podjęli następujące uchwały:

1) Nr XIX/132/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2016.

2) Nr XIX/133/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2016-2030.

3) Nr XIX/134/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

4) Nr XIX/135/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5) Nr XIX/136/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta na okres od. 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

6) Nr XIX/137/16 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Gruta.

7) Nr XIX/138/16 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

8) Nr XIX/139/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta.

9) Nr XIX/140/16 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

10) Nr XIX/141/16 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pokrzywno, oznaczonej jako działka nr 52/39 o pow. 0,0351 ha, zapisanej w KW nr TO1U/00048974/7.

11) Nr XIX/142/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pokrzywno, oznaczonej jako działka nr 52/39 o pow. 0,0351 ha, zapisanej w KW nr TO1U/00057461/4.

  M.W.