Zarządzanie Kryzysowe w Gminie


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Urząd Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno

Pracownik do kontaktu: Dariusz Skupiński
Telefon w godzinach pracy: 56 46 831 21 / 570 410 430
e-mail: gruta@gruta.pl , d.skupinski@gruta.pl

Zakres przekazywania informacji dotyczy w szczególności:
1. poważnych awarii instalacji komunalnych,
2. utrudnień w ruchu drogowym,
3. katastrof komunikacyjnych,
4. przewozu substancji niebezpiecznych,
5. zagrożeń pożarowych,
6. skażeń chemicznych i katastrof ekologicznych,
7. zagrożeń epidemiologicznych,
8. epidemii chorób ludzi,
9. epizoocji chorób zwierzęcych,
10. klęsk żywiołowych,
11. występowania niewypałów i niewybuchów,
12. zbiorowego naruszania ładu i porządku publicznego,
13. niepokojów i protestów społecznych,
14. imprez masowych stwarzających potencjalne zagrożenia porządku publicznego,
15. przestępstw przeciwko organom administracji publicznej,
16. awarii telekomunikacyjnych,
17. skażeń radiacyjnych,
18. aktów terroru kryminalnego,
19. nielegalnej migracji ludności,
20. innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Gruta.

TELEFONY ALARMOWE
112 – Telefon Ratunkowy
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
994 – Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 – Pogotowie Ciepłownicze
992 – Pogotowie Gazowe
991 – Pogotowie Energetyczne