Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert) – Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Nicwałd, Nazwa zadania: Wigilia dla mieszkańców.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert) – Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Nicwałd, Nazwa zadania: Wigilia dla mieszkańców.

Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023″.

Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023″.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa zadania: Wyjazd Integracyjno-krajoznawczy dla Mieszkańców Gminy Gruta “Uroki Ziemi Chełmińskiej”.