Kolejna świetlica wiejska już wkrótce…

W dniu 3 marca 2021 roku podpisano umowę na remont i adaptację pozostałych pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Dąbrówce Królewskiej. Zgodnie z założeniami rewitalizacji powstanie tam świetlica wiejska. Przetarg na remont wygrała firma REM-BUD z Grudziądza. Zadanie zostało dofinansowane w 85% ze środków europejskich. Rozpoczęcie prac budowlanych już w przyszłym tygodniu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

logo„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.:

„Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie”

w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 407.605,79 zł

Kwota dofinansowania: 259.359,00 zł

Środki na realizację operacji pozyskano za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania

„Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

 

„Wypięknieją świetlice wiejskie”

dasdW odpowiedzi na złożony przez Wójta Gminy Gruta wniosek o dofinansowanie zadania pn.: ,,Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem – świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie”   dnia 27 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego  w Toruniu  Wójt Halina Kowalkowska wraz ze Skarbnikiem Haliną Saucha podpisały umowę, w ramach której Gmina Gruta otrzyma środki na realizację ww. operacji. Zadanie jest dofinansowane  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jego wartość to 407605,79 zł, natomiast  dofinansowanie  wyniesie  259359,00 zł,  w ramach  tych środków zostaną wykonane najpilniejsze  prace  w sześciu świetlicach wiejskich. Środki na realizację przedsięwzięcia Gmina Gruta pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w ramach realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR).

 

 

loga

Informacja o inwestycjach

Inwestycje zrealizowane w 2016 roku

Przebudowa drogi gminnej Boguszewo – Stara Ruda. Na realizacje zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w wysokości 62.510,00zł

Przebudowa drogi gminnej Plemięta – Stary Folwark. Wykonano remont nawierzchni na odcinku 0,850 km.

Przebudowa drogi gminnej w Orlu. Dokończono przebudowę drogi gminnej nr 41402C Orle – Dąbrówka Królewska od km 0+800 do km1+000.

Infrastruktura wodno – ściekowa. Zadanie obejmowało montaż dwóch strumienic na oczyszczalni ścieków w Mełnie oraz wykonanie spinki wodociągowej Plemięta-Mełno, która umożliwia dostarczanie wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Plemiętach do Mełna.

Zakup wiat przystankowych. Zostało zakupionych 6 wiat przystankowych, które będą zamontowane w I kwartale 2017 r.

Zakup lamp ulicznych. Zostały zakupione 3 lampy, których montaż wykonany zostanie w 2017 roku.

Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Nicwałdzie.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej tj. Urząd Gminy Gruta, Biblioteka w Grucie i świetlica wiejska w Plemiętach. Posiadanie dokumentacji projektowej jest konieczne, aby można było ubiega się o dofinansowanie na przeprowadzenie termomodernizacji w/w budynków.

Remont świetlicy wiejskiej w Słupie

Zakup i montaż zewnętrznego sprzętu sportowego. W ramach zadania zostały zamontowane siłownie zewnętrzne w Nicwałdzie, Mełnie Cukrowni, Mełnie ZZD.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Na zrealizowanie zadania otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości 51.137,11zł i unieszkodliwiono 109 ton azbestu znajdującego się na posesjach mieszkańców gminy.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument został sporządzony przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego.

Inwestycje zaplanowane do zrealizowania w 2017 roku

Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo- Gruta do drogi powiatowej nr 1383C, długość 1,856 km. Dofinansowanie projektu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie: 505 616,00 zł tj., 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Przebudowa drogi gminnej Wiktorowo – Skarszewy. Inwestycja zostanie wykonana po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Gminą Grudziądz, ponieważ dłuższy odcinek drogi wymagającej remontu zlokalizowany jest na jej terenie.

Zagospodarowanie terenów zieleni Gminy Gruta. W ramach zadania zostaną posadzone drzewa i krzewy na gruntach gminnych. Na wykonanie nasadzeń otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 10.000,00zł.

Rewitalizacja parku dworskiego w Grucie. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych w zadrzewieniu i wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów i bylin. Na przeprowadzenie prac otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 40.000,00zł.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie po otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Do Urzędu Gminy wpłynęło 27 zgłoszeń mieszkańców którzy w roku 2017 chcą usuną azbest ze swoich nieruchomości.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Na terenie oczyszczalni ścieków w Mełnie powstanie punkt do którego wszyscy mieszkańcy Gminy będą mogli dostarczyć tzw. odpady problemowe (wielkogabarytowe, rozbiórkowe, elekt osprzęt itp.)

Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół w Grucie. Dotychczasowa gruntowa nawierzchnia zostanie zastąpiona kostką brukową.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć w ramach rewitalizacji. Przygotowana zostanie dokumentacja dzięki której będzie można wnioskować o dofinansowanie inwestycji wskazanych do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji tj. przebudowa świetlicy wiejskiej i części wspólnych pałacu w Jasiewie i Kitnowie, przebudowa remizy OSP w Dąbrówce Król., przebudowa drogi gminnej w Jasiewie, przebudowa drogi gminnej z Mełna ZZD do Kitnowa.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 41429 Gruta – Annowo, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1384. Mając przygotowaną dokumentację będzie można wnioskować o dofinansowanie zadania w ramach ogłaszanych konkursów dotyczących poprawy infrastruktury drogowej.

Jednocześnie prowadzimy działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

12