Uwaga przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości niezamieszkałych przypominamy o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych!

Urząd Gminy Gruta informuje, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Gruta zobowiązany jest do podpisania  indywidualnej umowy cywilno-prawnej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajduje się na stronie: gruta.pl.

Właściciele nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach także jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) mają obowiązek posiadania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne.

Dotyczy to: hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp., sklepów, lokali gastronomicznych, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych (działalność usług ogólnobudowlanych), organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych,  handlu obwoźnego, banków, poczty, żłobków i przedszkoli prywatnych, domów opieki zdrowotnej i domów seniora.

Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą. Umowa ta musi mieć charakter pisemny. Wartości wynikające z podpisanej umowy muszą być zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gruta (Uchwała XXXI/199/21 Rady Gminy Gruta z dnia 26 listopada 2021 roku.)

Link do uchwały: https://www.bip.gruta.akcessnet.net/upload/plik,20211203102335,199.pdf

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją:
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym, jeżeli któryś z przedsiębiorców na terenie Gminy Gruta nie zawarł takiej umowy, to jest zobowiązany niezwłocznie tego dokonać.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

  • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.);
  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przerwa w dostawie wody 📌

Szanowni Państwo !

W związku z awarią w miejscowości Okonin  w najbliższych godzinach wystąpią przerwy w dostawie wody dla miejscowości Mełno, Okonin Osada oraz Okonin w stronę Nowego Dworu, nasi pracownicy aktualnie pracują nad usunięciem awarii.

 

Rekonstrukcja ,,Bitwy w Annowie”

Zapraszamy Państwa do fotorelacji z tegorocznej inscenizacji “Bitwy a Annowie”. Rekonstrukcję wydarzeń okresu II wojny światowej przedstawiło nam Stowarzyszenie Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego “Wałcz”. Po inscenizacji związanej z wydarzeniami września 1939 roku, przybyli goście mogli wysłuchać koncertu patriotycznego Chór Tibi Mariae z Grudziądza, a także występu muzycznego harcerzy z Grudziądza pod czujnym okiem druha Piotra Jezierskiego. Po części historycznej wydarzenia zgromadzeni goście mogli zapoznać się z przygotowaną wystawą sprzętu wojskowego oraz posilić się pysznymi daniami: grochówką, leczem i chlebem ze smalcem. Głównym sponsorem uroczystości był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.z siedzibą w Warszawie oraz Biuro Fundacji “Niepodległa” z którego GCK w Grucie otrzymało środki finansowe w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa”. Wydarzeniem towarzyszącym był “Wielki Piknik Rodzinny” organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Technologii, Energetyki i Ochrony Środowiska, dzięki któremu na gości czekała moc bezpłatnych atrakcji: dmuchańce, zjeżdzalnie, podstawowa diagnostyka zdrowia, poradnictwo dla seniorów oraz warsztaty carvingu z dyni. Organizatorzy wydarzenia szczególne podziękowania składają sponsorom oraz wolontariuszom: pracownikom kuchni Przedszkola Samorządowego w Mełnie oraz pracownikom kuchni Szkoły Podstawowej w Grucie, a także Stowarzyszeniu w Annowie oraz druhom strażakom z gminnych OSP. Ponadto podziękowania składamy harcerzom z Grudziądza oraz firmie Piccoland z Nicwałdu i firmie NieNaŻarty z Grudziądza, które ufundowały poczęstunek dla harcerzy.

🎈🎊 Zakończenie wakacji 2023 🎉🎈

Zakończenie wakacji 2023
Pomimo niesprzyjającej aury daliśmy radę! Dziękujemy za wspólną zabawę! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku pogoda bardziej nas rozpieści☺️

No Images found.