Komunikat

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 

Pomoc udzielana jest zgodnie z  § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).

 1. Beneficjent pomocy: producent rolny,
   • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
    o przyznanie płatności,
   • który zaprzestał produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855z późn. zm.) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 1. Wysokość pomocy: iloczyn średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt. dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł za każdy dzień obowiązywania zakazu oraz liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.

Średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane
w gospodarstwie.

 1. Przyznanie pomocy: na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowanym
  i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej, w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji.
 2. Miejsce składania wniosków: Biuro Powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.
 3. Nabór wniosków: w trybie ciągłym.
 4. Obszar pomocy: teren całego kraju.

 

Informacja

Informujemy, iż z dniem 6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2019, poz. 2010) na podstawie, których dokonano zmian w prawie miejscowym (obowiązujące od 1 lipca br.). Nowelizacja ustawy wprowadziła min. prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych oraz wprowadzenie zwolnień w części za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy poosiadają kompostownik i kompostują na nim bio odpady. W związku z powyższym od dni 1 lipca br. osoby zainteresowane w/w ulgą mogą zgłosić się do Urzędu Gminy w Grucie pokój nr 5 w celu złożenia nowej deklaracji. Ponadto informujemy, że zwolnienie, o którym mowa w § 1 Uchwały Nr XVII/104/20 Rady Gminy Gruta z dnia 25 maja 2020 r., stanowi miesięczną kwotę w wysokości 1,00 zł podlegającą odliczeniu od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 mieszkańca przebywającego na wskazanej nieruchomości.

Komunikat w sprawie płukania wodociągu Boguszewo.

W związku z płukaniem wodociągu publicznego Boguszewo może nastąpić spadek ciśnienia wody lub jej całkowity brak w miejscowościach: Boguszewo, Kitnowo oraz Gołębiewko.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu: 564683121 lub 537205108

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. 

100 ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

18 maja 2020 był wyjątkowym dniem dla nas wszystkich. Tego dnia bowiem nasz kochany Jan Paweł II obchodził swoje 100 urodziny. Niestety nie ma Go już z nami. Piętnaście lat temu odszedł do Domu Ojca. Wierzymy, że teraz czuwa nad nami z nieba.

Tego dnia planowane były uroczyste obchody urodzin Papieża w naszej szkole. Niestety nie mogliśmy zrealizować naszych pragnień ze względu na pandemię.

W nasze szkolnej społeczności do obchodów 100 rocznicy urodzin zaczęliśmy przygotowywać się już w listopadzie 2019 r. Dnia 4 listopada z okazji imienin Jana Pawła II odbyła się uroczystość w szkole. Był piękny montaż słowno-muzyczny oraz wystawa poświęcona temu Wielkiemu Polakowi. Wierzymy, że Jan Paweł II nad nami czuwa, jest z nami i opiekuje się wszystkimi. Opatrzność sprawiła, że był w listopadzie w naszej szkole tak blisko w wierszu, piosence i pamiątkach, które po sobie pozostawił.

Wystawa, którą mieliśmy w listopadzie w szkole na dzień 18 maja 2020 r. trafiła do kościoła w Okoninie. Tam wierni, choć nieliczni, mogli się z wystawą zapoznać. Mamy nadzieję, że dzięki łączom internetowym obejrzało ją więcej osób.

Lekcje religii w maju także mieliśmy poświęcone Janowi Pawłowi II. Także najmłodsi swoją miłość do drogiego Ojca Świętego wyrazili wykonanymi przez siebie serduszkami. Nie zabrakło także osób, które odpowiedziały na gminny konkurs wykonując flagi papieskie. Dzięki temu wszystkiemu czuliśmy obecność Jana Pawła II wśród nas.

Nasza szkolna społeczność prosi, abyś był z nami i sprawił, byśmy jak najszybciej zdrowi powrócili w mury naszej szkoły.

D.K.