OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Gruta ogłasza nabór wniosków na rok 2019 o dofinansowanie zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest.

Wnioski o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 10 KWIETNIA 2019 r. (włącznie)w siedzibie Urzędu Gminy Gruta. Wnioski złożone po upływie w/w okresu nie będą podlegać procedurze oceny i pozostaną bez rozpatrzenia.

Informujemy jednocześnie, że niniejsza inwestycja zostanie zrealizowana wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Gruta o przyznanie wsparcia finansowego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Ponadto zawiadamiamy, że wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu i leżą wyłącznie po stronie właściciela nieruchomości.

Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Gruta, oraz w formie załącznika MS WORD pod poniższym ogłoszeniem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gruta   (pok. nr 13) oraz pod numerem telefonu: 56 4683121.

 

                                                                                         Wójt Gminy Gruta

                                                                   /-/ Waldemar Kurkowski