XXI Sesja Rady Gminy Gruta


do_TekstuW piątek 24 lutego 2017 roku odbyła się pierwsza w tym roku Sesja Rady Gminy Gruta, której przewodniczył Piotr Szynkowski. Na obradach obecni byli wójt Halina Kowalkowska, sekretarz gminy Jarosław Poznański, kierownicy niektórych wydziałów UG, a także dyrektorzy naszych szkół i sołtysi. Obecność szefów placówek oświatowych związana była z ostatnim punktem obrad, czyli z projektem dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego regulowanego ustawą.

Sprawne i efektywne wprowadzenie nowej struktury szkolnictwa wymaga kilkuletniego okresu przejściowego. Umożliwi on dostosowanie obecnie istniejącego systemu oświaty do nowych rozwiązań ustrojowych. Wśród projektowanych przepisów znalazły się rozwiązania prawne dotyczące m.in. zakładania, prowadzenia, przekształcania i wygaszania szkół – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja. (Zacytowaliśmy fragment Ustawy.)

Radni Gminy Gruta na XXI Sesji przyjęli następujące uchwały:   

1) Nr XXI/154/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok.

2) Nr XVIII/155/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2017-2030.

3) Nr XVIII/156/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

(MW)