XIX Sesji Rady Gminy


29 listopada 2016 roku odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Gruta. Obrady prowadził przewodniczący Piotr Szynkowski. Na Sesji obecna była wójt Halina Kowalkowska.

Radni podjęli następujące uchwały:

1) Nr XIX/132/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2016.

2) Nr XIX/133/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2016-2030.

3) Nr XIX/134/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

4) Nr XIX/135/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5) Nr XIX/136/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta na okres od. 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

6) Nr XIX/137/16 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Gruta.

7) Nr XIX/138/16 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

8) Nr XIX/139/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta.

9) Nr XIX/140/16 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

10) Nr XIX/141/16 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pokrzywno, oznaczonej jako działka nr 52/39 o pow. 0,0351 ha, zapisanej w KW nr TO1U/00048974/7.

11) Nr XIX/142/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pokrzywno, oznaczonej jako działka nr 52/39 o pow. 0,0351 ha, zapisanej w KW nr TO1U/00057461/4.

  M.W.