Wyniki konkursu plastycznego pn. “Szanuję Ziemię- śmieci oddaję na PSZOK”


Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na ogłoszony konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej w obszarze selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych dla placówek oświatowych z terenu Gminy Gruta pn. “Szanuję Ziemię- śmieci oddaję na PSZOK”, którego organizatorem jest Gmina Gruta, wpłynęło 19 prac.

Tematyka konkursu nawiązywała do problemów związanych z brakiem umiejętności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Konkurs ma na celu podniesienie świadomości u dzieci, jakie zagrożenia powoduje brak dbania o środowisko oraz brak racjonalnej gospodarki odpadami.

Celem konkursu było:

– zachęcenie mieszkańców Gminy Gruta do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
– propagowanie idei czystego środowiska,
– wyrabianie nawyków związanych z ponownym użyciem materiałów i produktów- “drugie życie”,
– propagowanie selektywnej zbiórki odpadów w codziennym życiu wśród najmłodszych mieszkańców Gminy i ich rodzin,
– podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw związanych z ochroną środowiska,
– promocja PSZOK,
– zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci.

Poniżej przedstawiamy laureatów konkursu wyłonionych przez Komisję Konkursową:

Kategoria wiekowa I- podopieczni placówki zapewniającej  opiekę nad dziećmi do lat 3
I miejsce- Żłobek w Nicwałdzie- praca zbiorowa wszystkich podopiecznych

Kategoria wiekowa II- dzieci uczęszczające do przedszkola
I miejsce- Alicja Skalińska PS Mełno
II miejsce- Zuzanna Czmoch PS Mełno
III miejsce- Jagoda Malinowska PS Mełno

Wyróżnienia:
– Nadia Lewandowska SP Nicwałd,
– Zofia Fedrau PS Mełno,
– Cezary Nowakowski- PS Mełno,
– Agata Ciernicka SP Gruta,
– Kacper Krzysztofik SP Gruta.

Kategoria wiekowa III- uczniowie klas I-III szkół podstawowych
I miejsce- Julia Nasieniewska- SP Gruta
II miejsce- Lena Tomaszewska SP Gruta
III miejsce- Zuzanna Malinowska SP Gruta

Wyróżnienia:
– Kornelia Kurzyńska SP Gruta,
– Milena Lipowska SP Gruta

Kategoria wiekowa IV- uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych:
I miejsce:  Przemysław Malinowski SP Gruta
II miejsce: Jakub Nasieniewski SP Gruta
III miejsce: Patrycja Kurkus SP Gruta

Kategoria wiekowa V- uczniowie z klas VII-VIII szkół podstawowych
I miejsce: Arkadiusz Lipowski SP Gruta
II miejsce: Mateusz Krzysztofik SP Gruta

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za złożone prace oraz udział w konkursie.

Odbiór nagród odbędzie się w przyszłym tygodniu tj. w okresie 26 – 30 kwietnia 2021 r. Pracownik Urzędu Gminy Gruta będzie się kontaktował z poszczególnymi laureatami celem odbioru dyplomu oraz nagród rzeczowych.

Konkurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.2. Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych- obszary chronione Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”