Spotkania informacyjne oraz szkolenia dot. aktywizacji społeczno – zawodowej, animacji społecznej.


Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych oraz szkoleniach  z zasad przyznawania wsparcia, przygotowanie wniosków o powierzenie grantu, zasad realizacji, wdrażania i rozliczania projektów grantów w ramach konkursów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 11 zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

UDZIAŁ W SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH/SZKOLENIACH BĘDZIE PUNKTOWANY NA ETAPIE OCENY WNIOSKU Z LOKALNYMI KRYTERIAMI OCENY I WYBORU PROJEKTU.

Planowany termin naboru wniosków: MAJ 2019 r.

granty2