Poszukujemy wykonawców


Szanowni Państwo,

Gmina Gruta, w związku z realizacją projektu pn. “Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie- Gmina Gruta”, współfinansowanego w ramach z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1. Włączenie Społeczne na obszarach objętych LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula- Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” prowadzi rozeznanie rynku w zakresie Wykonawcy poniższych form wsparcia:

– Animator zajęć sportowo- rekreacyjnych,
– Animator zajęć animacyjno- sportowo- rekreacyjnych,

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wykonawców form wsparcia znajdują się w załącznikach.
Termin na przesłanie formularzy wraz z załącznikami (CV oraz Klauzula informacyjna) upływa dnia 30.04.2021 r.
Dokumenty należy przesłać wyłącznie w formie skanu na adres mailowy: n.olechnowicz@gruta.pl.

Uwaga! Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do wybory Wykonawcy przez Gminę Gruta, prowadzone jest w trybie rozeznania rynku.