OŚWIADCZENIE


Szanowni Mieszkańcy,

              W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, rozpowszechnianymi na portalu społecznościowym, publikuję oświadczenie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w dniu 23 września badał jakość wody pobranej z dwóch punktów kontrolnych ( Zakład Doświadczalny Mełno – Mełno 4, SUW Mełno), wodociągu publicznego Mełno, gdzie w jednym z punktów monitoringowych (tj. ZDiZ – Mełno 4) stwierdził nieznaczne przekroczenia parametru mikrobiologicznego. W tym miejscu liczba bakterii grupy coli pochodzenia środowiskowego, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, kształtowała się na poziomie 2 jednostek na 100. W tym samym dniu w ramach kontroli monitoringowej pobrano wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Mełnie, z której docelowo zaopatrywani są mieszkańcy Mełna – w próbach tych nie stwierdzono przekroczeń.

Stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia obejmuje, przypadki stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych (przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml, badań jakości wody wyklucza­jących obecność w badanej próbce parametru E. coli i enterokoki). Ponadto warunkiem koniecznym w tej sytuacji jest uznanie, iż stwierdzona niezgodność jest nieistotna, czyli nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów (samo wykluczenie parametrów mikrobio­logicznych już daje podstawę do takiego stwierdzenia, niemniej jednak mogą się zdarzyć sytuacje drastycznego przekroczenia innych parametrów, nieprzewidzianych okoliczności – stąd takie zastrzeżenie), a drugim koniecznym warunkiem jest jednoczesne podjęcie przez producenta wody odpowiednich działań naprawczych. Przekroczenie wskaźnikowych para­metrów mikrobiologicznych może świadczyć o wtórnym zanieczyszczeniu wody, dlatego też istotne jest właściwe zdiagnozowanie takiej sytuacji poprzez zwiększenie liczby punk­tów poboru próbek wody.

Nadrzędną rolą lokalnego samorządu jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz warunków sprzyjających zdrowiu. Jednocześnie nie mogę się zgodzić z zarzutem, że Gmina Gruta  nie powiadamia Mieszkańców o wynikach badań. Wszelkie tak ważne komunikaty publikowane są na oficjalnej stronie: www.gruta.pl, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od „Sanepidu”.

Taka procedura została spełniona ostatnio. Dodatkowo powiadomiony został sołtys Wsi Mełno Cukr., aby w przypadku pytań mieszkańców mógł niezwłocznie udzielić informacji. Same badania trwają kilka dni, by ewentualne bakterie mogły się uaktywnić, w związku z czym wyniki oraz wszelkie decyzje otrzymujemy z opóźnieniem

Woda obecnie dostarczana mieszkańcom spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co potwierdzają wyniki badań wody pobranej z ujęcia oraz innych punktów kontrolnych zlokalizowanych na obszarze wodociągu publicznego Mełno.

 

z up. Wójta

Przemysław Szczepanowski

Zastępca Wójta