OBWIESZCZENIE Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DNIOOO MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn – Gardeja”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.