Nowe obowiązki Wójta w zakresie potwierdzania umów dzierżawy


W dniu 31 lipca 2020r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzeniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zmiana w art. 2 (Dz. U. 2020, poz. 174). Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020, poz. 276) tej ustawy Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

  • Małżonkiem emeryta lub rencisty,
  • Jego zstępnym lub pasierbem,
  • Osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • Małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W celu uzyskania potwierdzenia zawartej umowy należy złożyć do Urzędu Gminy wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z podpisaną umową dzierżawy w obecności Wójta. Na wydanie przedmiotowego zaświadczenia Wójt ma 7 dni.

 

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust 1 ustawy o opłacie skarbowej.

Kliknij na obraz, aby powiększyć: