Nabór na urzędnika wyborczego


Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zaprasza do dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędnika wyborczego Miasta i Gminy Łasin

Zgłoszenia można dokonać do Krajowego Biuro Wyborczego Delegatura w Toruniu, Plac Teatralny 2

 1. Wymagania:
 2. Urzędnikiem wyborczym może zostać (art. 191c §1 Kodeksu wyborczego):
 • pracownik urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
 • inna osoba mająca co najmniej 5 – letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których wyżej mowa;
 • osoba posiadająca wykształcenie wyższe.
 1. Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy nie może zostać osoba(art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego):
 • kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej;
 • obecnie zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.
 1. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b § 3 Kodeksu wyborczego).
 2. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 191b § 4 Kodeksu wyborczego).
 3. Urzędników wyborczych powołuje Szef Krajowego Biura Wyborczego.

Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef Krajowego Biura Wyborczego bierze pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

 1. Zgłoszenie

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu wg wzorów stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do  Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. poz. 856).

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: torun@kbw.gov.pl. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Wszelkie informacje dot. urzędników wyborczych dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – pkw.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI

Zakres obowiązków

 1. Do zadań urzędników wyborczych zgodnie z art. 191e § 1 Kodeksu wyborczego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, w szczególności:

1) przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych;

2) tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;

4) dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym;

5) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie wymogów określonych w art. 41a § 1 i art. 52 § 7 i 7a;

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą, komisarza wyborczego.

 1. Do zadań urzędników wyborczych należy w szczególności:

1) współdziałanie w wykonywaniu ustawowych zadań z Państwową Komisją Wyborczą, komisarzem wyborczym, dyrektorem delegatury, okręgowymi, rejonowymi, terytorialnymi i obwodowymi komisjami wyborczymi, organami gminy, w której zostali powołani do pełnienia funkcji, a także z pozostałymi urzędnikami wyborczymi powołanymi na obszarze danej gminy;

2) wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych, w zakresie określonym odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

3) organizacja pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, zwoływanych przez komisarza wyborczego trybie art. 182 § 9 Kodeksu wyborczego;

4) udzielanie pomocy obwodowym komisjom wyborczym;

5) współdziałanie z przewodniczącymi obwodowych komisji wyborczych w sprawach dotyczących zmian w składach tych komisji;

6) przekazywanie obwodowym komisjom wyborczym wyjaśnień i wiążących wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej oraz wyjaśnień komisarza wyborczego;

7) wykonywanie zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym, tj.:

 1. a) przyjmowanie od komisarza wyborczego przekazanych mu przez wyborców niepełnosprawnych zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego,
 2. b) w przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia ustawowych wymogów:

– wezwanie wyborcy do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania,

– lub wpłynęło po terminie albo nie zostało uzupełnione po wezwaniu – pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania i poinformowanie o tym wyborcy,

 1. c) niezwłoczne poinformowanie wójta o otrzymaniu zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego,
 2. d) udział w czynnościach związanych z przygotowaniem pakietów wyborczych, tj. m.in.:

– przygotowanie odpowiedniej liczby kart do głosowania,

– zapewnienie odpowiedniej liczby kopert na pakiet wyborczy, kopert zwrotnych oraz kopert na karty do głosowania, stosowanych w pakietach do głosowania korespondencyjnego, formularzy oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także pieczęci właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
– udział w czynnościach obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie związanych z opieczętowaniem kart do głosowania, zamieszczeniu adresów na kopertach zwrotnych, przygotowaniu druków oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

 1. e) przekazanie operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), tj. Poczcie Polskiej, pakietów wyborczych, celem wysłania ich wyborcom niepełnosprawnym, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego,
 2. f) poinformowanie wójta o wysłanych pakietach wyborczych, celem zamieszczenia stosownej adnotacji w spisie wyborców,
 3. g) prowadzenie wykazu pakietów wyborczych, w którym odnotowuje się fakt przygotowania oraz wysłania danego pakietu wyborczego;

8) zapewnienie wykonania kart do głosowania oraz dostarczenie kart do głosowania właściwym obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, w sposób ustalony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

9) pełnienie dyżurów w okresie przed wyborami, w tym w przeddzień głosowania i w dniu głosowania, w terminach uzgodnionych z komisarzem wyborczym oraz poinformowanie o nich wójta, a także właściwych terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych;

10) zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, tj. w szczególności:

 1. a) przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych,
 2. b) tworzenie i aktualizowanie, w porozumieniu z komisarzem wyborczym, systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, przy uwzględnieniu liczby tych komisji w danej gminie,
 3. c) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, po wcześniejszym ustaleniu z komisarzem wyborczym ich zakresu, tematu i planu,
 4. d) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie spełnienia wymogów dotyczących:

– przezroczystych urn wyborczych,

– transmisji z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych, albo, w przypadku gdy transmisja ta nie jest możliwa z przyczyn technicznych, rejestrowania czynności podejmowanych przez komisję za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie

– udostępniania tych materiałów na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej,

– dostosowania wyznaczonych przez wójta lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 938 oraz z 2017 r. poz. 2468),

– wyposażenia lokalu wyborczego, w tym w szczególności zapewnienia godła państwowego oraz odpowiedniej liczby łatwo dostępnych miejsc umożliwiających każdemu wyborcy nieskrępowane zapoznanie się z kartą do głosowania oraz jej wypełnienie w sposób niewidoczny dla innych osób;

11) przyjęcie od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w depozyt dokumentów z głosowania, opakowań zbiorczych zawierających karty do głosowania oraz pieczęci komisji z obwodów utworzonych w kraju, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

12) przyjęcie od przewodniczącego terytorialnej komisji wyborczej w depozyt dokumentów z wyborów oraz pieczęci tej komisji, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

13) należyte przechowanie depozytu, gwarantujące jego właściwe zabezpieczenie, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

14) udostępnianie dokumentów z głosowania znajdujących się w depozycie;

15) wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Państwowej Komisji Wyborczej oraz innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych;

16) wykonywanie zadań wskazanych przez urzędnika wyborczego, który będzie koordynował wykonanie zadań przez pozostałych urzędników wyborczych w danej gminie, w przypadku jego wyznaczenia przez komisarza wyborczego.

 1. Państwowa Komisja Wyborcza określi w drodze uchwały szczegółowy zakres zadań, o których mowa w art. 191e § 1 Kodeksu wyborczego, sposób ich realizacji oraz zasady wynagradzania za ich realizację, a także zasady zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego i prawidłowego przygotowania, przebiegu wyborów oraz funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych (art. 191f Kodeksu wyborczego).
 2. Urzędnicy wyborczy mają obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących organizacji wyborów oraz prawa wyborczego. Szczegółowy zakres przedmiotowy oraz częstotliwość szkoleń określi dla urzędników wyborczych – właściwy miejscowo komisarz wyborczy. W przypadku istotnej zmiany przepisów prawa mającej wpływ na organizację i przebieg wyborów Państwowa Komisja Wyborcza zarządzi powszechny obowiązek szkoleń, o którym mowa w zdaniu pierwszym (art. 191h Kodeksu wyborczego).zgloszenie1 zgloszenie2

Załączniki