Jednogłośne absolutorium dla Wójta!


W dniu dzisiejszym podczas trwającej XXVII Sesji, Rada Gminy Gruta udzieliła Wójtowi Waldemarowi Kurkowskiemu absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Radni jednogłośnie przyjęli jedną z najważniejszych uchwał w roku z wykonania budżetu za 2020 rok. Absolutorium jest wyrazem oceny działalności Wójta ze strony Rady Gminy i jest oceną końcową za dany rok. Jej przedmiotem jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu. Pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu gminy Gruta wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, a także Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gruta, co potwierdziło, że środki zostały wydane właściwie, a Wójt w sposób nie budzący wątpliwości gospodarował publicznymi pieniędzmi.
W stosunku do Wójta w formie kolejnej uchwały wyrażono również wotum zaufania za 2020 rok. Przyjęte przez Radnych uchwały zakończono gromkimi brawami, które były podziękowaniem dla zarówno dla Wójta, jak i Skarbnika Gminy za trud pracy włożony w realizację zadań. Wójt po głosowaniu podziękował radnym za zaufanie, złożył również podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji ubiegłorocznych zadań. Raz jeszcze składamy gratulacje i życzymy powodzenia w dalszej realizacji zadań!