Informacja o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. Rozwój Usług Społecznych


Informacja o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Poddziałania 9.3.2.

Rozwój Usług Społecznych

 

Zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy,  w odpowiedzi na otwarty nabór partnera ogłoszony 26.02.2020 r.  w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Gmina Gruta podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera:

STOWARZYSZENIE „PRO PUBLICO BONO” W GRUCIE, GRUTA 244, 86-330 MEŁNO, KRS: 0000254700 

 

W dniu 18.03.2020 r. wpłynęła jedna oferta która spełnia wymogi formalne i poddana została ocenie merytorycznej.  Oferta uzyskała 100 pkt.

 

Gruta, dnia 21.03.2020 r.

 

                                                                                                                 WÓJT

Waldemar Kurkowski