Działanie M17 Zarządzanie ryzykiem – dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt


ARiMR informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania “Zarządzanie ryzykiem”.

Pierwszy nabór wniosków: 30 września – 31 października 2022 r. Kolejny nabór 1 grudnia – 30 grudnia 2022 r.

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

O przyznanie pomocy może starać się producent rolny, który m.in.:

 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, na której prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w ramach prowadzonej działalności rolniczej posiada umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą (okres objęty ubezpieczeniem rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu
  1 kwietnia 2022 r.), z której wynika, że ubezpieczył co najmniej:

– 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub

– 1000 sztuk gęsi rzeźnych, lub

– 1000 sztuk indyków rzeźnych, lub

– 1000 sztuk drobiu nieśnego, lub

–  4 sztuki bydła, lub

– 14 sztuk świń;

 • zapłacił składkę z tytułu ubezpieczenia wynikającą z umowy ubezpieczenia
  a w przypadku gdy zgodnie z umową ubezpieczenia składka ma być opłacana
  w ratach – zapłacił wszystkie raty wynikające z tej umowy ubezpieczenia
  z terminem płatności do dnia złożenia wnioskuo przyznanie pomocy,
 • temu producentowi rolnemu nie przyznano na podstawie odrębnych przepisów dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia wynikającej z umowy ubezpieczenia,

W przypadku producenta rolnego podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), pomoc jest przyznawana, jeżeli poza ww. warunkami, producent rolny jest wpisany do tego rejestru co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału, pomoc jest przyznawana jeżeli poza ww. warunkami, jego oddział jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

W przypadku producenta rolnego będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce, a ponadto gdy:

 • nieruchomość, na której jest prowadzona działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń, stanowi przedmiot najmu, dzierżawy, użyczenia albo producent rolny ma inny tytuł prawny do władania tą nieruchomością co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • w ramach umowy spółki cywilnej jest prowadzona działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • każdy ze wspólników będący osobą prawną podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą    prawną, albo będący spółką osobową w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych jest wpisany do tego rejestru co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • oddział każdego przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tego oddziału i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS, jest wpisany do tego rejestru co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Pomoc przyznaje się w formie dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą na okres objęty ubezpieczeniem rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu
1 kwietnia 2022 r.

Pomoc przyznawana jest w wysokości 70% zapłaconej kwoty składki z tytułu ubezpieczenia, jeżeli z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód w wysokości przekraczającej 20% wyrażonej w złotych wartości:

  1. średniej rocznej produkcji ubezpieczanych zwierząt z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości produkcji, ustalonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość prowadzonej produkcji drobiu, bydła lub świń w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, albo
  2. produkcji drobiu, bydła lub świń zadeklarowanej w umowie ubezpieczenia przez producenta rolnego – w przypadku, gdy działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń nie była prowadzona w okresie poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego wskazane w ewidencji producentów, o której mowa
w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej. Można go złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną, przesyłką nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub pocztą kurierską. Wniosek o przyznanie pomocy może być również złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Agencji bądź za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR (PUE) na stronie internetowej Agencji.

Wniosek o przyznanie pomocy może dotyczyć kilku umów ubezpieczenia.

PRZYZNANIE I WYPŁATA POMOCY:

Obsługa wniosków o przyznanie pomocy odbywa się w trybie KPA. Decyzja administracyjna o przyznaniu pomocy wydawana jest w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Wypłata pomocy następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna na rachunek producenta rolnego wskazany przez niego w ewidencji producentów. (Nie składa się wniosku
o płatność.)

Producent rolny jest zobowiązany poinformować Agencję na piśmie:

 1. każdej zmianie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy
  w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tej zmiany;
 2. wygaśnięciu stosunku ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia tego wygaśnięcia.

W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, i otrzymania przez producenta rolnego od ubezpieczyciela zwrotu części składki z tytułu ubezpieczenia producent rolny zwraca pomoc w kwocie proporcjonalnej do kwoty zwróconej składki w terminie 30 dni od dnia otrzymania należności od ubezpieczyciela.

Nie jest możliwe ani wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce producenta rolnego ubiegającego się o przyznanie pomocy  ani przyznanie pomocy następcy prawnemu producenta rolnego, któremu przyznano pomoc, albo nabywcy gospodarstwa lub jego części, albo przejmującemu posiadanie gospodarstwa lub jego części.