Dotacja na drzewka :)


Informujemy, że gmina już kolejny rok z rzędu Gruta otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotację na realizację zadania “Nasadzenia materiału roślinnego na terenie Gminy Gruta”.
W ramach zadania zakupionych zostało ok. 800 szt. sadzonek drzew i krzewów różnych odmian: klonów, brzóz, jesionów oraz różnorakich krzewów, które nasadzone zostaną na terenach stanowiących własność gminy Gruta min. przy świetlicach wiejskich, szkołach, pasach drogowych itp. Zapotrzebowanie na sadzonki jak co roku składali do tut. Urzędu sołtysi oraz kierownicy podległych jednostek organizacyjnych. Dystrybucją sadzonek do poszczególnych sołectw zajęli się pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG w Grucie. Większość drzewek i krzewów znalazła już swoje nowe miejsce. Dziękujemy sołtysom za szybkie przeprowadzenie akcji sadzenia Koszt materiału roślinnego wyniósł 44 000,00 zł, z czego otrzymane dofinansowanie stanowi 50%.