Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu Cyfrowa Gmina


Informujemy o dodatkowym naborze wniosków o przyznanie sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR zamieszkujących na terenie Gminy Gruta.

W ramach naboru może zostać przyjętych maksymalnie 15 wniosków (decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku w siedzibie Urzędu Gminy). Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można odbierać i składać wyłącznie osobiście w Biurze Numer 2  Urzędu Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno
od 13.03.2023 r. do 15.03.2023 r. w godzinach pracy urzędu.

Wnioski niekompletne (bez wymaganych załączników) nie będą przyjmowane. Ze względu na ograniczoną liczbę wniosków jakie mogą zostać przyjęte i kryterium kolejności ich składania, wnioski składane drogą elektroniczną lub pocztową nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę /w przypadku dziecka niepełnoletniego/ lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  2. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR (należy dołączyć do niniejszego oświadczenia);
  3. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z członkiem rodziny zatrudnionym w PGR (akt urodzenia, małżeństwa itp.)
  4. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.