Aktualizacja projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Gruta


Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wyłożeniu do publicznego wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu na okres 21 dni tj. od 02.12.2020 r. – 23.12.2020 r. Aktualizację projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Gruta.