Poszukujemy wykonawców


Szanowni Państwo,

Gmina Gruta w związku z realizacją następujących projektów:

– “Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie- Gmina Gruta”,

– „Centrum Aktywności Lokalnej w Słupie”,

– „Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie”,

– „Centrum Aktywności Lokalnej w Boguszewie”,

współfinansowanych w ramach z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1. Włączenie Społeczne na obszarach objętych LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula- Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” poszukuje w trybie rozeznania rynku następujących wykonawców form wsparcia:

– Animator zajęć sportowo- rekreacyjnych,
– Animator zajęć animacyjno- edukacyjnych,
– Animator zajęć animacyjno- sportowo- rekreacyjnych,
– Animator/ Trener warsztatów florystycznych,
– Animator/ Trener warsztatów rękodzielniczych,
– Animator/ Trener warsztatów plastycznych,
– Pedagog.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wykonawców form wsparcia znajdują się w załącznikach.
Termin na przesłanie formularzy wraz z załącznikami (CV oraz Klauzula informacyjna) upływa dnia 16.04.2021 r.
Dokumenty należy przesłać na adres mailowy: n.olechnowicz@gruta.pl.

Uwaga! Niniejsze zapytania nie stanowią zobowiązania do zawarcia umów, prowadzone są w trybie rozeznania rynku.