tekstSzanowni Mieszkańcy!

Pragniemy Państwa poinformować, iż od 1 maja 2019 roku zmienia się metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawowa stawka opłaty będzie wynosiła 17 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na danej nieruchomości za odpady segregowane oraz z 34 zł miesięcznie w przypadku odpadów niesegregowanych.  Nowe  opłaty zostały ustalone uchwałą Nr VII/44/19  Rady Gminy Gruta z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Należy także pamiętać, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina nie może do tego systemu dopłacać ze środków budżetowych – całość opłat zbieranych od mieszkańców ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów. Dlatego wiąże się to z obowiązkiem dostosowania stawki za odbiór odpadów komunalnych do kosztów ich wywozu.

Analiza rynku odpadów oraz rozstrzygniętych ostatnio przetargów w samorządach wskazuje na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całym kraju.  Jednym z istotnych czynników wpływających na wzrost kosztów są wysokie opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej, której wysokość jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a także rosnące ceny energii, transportu (cena paliwa), wzrost kosztów osobowych (wzrost płacy minimalnej), obniżone ceny za selektywnie zebrane odpady (brak popytu na surowce wtórne).

Przedstawionymi powyżej zagadnieniami zajęli się radni na komisjach przed sesją ustalona na dzień 30 kwietnia 2019 r. Debatowano m.in. nad zmianą sposobu naliczania opłaty śmieciowej, częstotliwościami odbioru odpadów komunalnych. Na wniosek Wójta Gminy Gruta poddano szerokiej dyskusji zmianę metody ustalania stawki od gospodarstwa domowego na metodę od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Należy zauważyć, że wpływ na koszt usługi ma min. liczba mieszkańców i gospodarstw domowych objęta systemem, częstotliwość odbioru odpadów, wyposażenie posesji w pojemniki, dojazd po odpady do nieruchomości (ilość kilometrów do przejechania), ilość odpadów wytwarzanych w gminie, koszt zagospodarowania i odzysku odpadów, koszt obsługi (kierowcy, pracownicy). Należy jednak zaznaczyć, że w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego żadna z metod ustalania stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami nie jest w pełni sprawiedliwa i obiektywna. Ustawodawca nie dopuścił możliwości stosowania różnych metod naliczania opłat, co by pozwoliło na bardziej indywidualne podejście. Dlatego też, po przeanalizowaniu wszystkich argumentów za i przeciw, ostatecznie radni zadecydowali o zmianie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami od osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

Zostaną również przeprowadzone kontrole w zakresie obowiązku składania deklaracji, szczególnie na nieruchomościach gdzie liczba osób zameldowanych jest inna niż liczba osób zadeklarowanych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przypomniał także, że jednym z obowiązków gmin, w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu narzuconych przez UE i prawo krajowe. Nieosiągnięcie określonego przepisami prawa poziomu oznacza dla gminy wysokie kary finansowe, które muszą być pokryte ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku naszej gminy poziomy recyklingu są osiągane. Za 2018 rok osiągnęliśmy wskaźnik roku, jaki powinniśmy spełnić.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji w terminie od dnia 15 maja 2019 do dnia 5 czerwca 2019 r. w 

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Gruta oraz ze strony internetowej www.gruta.pl.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Gruta w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa, w godz. 7.00 – 15.00, czwartek w godz. 7.00 – 16.00, piątek w godz. 7.00 – 14.00.

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych Wójt Gminy Gruta w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Określając wysokość opłaty należy uwzględnić ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.