230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji.  Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.  Uchwalona Konstytucja przekształciła państwo polskie w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, gdzie wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.