Zapytanie ofertowe


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Pro publico bono w Grucie”   – zwane dalej zamawiającym podaje do publicznej widomości, iż poszukuje wykonawców  do  przeprowadzenia warsztatów  ekonomicznych, których celem jest nabycie przez uczestników umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym.  Planuje się, że  w miesiącu wrześniu 2021 r. warsztatami zostanie objętych ok. 50 osób, które korzystają z pomocy żywnościowej w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020”. Liczebność grupy nie będzie przekraczała 25 osób, a czas trwania jednego warsztatu to 2 godz. zegarowe, łącznie odbędą się 4 godziny warsztatów z 2 grupami.   Zamawiający udostępni odpowiednie zaplecze lokalowe do przeprowadzenia warsztatów.  O wykonanie zadania mogą się ubiegać osoby fizyczne oraz firmy dysponujące osobami odpowiednimi do wykonania zadania.

Wymagania:

Wykształcenie min. średnie z zakresu ekonomii.  Posiadanie odpowiednich uprawnień (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania), wiedzy i umiejętności do prawidłowej realizacji zamówienia.

Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć zgodnych z przedmiotem zamówienia osoby, która będzie prowadzić zajęcia.  Przedstawienie konspektu proponowanych zajęć.

Osoby lub firmy zainteresowane realizacją zadania proszone są o składanie ofert cenowych za godzinę warsztatów wraz z kwalifikacjami osób bezpośrednio realizujących zadanie  w siedzibie Stowarzyszenia „Pro publico bono” w Grucie,  Gruta 244, 86-330 Mełno lub na adres gops_gruta@wp.pl do dnia 20 września  2021 r.  do godz. 15.00. Osoba do kontaktu to Monika Wróbel: Tel 56 465 87 34.

 

Prezes Stowarzyszenia –  Monika Wróbel