Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta


2

dof.:1.154.736,00 zł

Cel: Przebudowa infrastruktury służącej do zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wymaga przeprowadzenia szeregu zadań zmierzających do poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę wyeksploatowanych fragmentów sieci wodociągowej, zwiększenia dostępu do sieci kanalizacji poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zapewnienia zgodnego z normami oczyszczania ścieków, zmniejszenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych spowodowanego przez zrzut wód deszczowych bezpośrednio do zbiorników. Usprawnienie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta wpłynie na rozwój gospodarczy, a dostęp do infrastruktury technicznej, czyli do wody i kanalizacji znacząco poprawi jakość życia naszych mieszkańców.