Rodzina 500+


rodzina500plus

 

Wójt Gminy Gruta informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzająca rządowy program „Rodzina 500 plus”.
Wniosek ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie.
Druki wniosków będą dostępne we wszystkich Szkołach Podstawowych, Gimnazjum, w Przedszkolu Samorządowym w Mełnie i Żłobku w Nicwałdzie. Wnioski wraz z załącznikami można pobrać również bezpośrednio z biura GOPS Gruta oraz w wersji elektronicznej
ze strony Gminy Gruta www.gruta.pl w zakładce rodzina 500+.

PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.
2. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
3. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowe:
800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
4. Ośrodek sam będzie pozyskiwał podstawowe dane o dochodach za 2014 r., więc do wniosku dołączamy jedynie oświadczenia o dochodach.
5. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
6. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
7. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia 2016.
8. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
9. Na początku realizacji programu samorząd ma trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
10. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.
11. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
12. Świadczenie będzie wypłacane przelewem na konto podane przez wnioskodawcę.

 

 

OPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
– Informator – rodzina 500plus (pdf)
– Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze
– Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (*.doc)
– Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (*.pdf)
– Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
– Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia
– Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.