Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gm. Gruta


Informujemy, iż w związku z realizacją zadania programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zostały podpisane 3 umowy o dofinansowanie zadania zgodnie z regulaminem programu priorytetowego z beneficjentami końcowymi .

 Przypominamy!

 Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Gruta.

 Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne właściciele – współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali oraz Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielnie Mieszkaniowych.