Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gruta na lata 2016-2023


Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta na lata 2016-2023, a także projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań we wszystkich sferach życia mieszkańców, którego celem jest odnowa społeczna. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego regulaminu Komitetu Rewitalizacji, który stanowić będzie miejsce współpracy i dialogu mieszkańców z organami gminy w sprawach dotyczących przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Gruta, w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta na lata 2016-2023.

W dniach od 29 września 2016 r. do dnia 30 października 2016 r.

przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta na lata 2016-2023

oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad

wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych:

1. Spotkania konsultacyjne:

 • Jasiewo: świetlica w pałacu, 10 października 2016 r, godz. 16.00
 • Dąbrówka Królewska: w budynku szkoły , 10 października 2016 r, godz. 17.00
 • Kitnowo i Mełno ZZD: w świetlicy w Kitnowie, 10 października 2016 r, godz. 18.00

2. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji.

Wypełniony formularz można dostarczyć:

 • bezpośrednio do Urzędu Gminy Gruta, Gruta 244, w Biurze Obsługi Interesanta lub sekretariacie Urzędu Gminy Gruta (pokój nr 17, I piętro),
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: gruta@gruta.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330, Mełno.

3. Zbieranie uwag ustnych.

Uwagi i pytania prosimy kierować:

 • osobiście w Urzędzie Gminy Gruta (pok. nr 6, I piętro, na stanowisku)
 • telefonicznie pod nr tel.: 56 4683121
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: gruta@gruta.pl

Materiały tj. projekt programu rewitalizacji, projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także formularz konsultacji będą dostępne od dnia 29 września 2016 r.:

 • w siedzibie Urzędu Gminy Gruta, pokój nr 6, I piętro oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Gruta, pokój nr 17, I piętro
 • na stronie internetowej gminy: www.gruta.pl w zakładce „Program rewitalizacji Gminy Gruta”.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Załączniki do informacji na stronie:

 • Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016-2023
 • Projekt uchwały w sprawie Komitetu Rewitalizacji
 • Formularz konsultacji

                                                                                       Wójt Gminy Gruta

           Halina Kowalkowska