E-aktywni


W ciągu pierwszego półrocza 2019 r. na terenie gminy Gruta odbędzie się aż 14 bezpłatnych szkoleń komputerowych, których celem będzie podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Wszystko to dzięki pozyskaniu dofinansowania w projekcie grantowym pt. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lat 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.