Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże


poziom_kolor

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie Poddziałanie Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże

Dofinansowanie projektu z UE: 531.151,22 zł

Celami nadrzędnymi jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz obniżenie stopnia emisji CO2, poprzez zmniejszenie liczby osób korzystających z samochodów. Głównym celem projektu jest budowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Gruta. Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże na odcinku od 2+100 km do 3+403 km. W ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka rowerowa (o nawierzchni bitumicznej) o łącznej długości 1,303 km. Ścieżka rowerowa wybudowana w ramach niniejszego projektu, zostanie połączona z wybudowaną ścieżką rowerową w 2013 roku. Łącznie będą tworzyć drogę dla rowerów o długości 3 403,61 m. Przy projektowaniu rozwiązań technicznych uwzględniono wytyczne zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Przedmiotowy projekt jest również zgodny z Kierunkowymi zasadami przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową (dokument przyjęty stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 kwietnia 2016 r.). Inwestycja zlokalizowana jest na działkach 194/3 (działka wydzielona z działki nr 194/2), 157/1 obręb Okonin oraz 25/1, 44, 45/8, 45/12, 48, 50, 51, 63 obręb Mełno.

Gmina Gruta  pozyskała środki  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na  realizację  zadania: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże.

Uczestnicy ruchu  rowerowego, będą mogli korzystać  z nowego, bezpiecznego odcinka ścieżki o długości: 1,30 km.

Projekt o łączenie wartości:  725.868,51 zł,  dofinansowany jest ze środków UE w kwocie:  315.612,99 zł

LOGO