Zebranie sprawozdawcze w OSP Plemięta.


W dniu 29.04.2022 r. w świetlicy wiejskiej w Plemiętach odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Plemięta, któremu przewodniczył prezes OSP Plemięta druh Marcin Bartoś. Obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście min. Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski, Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego PSP w Grudziądzu bryg. mgr inż. Paweł Stachowicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego i Gminnego OSP RP, – Sławomir Chyła. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji oraz przyjęciu porządku obrad, zgromadzeni wysłuchali sprawozdań: Zarządu, sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej. Następnie przedstawiono propozycje planów pracy na 2022 rok i planu finansowego. Odbyło się także głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi, które zostało udzielone jednomyślnie.  Wójt Gminy Gruta pogratulował zarządowi otrzymania absolutorium. Podziękował także, druhom za dotychczasową pracę i zaangażowanie społeczne na terenie gminy Gruta oraz życzył dalszych sukcesów.
Po zakończeniu dyskusji przewodniczący zebrania zamknął obrady.