XXXVIII Sesja Rady Gminy Gruta.


Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski uzyskał jednogłośnie absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2021. Ponadto radni podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania, akceptując bez uwag przygotowany wcześniej przez władze samorządu “Raport o stanie gminy za rok 2021”. Udzielenie absolutorium jest wyrazem pełnej akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez Wójta. Wiąże się ono z odpowiedzialnością jaką ponosi Wójt z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej gminy, jest rodzajem kontroli rady gminy nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu, a także wyrazem pozytywnej oceny działalności Wójta. Jednogłośne udzielenie absolutorium oznacza poparcie polityki działań Wójta przez wszystkich radnych, a także udzielenie mu pełnego poparcia w prowadzonych działaniach z poszanowaniem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
Po przeprowadzonym głosowaniu, Pan Waldemar Kurkowski podziękował radnym za otrzymane zaufanie, podkreślając, że na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, w tym radnych oraz osób które działają w strukturach Urzędu Gminy, w szczególności Skarbnika Gminy Pani Halina Saucha, Sekretarz Gminy Pani Sabina Kamińska, Zastępcy Wójta Pana Tomasz Groszewski oraz wszystkich pozostałych pracowników Urzędu.
Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz naszego samorządu!